Zoznam koordinátorov, PK, MZ

Školský rok 2023/2024

 

Kariérové pozície – vedúci predmetovej komisie, vedúci záujmovej oblasti, školský koordinátor Meno zamestnanca Pedagogický zamestnanec/odborný zamestnanec
Vedúci predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetov Mgr. Kristián Kovács Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Vedúca predmetovej komisie  prírodovedných predmetov Mgr. Eva Balážová Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Vedúca predmetovej komisie

cudzích jazykov

Mgr. Norbert Kunyík Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Vedúca predmetovej komisie odborných predmetov – spoločné stravovanie Ing. Silvia Valachová Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Vedúca predmetovej komisie

odborných predmetov – obchod, podnikanie a CR

Ing. Aneta Ponesz Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Vedúci predmetovej komisie

telesnej a športovej výchovy

Mgr. Marcel Šimunek Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Vedúci predmetovej komisie

odborného výcviku

Mgr. Marek Vojtek Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Výchovný poradca   Ing. Viktória Hévizová Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti

 

Školský koordinátor bezpečnosti a prevencie Mgr. Katarína Paluková Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre výchovu k ľudským právam Mgr. Kristián Kovács Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti

 

Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre stredoškolskú odbornú činnosť Ing. Eleonóra Benková Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre mediálnu výchovu PhDr. Mária Liptáková Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre čitateľskú gramotnosť PaedDr. Dáša Barátová Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre finančnú gramotnosť Ing. Renáta Farkašová Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre environmentálnu výchovu PaedDr. Alexandra Danczi Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre zdravý životný štýl Ing. Henrieta Takácsová Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvo informačno-komunikačných technológií PaedDr. Marek Ölvecký Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre záverečné a maturitné skúšky Mgr. Tibor Mészároš Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre prijímacie skúšky a absolventské skúšky Ing. Jana Šipekyová Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Vedúci záujmovej oblasti Mgr. Renáta Gazdíková Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Zodpovedný pracovník za správu internetovej stránky školy Mgr. Kristián Kovács  
Zodpovedný pracovník za elektronickú triednu knihu Mgr. Tibor Mészároš  
Poradenská činnosť žiackej školskej rady Ing. Linda Ölvecká  
Zodpovedný pracovník za školskú knižnicu PaedDr. Daša Barátová  
Uvádzajúci pedagogický zamestnanec Mgr. Vladimír Markovič Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti