Novinky (pre obnovu stlačte F5)

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych…
CelÁ sprÁva

MOŽNOSTI ŠTÚDIA

V nasledujúcom školskom roku 2020/2021 pre vás otvárame nasledovné študijné odbory   Odbory zamerané na hotelierstvo a cestovný ruch: 6323 K hotelová akadémia – 5-ročný študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  4-ročný študijný odbor 6445 H kuchár 3-ročný učebný odbor 6489 H hostinský, hostinská 3-ročný učebný odbor 6421 4 spoločné stravovanie 2-ročné nadstavbové štúdium 6444 H čašník, servírka 3-ročný učebný odbor 2964 H…
CelÁ sprÁva

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto: a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona…
CelÁ sprÁva

Pokyn riaditeľa školy

Pokyn riaditeľa školy k zabezpečeniu plnenia základných prevádzkových podmienok, stanovených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v dokumente Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021 Pokyn riaditeľa školy Príloha 4 – Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (26.8.2020) Príloha 5 – Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (26.8.2020)

Sprievodca školským rokom 2020/2021

Sprievodca školským rokom 2020/2021 (bývalé Pedagogicko-organizačné pokyny) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Branislavom Gröhlingom. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020. Sprievodca školským rokom 2020/2021 Príloha č. 1 – Termíny školských prázdnin Príloha č. 2 – Použité skratky

Prijímacie konanie do odborov CESTOVNÝ RUCH a FINANCIE na vyššie odborné štúdium pre školský rok 2020/2021

Vážení uchádzači o vyššie odborné štúdium, aj v školskom roku 2020/2021 otvárame vyššie odborné štúdium v študijnom odbore 6310 Q financie a 6314 Q cestovný ruch. Štúdium je určené pre absolventov študijných odborov, ktorí získali maturitu. Absolventi vyššieho odborného štúdia získajú vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul DiS. V prípade záujmu si môžete podať prihlášku…
CelÁ sprÁva

Prijímacie konanie do študijného odboru SPOLOČNÉ STRAVOVANIE na nadstavbové štúdium pre školský rok 2020/2021

Vážení uchádzači o nadstavbové štúdium, aj v školskom roku 2020/2021 otvárame triedu nadstavbového štúdia v študijnom odbore 6421 L spoločné stravovanie. Štúdium je určené pre absolventov učebných odborov kuchár, čašník, servírka, hostinský a cukrár. V prípade záujmu si môžete podať prihlášku najneskôr do 31. mája 2020. Prijímacie skúšky sa na nadstavbové štúdium nekonajú, kritériá prijatia sú uvedené v prílohe Kritéria….
CelÁ sprÁva

Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Rozhodnutie o termínoch a organizácii ZS, AS: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-absolventskej-skusky-zaverecnej-skusky-zaverecnej-pomaturitnej-skusky-a-celkoveho-zhodnotenia-manualnych-zrucnosti-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/ Pokyny pre skúšku prehľadnej podobe: https://www.minedu.sk/data/att/16159.pdf https://www.minedu.sk/data/att/16158.pdf https://www.minedu.sk/data/att/16173.pdf https://www.minedu.sk/data/att/16156.pdf