Maturitné skúšky

Organizácia maturitných skúšok v školskom roku 2019/2020


Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Pokyny pre žiakov končiacich ročníkov:

 1. Žiaci končiacich ročníkov sa prihlasujú na maturitné skúšky do 30. septembra 2019 – odovzdajú prihlášku svojmu triednemu učiteľovi.
 2. Od 1. 10. do 31. 10. 2019 – sprístupnenie elektronického formulára pre zber údajov o žiakoch maturitného ročníka.
 3. V skupine predmetov cudzí jazyk si žiak na prihláške zvolí a vyznačí úroveň. Úroveň má členenie podľa jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca:
  • úroveň B1, t. j. stredne pokročilý, I. stupeň (nižšia úroveň),
  • úroveň B2, t. j. stredne pokročilý, II. stupeň (vyššia úroveň).
 4. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky a vyznačí to na prihláške.
 5. Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobu vykonania maturitnej skúšky žiak písomne oznámi zástupcovi riaditeľa školy najneskôr do 15. októbra 2019.
 6. Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.
 7. Žiaci našej školy povinne maturujú zo 4 predmetov: slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (anglický jazyk alebo nemecký jazyk), teoretická časť odbornej zložky, praktická časť odbornej zložky.
 8. Okrem toho môže žiak dobrovoľne konať MS z najviac dvoch ďalších dobrovoľných predmetov (napr. iný cudzí jazyk, matematika,…), ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy, v ktorých sa žiak vzdelával.  Z dobrovoľného predmetu môže vykonať aj len jej časť (len externú alebo len internú časť – písomnú aj ústnu formu).
 9. Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku, pričom si vyberie na ktorej úrovni ju chce vykonať (B1 alebo B2, platí iba pre SOŠ).
 10. Z druhého cudzieho jazyka , ak si ho žiak zvolí ako dobrovoľný predmet, môže žiak vykonať iba ústnu formu internej časti na úrovni B1 alebo B2.
 11. Uznanie jazykového certifikátu  ako náhradu MS z cudzieho jazyka od 01. 09. 2014 nie je možné.
 12. Žiak môže vykonať MS do troch rokov odo dňa, keď úspešne skončil posledný ročník strednej školy.
 13. Zadania a témy ústnej formy internej časti sa nezverejňujú!

SPÔSOB A FORMA KONANIA MATURITNEJ SKÚŠKY

Skladba predmetov maturitnej skúšky:

a) slovenský jazyk a literatúra
b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (t. j. anglický jazyk alebo nemecký jazyk)
c) teoretická časť odbornej zložky
d) praktická časť odbornej zložky.

Maturitná skúška je rozdelená na:  externú časť a  internú časť
Interná časť MS má 2 formy – písomnú formu (prebieha zároveň s externou časťou v marci 2020) a ústnu formu (tzv. ústne maturitné skúšky v máji – júni 2020).

Predmet Úroveň Externá časť Interná časť a jej formy
Písomná forma Ústna forma
príprava odpoveď
Slovenský jazyk a literatúra 100 min 150 min 20 min 20 min
Anglický jazyk B2 120 min 60 min 20 min 20 min
B1 100 min 60 min 20 min 20 min
Nemecký jazyk B2 120 min 60 min 20 min 20 min
B1 100 min 60 min 20 min 20 min
Teoretická časť odbornej zložky 30 min 30 min
Praktická časť odbornej zložky max. 24 hodín (príprava a výkon)

TERMÍNY MATURITNEJ SKÚŠKY

Externá časť MS a písomná forma internej časti MS – riadny termín:

 • 17. marca 2020 (utorok) – v predmete slovenský jazyk a literatúra
 • 18. marca 2020 (streda) –  v predmete cudzí jazyk (anglický, nemecký)
 • 19. marca 2020 (štvrtok) – v predmete matematika
 • 20. marca 2020 (piatok) – v predmete slovenský jazyk a slovenská literatúra

Od 31. 3. do  3. 4. 2020 – náhradný termín  externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NUCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 25. 3. 2020).

Od 18. 5. do 5. 6. 2020 – príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky okrem písomnej formy jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti.

Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky – určí MŠVVaŠ SR (predbežne 3. až 8. 9. 2020).

Interná časť MS – riadny termín:     

 • Praktická časť odbornej zložky:  27. apríl – 30. apríl 2020
 • Ústna forma internej časti MS:   25. máj – 29. máj 2020

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA MATURITNEJ SKÚŠKY

 Žiak úspešne zmaturuje z vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka, ak

–   z ústnej formy internej časti získa známku 1, 2 alebo 3 a zároveň z externej časti MS  získa viac ako 33 % bodov alebo z písomnej formy internej časti MS získa viac ako 25 % bodov, alebo

–   z ústnej formy internej časti získa známku 4  a zároveň z externej časti MS  získa viac ako 33 % bodov a zároveň z písomnej formy internej časti MS získa viac ako 25 % bodov.

