Cvičná firma

Cvičná firma

E K O N O M I C K É   C V I Č E N I A   V   C V I Č N E J   F I R M E

Dôležitou oblasťou činnosti našej školy je zavádzanie nových foriem vzdelávania cestou simulácie reálneho firemného a podnikateľského prostredia, ktorú realizujeme aj cestou vzdelávacieho programu vo výučbe odborného ekonomického predmetu Cvičná firma.

Práca v cvičnej firme je jedným z najdynamickejšie sa vyvíjajúcich vyučovacích predmetov, o ktorom možno tvrdiť, že v podmienkach slovenského školstva má budúcnosť a širšie uplatnenie iba pred sebou. Ide o novú koncepciu vyučovania podporujúcu rozvoj multidisciplinárnych zručností tzv. kľúčových kompetencií: schopnosť komunikovať, tvorivo riešiť problémy, robiť závery, schopnosť pracovať v tíme, kriticky a samostatne myslieť. Práca v cvičnej firme dáva jedinečný priestor žiakom k prehĺbeniu vedomostí a nadobúdaniu zručností v skupine, ktorá je umiestnená v organizácii cvičnej firmy a zároveň je umiestnená na trhu cvičných firiem, v prostredí ktorého živo reaguje.

V rámci spolupráce so Slovenským centrom cvičných firiem, špecializovaného pracoviska ŠIOV v Bratislave, bola na našej škole v školskom roku 2019/2020 založená cvičná firma – POMOCNÍK NA POŽIČANIE, s. r. o., ktorej predmet činnosti sú služby osobného charakteru a cvičná firma YOUNG PEOPLE, s. r. o., ktorej predmet činnosti je prevádzkovanie cestovnej kancelárie.

Cvičná firma pracuje v reálnom čase a je v rámci cvičného trhu cvičných firiem v prevažných prípadoch on-line prepojená s ostatnými cvičnými firmami. Cvičné firmy medzi sebou navzájom obchodujú. Každoročne majú možnosť sa prezentovať na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem, ktorého organizátorom je ŠIOV v Bratislave alebo v Nitre a tiež na obchodno-kontraktačných dňoch, ktoré organizujú jednotlivé školy. Naše cvičné firmysa prezentujú aj na sociálnych sieťach a to napríklad na Instagrame – pomocniknapozicaniealebo naFacebook-uyoungpeople.novezamky

Cvičná firma pripravuje našich žiakov teoreticky i prakticky na činnosti obchodných firiem v bežnej podnikateľskej sfére. Žiaci získajú základy právneho a ekonomického vedomia, základné riadiace a podnikateľské zručnosti, ako aj kľúčové kompetencie v oblasti komunikácie a podnikania. Ide najmä o nácvik zručností pri uskutočňovaní  administratívnych, obchodných, finančných  a evidenčných operácií, grafických a ilustračných prác, prác s výpočtovou, kancelárskou a  telekomunikačnou technikou, prác s modernými informačnými technológiami, ekonomickými softvérmi a pod.

V cvičnej firme žiaci počas školského roka simulujú všetky podnikové činnosti na jednotlivých oddeleniach firmy.

Ako základná vyučovacia metóda sa tu využíva simulačná metóda,  ktorá umožňuje našim žiakom vyskúšať si činnosti počas programu, umožňuje im robiť chyby a poučiť sa z nich, a zároveň vyžaduje od žiakov v simulovaných situáciách rovnaký stupeň serióznosti, motivácie a koncentrácie ako v reálnej praxi. Žiaci pracujú bez obáv a so zvedavosťou iba v takom prostredí, kde si je každý vedomý, že iba racionálne a otvorené riešenie problémov s primeranou dávkou sebakritiky a vzájomného rešpektu vedie k úspešnej tímovej práci. Na chyby sa v cvičnej firme nazerá ako na šancu učiť sa, a nie ako na neúspech jednotlivca. Cvičná firma pracuje na predpoklade rozvoja osobnosti každého jej pracovníka – žiaka. Dialóg sa tu praktizuje na všetkých úrovniach a vo všetkých oddeleniach. Žiaci vnímajú seba ako členov tímu s vysokým stupňom znášanlivosti. Prípadné konflikty sú tu dokonca akceptované ako nevyhnutný výsledok spolupráce pri dosahovaní rovnakého cieľa. Preto v cvičnej firme ani nepotláčame emócie. Emocionálne odvážni žiaci sú často tí, ktorí dávajú veci v cvičnej firme do pohybu. Treba ich iba riadiť tak, aby podnecovali  spoluprácu a tímovosť.

Naši žiaci majú veľký záujem o prácu v cvičnej firme, kde pracujú tvorivo, samostatne, sú iniciatívni, využívajú vedomosti z iných predmetov, sú schopní prezentovať sa na verejnosti, používať cudzie jazyky pri komunikácii s obchodnými partnermi cez internetový obchod i na medzinárodnom veľtrhu.

Žiakov na práci v cvičnej firme najviac priťahuje pocit vlastnej dôležitosti pri rozhodovaní a konaní a istá miera slobody a voľnosti.

Na záver tohto vyučovacieho predmetu využívame aj pracovné hodnotenie, ktoré sa podobá hodnoteniu v reálnej firme. Naši žiaci získajú pracovné osvedčenie, ktoré je súčasťou maturitného vysvedčenia a vydáva ho Slovenské centrum cvičných firiem. Táto forma hodnotenia je blízka i spôsobu hodnotenia zamestnancov v reálnych firmách. Budúci zamestnávateľ môže z takéhoto hodnotenia získať lepší a výstižnejší prehľad o svojom budúcom zamestnancovi ako mu umožňuje klasická školská klasifikácia.

Aktivity cvičnej firmy YOUNG PEOPLE, s. r. o. v školskom roku 2019/2020 :
– vypracovať podnikateľský plán, vytvoriť náplne práce, zvoliť si riaditeľa/ku cvičnej firmy uskutočniť obsadenie jednotlivých pracovných pozícií, uskutočniť právne kroky v personálnej oblasti, nastaviť marketingovú stratégiu, vytvoriť produkt a zabezpečiť jeho propagáciu a následný predaj.

– uskutočniť marketingové aktivity – reklamný spot, zorganizovať infocestu do propagovanej turistickej destinácie, imidž firmy a vytvoriť firemnú identitu,

– pripraviť podklady a prezentáciu produktu na študentských súťažiach,

– vykonávať pracovné procesy v cvičnej firme na jednotlivých oddeleniach – riaditeľ cvičnej firmy, sekretariát, riadenie ľudských zdrojov, realizácia predaja produktu, účtovníctvo, správa počítačovej siete, právne oddelenie,
– zrealizovať otvorenú hodinu pre žiakov nižších ročníkov, a zabezpečiť tak odovzdanie cenných skúseností,

– zrealizovať diskusie s reálnymi podnikateľmi a absolvovať odborné exkurzie, ktoré sú spojené s návštevou reálnych firiem zaoberajúcich sa podnikaním v cestovnom ruchu a poskytovaním služieb pre cestovný ruch.

 

Aktivity cvičnej firmy POMOCNÍK NA POŽIČANIE, s. r. o. v školskom roku 2019/2020 :
– rozbehnúť podnikanie – nápad, obchodné meno, logo, slogan,  podnikateľský plán, založenie cvičnej firmy –budovať vnútropodnikové vzťahy a vonkajšie záležitosti,

– komunikovať s reálnou firmou, ktorá má totožný predmet podnikania,

– pripraviť a organizačne zabezpečiť účasť cvičnej firmy na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v novembri v Nitre,

– pripraviť sa na kontraktačné dni, ktoré sa uskutočnia vo februári 2020 – prezentácia cvičnej firmy a produktov, vytvorenie vzhľadu výstavného miesta, obchodovanie, sledovanie konkurencie, oslovenie a získanie zákazníkov, získanie spätnej väzby a zvýšiť si tak stupeň znalosti o cvičnej firme.

Zakladateľky cvičnej firmy YOUNG PEOPLE, s. r. o, žiačky III.B triedy študijného odboru obchod a podnikanie.

 

Pracovná porada cvičnej firmy YOUNG PEOPLE, s. r. o, žiaci III.B triedy študijného odboru obchod a podnikanie.

Práca v teréne, ktorej predchádzala diskusia s podnikateľom z reálnej firmy, príprava podkladov k tvorbe propagačných materiálov – cvičnej firmy YOUNG PEOPLE, s. r. o, žiaci III.B triedy študijného odboru obchod a podnikanie.

Príprava súťažného dňa a obchodovanie  cvičnej firmy POMOCNÍK NA POŽIČANIE, s. r. o, žiaci II.D triedy študijného odboru obchod a podnikanie.

Výhra 3. miesto na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Nitre za e-prezentáciu – cvičná firma POMOCNÍK NA POŽIČANIE, s. r. o, žiaci II.D triedy študijného odboru obchod a podnikanie.