Centrum OVP

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU NOVÉ ZÁMKY získala oprávnenie používať popri svojom názve označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre cestovný ruch, hotelová služby a obchod .


Označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre cestovný ruch, hotelové služby a obchod je garantom kvalitného vzdelávacieho procesu na škole.

Oprávnenie používať toto označenie škola prevzala na slávnostnom udelení dňa 9. septembra 2013 za prítomnosti zástupcov Nitrianskeho samosprávneho kraja – zriaďovateľa školy a zástupcov regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR.

 

 

Hlavné ciele COVaP:

  1. Skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces žiakov školy s dôrazom na praktické odborné vzdelávanie a prípravu žiakov pre potreby trhu práce.
  2. Realizovať odborné a rekvalifikačné kurzy pre individuálnych záujemcov a firmy.
  3. Realizovať celoživotné vzdelávanie pre potreby trhu práce.
  4. Zabezpečovať odborné vzdelávanie učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy.
  5. Spolupracovať s profesijnými zväzmi a stavovskými organizáciami vo vecnej pôsobnosti – Republikovou úniou zamestnávateľov a druhom rade so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a tiež s konkrétnymi zamestnávateľmi pri poskytovaní praktickej prípravy pre žiakov a duálneho vzdelávania.
  6. Spolupracovať so základnými školami pri propagácii odborného vzdelávania a prípravy v odboroch a povolaniach pre ktoré naša škola poskytuje vzdelávanie.
  7. Propagovať zdravú a racionálnu výživu na verejnosti.