Sprievodca cestovného ruchu

Názov vzdelávacieho programu SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU
Názov modulu Sprievodca cestovného ruchu
Číslo potvrdenia o akreditácii 1582/2022/59/1
Dátum vydania potvrdenia 15. 8. 2022
Cieľová skupina Osoby so záujmom pracovať ako sprievodca cestovného ruchu
Spôsob prihlásenia Zaslanie žiadosti o zaradenie do kurzu: Žiadosť o kurz – Sprievodca CR
Kontakt skola@hosnz.sk, 035/6428623
Forma prezenčná
Charakteristika kurzu – profil absolventa vzdelávacieho programu Absolvent vzdelávacieho programu je schopný poskytovať služby sprievodcu cestovného ruchu v mieste svojho pôsobenia, v Slovenskej republike alebo v zahraničí. Vie podať výklad o kultúrnom a prírodnom dedičstve oblasti. Je schopný riešiť problémy poskytovania služieb, prezentovať a zastupovať záujmy klientov a cestovnej kancelárie. Dokáže organizovať a riadiť dovolenkové aktivity klientov.
Rozsah hodín Celkový počet hodín: 315,  z toho:  

teória 195 hodín, praktická príprava 120 hodín

Odborný garant: PaedDr. Dáša Barátová
Spôsob ukončenia záverečná skúška
Doplňujúce informácie Možnosť získať Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
Cena za kurz 350,-  € pre absolventov SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky, v študijných odboroch manažment regionálneho cestovného ruchu, služby cestovného ruchu alebo absolvent vyššieho odborného vzdelávania v odbore cestovný ruch alebo cestovný ruch a hotelierstvo

450,- € pre absolventov iného stredného vzdelania (gymnáziá alebo iné odborné školy)