Novinky (pre obnovu stlačte F5)

Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“

Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020.  Školy by mali v rámci možností zabezpečiť plynulú…
CelÁ sprÁva

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych…
CelÁ sprÁva

MOŽNOSTI ŠTÚDIA

V nasledujúcom školskom roku 2020/2021 pre vás otvárame nasledovné študijné odbory   Odbory zamerané na hotelierstvo a cestovný ruch: 6323 K hotelová akadémia – 5-ročný študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  4-ročný študijný odbor 6445 H kuchár 3-ročný učebný odbor 6489 H hostinský, hostinská 3-ročný učebný odbor 6421 4 spoločné stravovanie 2-ročné nadstavbové štúdium 6444 H čašník, servírka 3-ročný učebný odbor 2964 H…
CelÁ sprÁva

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

V pondelok 30. novembra sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Súťaž prebiehala v dvoch kolách realizovaných dištančnou formou: Vedomostný test – žiaci pracovali s troma úryvkami a dvoma typmi úloh, ktoré z nich vychádzali. Písomná časť – žiaci tvorili písomné texty podľa zadania v rozsahu 15 viet (článok do novín a diskusný príspevok) Poradie: Kategória A (3. – 5. ročník) 1. miesto –…
CelÁ sprÁva

ONLINE Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2020

Dňa 10. 11. 2020 – 12. 11. 2020 sa uskutočnil ONLINE Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, ktorého priebeh bol tento rok naozaj výnimočný. Po prvýkrát prebiehala táto súťaž medzi slovenskými i zahraničnými cvičnými firmami online formou. Cieľom tejto súťaže bolo nadviazať kontakt, naučiť sa niečo nové o obchodovaní a v neposlednom rade, stať sa cvičnou firmou, ktorá spĺňa všetky požadované kritériá hodnotiacich porotcov. Počas trvania…
CelÁ sprÁva

„MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC“ ZA POKOJ A MIER VO SVETE

S radosťou sme sa zapojili  spolu s ACN do celosvetovej modlitbovej iniciatíve„ Milión detí sa modlí ruženec“. 18. októbra 2018 sa 20 žiakov našej školy zjednotili v modlitbe sv. ruženca za pokoj, mier a jednotu vo svete. Cieľom bolo povzbudiť žiakov, aby modlitbou bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojej krajine. Slovami sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude…
CelÁ sprÁva

Sladká pomoc- dvakrát dobrá čokoláda

Naša škola dňa 2.októbra 2020 sa zapojila do kampane Sladká pomoc. Je to misijná iniciatíva v rámci pápežských misijných diel. Kampaň spočíva v kúpe čokoládky, pričom čistý zisk pôjde deťom a mladým ľudom v Keni, Rwande, Etiópii a v Ugande. Ľudskosť a otvorené srdcia ukázali naši študenti, učitelia i zamestnanci školy. Ďakujeme Paulíne Šárköziovej a Dominike Šantúrovej z IV.B za…
CelÁ sprÁva

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto: a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona…
CelÁ sprÁva

Pokyn riaditeľa školy

Pokyn riaditeľa školy k zabezpečeniu plnenia základných prevádzkových podmienok, stanovených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v dokumente Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021 Pokyn riaditeľa školy Príloha 4 – Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (26.8.2020) Príloha 5 – Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (26.8.2020)

Sprievodca školským rokom 2020/2021

Sprievodca školským rokom 2020/2021 (bývalé Pedagogicko-organizačné pokyny) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Branislavom Gröhlingom. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020. Sprievodca školským rokom 2020/2021 Príloha č. 1 – Termíny školských prázdnin Príloha č. 2 – Použité skratky