Novinky (pre obnovu stlačte F5)

MOŽNOSTI ŠTÚDIA

V nasledujúcom školskom roku 2020/2021 pre vás otvárame nasledovné študijné odbory   Odbory zamerané na hotelierstvo a cestovný ruch: 6323 K hotelová akadémia – 5-ročný študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  4-ročný študijný odbor 6445 H kuchár 3-ročný učebný odbor 6489 H hostinský, hostinská 3-ročný učebný odbor 6421 4 spoločné stravovanie 2-ročné nadstavbové štúdium 6444 H čašník, servírka 3-ročný učebný odbor 2964 H…
CelÁ sprÁva

Prijímacie konanie do odborov CESTOVNÝ RUCH a FINANCIE na vyššie odborné štúdium pre školský rok 2020/2021

Vážení uchádzači o vyššie odborné štúdium, aj v školskom roku 2020/2021 otvárame vyššie odborné štúdium v študijnom odbore 6310 Q financie a 6314 Q cestovný ruch. Štúdium je určené pre absolventov študijných odborov, ktorí získali maturitu. Absolventi vyššieho odborného štúdia získajú vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul DiS. V prípade záujmu si môžete podať prihlášku…
CelÁ sprÁva

Prijímacie konanie do študijného odboru SPOLOČNÉ STRAVOVANIE na nadstavbové štúdium pre školský rok 2020/2021

Vážení uchádzači o nadstavbové štúdium, aj v školskom roku 2020/2021 otvárame triedu nadstavbového štúdia v študijnom odbore 6421 L spoločné stravovanie. Štúdium je určené pre absolventov učebných odborov kuchár, čašník, servírka, hostinský a cukrár. V prípade záujmu si môžete podať prihlášku najneskôr do 31. mája 2020. Prijímacie skúšky sa na nadstavbové štúdium nekonajú, kritériá prijatia sú uvedené v prílohe Kritéria….
CelÁ sprÁva

Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Rozhodnutie o termínoch a organizácii ZS, AS: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-absolventskej-skusky-zaverecnej-skusky-zaverecnej-pomaturitnej-skusky-a-celkoveho-zhodnotenia-manualnych-zrucnosti-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/ Pokyny pre skúšku prehľadnej podobe: https://www.minedu.sk/data/att/16159.pdf https://www.minedu.sk/data/att/16158.pdf https://www.minedu.sk/data/att/16173.pdf https://www.minedu.sk/data/att/16156.pdf  

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Rozhodnutie o termínoch a organizácii MS: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/ Pokyny pre maturantov v prehľadnej podobe: https://www.minedu.sk/data/att/16149.pdf https://www.minedu.sk/data/att/16148.pdf https://www.minedu.sk/data/att/16173.pdf https://www.minedu.sk/data/att/16146.pdf

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 15.4.2020 pre stredné školy

S účinnosťou od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania na stredných školách a konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej i externej forme štúdia za dodržania podmienok, ktoré sú určené Opatrením Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 15.4.2020 pre stredné školy. Na základe prijatého opatrenia MŠVVaŠ SR…
CelÁ sprÁva

Webová stránka učímenadiaľku.sk

Dobrý deň, v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka https://www.ucimenadialku.sk/ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť…
CelÁ sprÁva

Usmernenie k pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s opatreniami prijatými 12. marca 2020 – počas prerušenia vyučovania od 16. marca 2020 do 27. marca 2020

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky svojím rozhodnutím zo dňa 12.3.2020 prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.  Nakoľko vznikali nejasnosti okolo pracovno-právnych vzťahov zamestnancov škôl (pedagogických a nepedagogických) počas prerušenia vyučovania, vydalo ministerstvo Usmernenie k pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s opatreniami prijatými 12. marca 2020. Je zverejnené na webovom…
CelÁ sprÁva