Výchovný poradca, šk.psychológ

PhDr. Daniela Slamenková (školský psychológ, výchovný poradca)

Plán práce výchovného poradcu je vymedzený na tieto základné činnosti:

-práca so žiakmi školy
-spolupráca s rodičmi a ZRŠ
-spolupráca s vedením školy
-spolupráca s tr.učiteľmi,majstrami OV
-spolupráca s ÚP N.Zámky,strediskom ZIPS, referátom poradenstvo
-psychologických služieb a školským psychológom, špecialistami CPPPaP

Základné činnosti školského psychológa počas školského roka:

–       riešenie porúch žiakov v správaní/ hyperaktivita, impulzivita, agresivita, šikanovanie, tréma, stres/
–       riešenie a monitoring problémov žiakov v učení / neprospievanie, poruchy učenia, učenie pod svoje možnosti, monitoring žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami/
–       riešenie problémov spojených so záškoláctvom
–       riešenie narušených vzťahov v triede
–       v spolupráci s triednym učiteľom identifikovať pomocou sociometrie postavenie jednotlivca v triede
–       pomáhať pri optimalizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, zefektívňovaní výchovy, vyučovania a vzdelávania
–       profesijná orientácia žiakov
–       riešenie problémov spojených so stresom, preťaženosti, psychickej záťaže žiakov a pedagógov
–       spolupodieľať sa na vytváraní podmienok pre nestresovú prácu a možností prekonávania preťaženosti a únavy žiakov
–       poskytovanie konzultácie žiakom, pedagógom a rodičom
–       zapájať sa do výučby predmetu psychológia a etická výchova
–       aktívne reagovať na aktuálne potreby, prednášková činnosť pre žiakov, pedagógov a rodičov

Konzultačné hodiny – výchovné poradenstvo:

Utorok:    8.00 – 10.30 Zdravotnícka ulica

Konzultačné hodiny – školský psychológ:

Každý piatok 8.00 – 13.30 Zdravotnícka ul.

V prípade, že uvedený čas nie je vyhovujúci, termín je možné dohodnúť. Kontaktný mail: skpsyhosnz@gmail.com

Plán práce výchovného poradcu

Plán práce školského psychológa

M.Gyurišová, dcéra Mária 4.D, Ing. M:Čikošová – pokladníčka, dcéra
Natália 4.C, M.Šáteková – predsedníčka, dcéra Cynthia, 4.B, M.Jakabová
syn Viktor 3A, A.Schichtingová, syn Andreas 2.AN,
konzultačné hodiny VP : párny pondelok od 8  10.30, nepárny pondelok
od 9 – 11.30, školský psychológ pondelok od 14.20 – 15. 20, utorok
14.20 – 15.20, streda – 13.30 – 14.30, prípadne podľa dohody so
študentami alebo rodičmi, pekný víkend
%d blogerom sa páči toto: