História školy

Naša škola, Stredné odborné učilište strojárske Nové Zámky, Jánošíkova 2 vznikla 1. septembra 1984 ako organizačná jednotka pri štátnom podniku Sigma Nové Zámky. Od svojho vzniku prešla významnými obdobiami rozvoja. Niekoľkokrát zmenila názov a zriaďovateľa, vždy však kládla dôraz na kvalitnú  prípravu mladých ľudí s cieľom ich ďalšieho uplatnenia sa na domácom i medzinárodnom trhu práce. Históriu a vývoj školy charakterizujú tri významné obdobia.

Prvé obdobie je obdobím vzniku a začiatkom fungovania školy. Škola nebola vyprofilovaná, zabezpečovala vyučovanie v rôznych študijných a učebných odboroch ako napríklad strojárske, elektrotechnické či predavačské. Nemala ani vlastné priestory. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1. januára 1991 vymedzilo delimitáciou majetok ku ktorému mala škola právo hospodárenia. Od školského roku 1990/91 sa škola presťahovala do nových priestorov na Zdravotníckej ulici .

Pre druhé obdobie je charakteristický dynamický vývoj, vybudovanie nových priestorov, dokončenie novostavby na Slovenskej ulici a profilácia školy. V nových priestoroch  od 1. septembra 1991 Školská správa Bratislava VII. zriadila Dievčenskú odbornú školu so zameraním na obchod a podnikanie. V školskom roku 1998/99 pribudla ďalšia škola, Hotelová akadémia. V rámci jednej školy, v harmonickej symbióze pod jednou strechou existovali tri príbuzné vzdelávacie inštitúcie Stredné odborné učilište obchodu a spoločného stravovania, Dievčenská odborná škola  a Hotelová akadémia.  Postupne škola získala významné postavenie v našom regióne. Pedagogický zbor i skupina nadšených odborných pracovníkov školy dokázali za pomerne krátke obdobie vybudovať kvalitnú strednú školu regionálneho významu so študijnými a učebnými odbormi v oblasti obchodu, podnikania, spoločného stravovania, cestovného ruchu a hotelierstva. Od 1. januára 2003 jednotlivé školy sa spojili do organizačnej štruktúry pod názvom Združená stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Nové Zámky, Zdravotnícka 3.

Tretie obdobie je obdobím experimentálneho overovania nových študijných a učebných odborov pod dohľadom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Škola úzko spolupracuje so zamestnávateľskými zväzmi. Výsledkom dobrej spolupráce medzi školou  Republikovou úniou zamestnávateľov a  Zväzom obchodu a cestovného ruchu je budovanie Centra odborného vzdelávania a prípravy v oblasti  cestovného ruchu, hotelierstva a obchodu. V rámci  celoživotného vzdelávania škola ponúka akreditované vzdelávacie programy v odboroch barman, barista, somelier, kuchár, čašník, predavač a hostinský. V školskom roku 2015/2016 škola podpísala Memorandum o spolupráci s Paneurópskou vysokou školou. V roku 2015 sme zaviedli systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 a získali sme medzinárodný Certifikát PQM.

Od školského roka 2015/2016 sa naša škola zapojila do systému duálneho vzdelávania v učebnom odbore hostinský. V nasledujúcom školskom roku sme zaviedli duálne vzdelávanie aj v študijnom odbore pracovník marketingu. Od školského roka 2019/2020 sme do systému duálneho vzdelávania zapojili aj študijný odbor obchodný pracovník.

V súčasnosti Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Nové Zámky, Zdravotnícka 3 má pevné a rozhodujúce miesto vo vzdelávacej sústave v našom regióne. Škola je vyprofilovaná a zameraná na skupinu študijných odborov 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II.