Hodnotenie externej časti MS (EČ MS – testy)

Výsledné hodnotenie testu EČ MS zo SJL a z cudzieho jazyka sa vyjadruje celkovou úspešnosťou v percentách a percentilom.

Percentil udáva, koľko percent maturantov dosiahlo horší výsledok ako príslušný žiak (napr. ak má žiak percentil 72,4; tak 72,4 % maturantov dosiahlo horší výsledok). Tieto hodnoty sa uvádzajú aj na maturitnom vysvedčení žiaka.

Výsledkové listiny žiakov z EČ MS budú do škôl doručené poštou najneskôr  4. mája 2020.

Hodnotenie písomnej formy internej časti MS (PFIČ MS – sloh)

Úspešnosť žiaka, hodnotenie PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka je vyjadrené v percentách.

Percento je zaokrúhlené na desatiny a uvádza sa na maturitnom vysvedčení.

Príslušní vyučujúci SJL a cudzích jazykov oznámia žiakom hodnotenie PFIČ MS (slohu) najneskôr do 11. mája 2020.

Príklady hodnotenia a klasifikácie MS zo SJL a cudzích jazykov

EČ – percento PFIČ – percento ÚFIČ – známka žiak úspešne zmaturoval z predmetu
viac ako 33 % viac ako 25 % 1,2,3,4 ÁNO
viac ako 33 % 25 % a menej 1,2,3 ÁNO
33 % a menej viac ako 25 % 1,2,3 ÁNO
33 % a menej 25 % a menej 1,2,3,4,5 NIE !!!
napr. 55 % 10 % 3 ÁNO
napr. 0 % 35 % 3 ÁNO
napr. 33,3 % 25 % 3 ÁNO
napr. 33,3 % 25 % 4 NIE !!!
napr. 33 % 25 % 3 NIE !!!
napr. 10 % 25 % 2 NIE !!!
napr. 55 % 10 % 4 NIE !!!

Žiak úspešne vykonal MS, ak úspešne vykonal MS zo všetkých predmetov MS.

Ak žiak neuspel na MS z dobrovoľného predmetu MS, táto skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie MS a na vysvedčení o MS sa neuvádza.

 OPRAVNÁ SKÚŠKA

  1. Ak žiak na MS z niektorých, najviac však z dvoch predmetov, vrátane PČOZ a TČOZ neúspešne vykonal MS, školská maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov.
  1. Žiak musí na opravnú skúšku podať žiadosť, kde špecifikuje, ktorú časť alebo formu MS chce opravovať, najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka SŠ. Opravnú skúšku IČ MS okrem je PFIČ koná na SŠ, na ktorej konal MS. Ak žiak koná opravnú skúšku z predmetu, ktorý ma EČ a IČ MS a koná ju zo všetkých častí, potom ústnu formu IČ MS, môže konať v riadnom termíne.
  1. Ak žiak na opravnej skúške z niektorých predmetov neúspešne vykonal MS alebo bol na opravnej skúške klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný, školská maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať druhú opravnú skúšku z týchto predmetov.
  1. Žiak môže druhú opravnú skúšku konať na jeho žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka príslušnej SŠ.
  1. Žiakovi SŠ, ktorý neúspešne vykonal MS z viac ako dvoch predmetov alebo neúspešne vykonal MS na niektorej opravnej skúške, môže školská maturitná komisia povoliť opakovať celú MS.
  1. MS, môže žiak na jeho žiadosť opakovať iba raz v riadnom skúšobnom období, najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka SŠ.
  1. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri 2020 alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka v marci 2021. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september 2020 alebo február 2021.
 1. Na opravnú skúšku sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna 2020, ak chce opravnú skúšku konať v septembri 2020, alebo do 30. septembra 2020, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.

UKONČENIE ŠTÚDIA

 1. Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní na MS je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy do troch dní od termínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní, žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom termíne.
 2. Ak žiak svoju neúčasť na MS neospravedlní alebo ak jeho ospravedlnenie nebude uznané, posudzuje sa, akoby dňom nasledujúcim po termíne konania skúšky štúdium zanechal. To neplatí, ak ide o MS z predmetu, na ktorú sa žiak dobrovoľne prihlásil.
 3. Ak sa žiak správa na MS nevhodným spôsobom, predseda predmetovej maturitnej komisie alebo dozerajúci učiteľ jeho skúšku preruší. Potom žiak opakuje skúšku, prípadne jej časť v riadnom termíne až nasledujúceho školského roka.
%d blogerom sa páči toto: