Cvičná firma

E K O N O M I C K É   C V I Č E N I A   V   C V I Č N E J   F I R M E

Dôležitou oblasťou činnosti našej školy je zavádzanie nových foriem vzdelávania cestou simulácie reálneho firemného a podnikateľského prostredia, ktorú realizujeme aj cestou vzdelávacieho programu vo výučbe odborného ekonomického predmetu Ekonomické cvičenia v cvičnej firme.

Práca v cvičnej firme je jedným z najdynamickejšie sa vyvíjajúcich vyučovacích predmetov, o ktorom možno tvrdiť, že v podmienkach slovenského školstva má budúcnosť a širšie uplatnenie iba pred sebou. Ide o novú koncepciu vyučovania podporujúcu rozvoj multidisciplinárnych zručností tzv. kľúčových kompetencií: schopnosť komunikovať, tvorivo riešiť problémy, robiť závery, schopnosť pracovať v tíme, kriticky a samostatne myslieť. Práca v cvičnej firme dáva jedinečný priestor žiakom k prehĺbeniu vedomostí a nadobúdaniu zručností v skupine, ktorá je umiestnená v organizácii cvičnej firmy a zároveň je umiestnená na trhu cvičných firiem, v prostredí ktorého živo reaguje.

V rámci spolupráce so Slovenským centrom cvičných firiem, špecializovaného pracoviska ŠIOV v Bratislave, bola na našej škole v školskom roku 2007/08 založená cvičná firma – reklamná agentúra s obchodným názvom Re-Age, s.r.o., ktorá dodnes úspešne pôsobí. Cvičná firma pracuje v reálnom čase a je v rámci cvičného trhu cvičných firiem v prevažných prípadoch on-line prepojená s ostatnými cvičnými firmami. Cvičné firmy medzi sebou navzájom obchodujú. Každoročne majú možnosť sa prezentovať na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem, ktorého organizátorom je ŠIOV v Bratislave a tiež na obchodno-kontraktačných dňoch, ktoré organizujú jednotlivé školy. Naša cvičná firma má i svoj internetový obchod na web stránke  www.re-age.xf.cz .

Cvičná firma pripravuje našich žiakov teoreticky i prakticky na činnosti obchodných firiem v bežnej podnikateľskej sfére. Žiaci získajú základy právneho a ekonomického vedomia, základné riadiace a podnikateľské zručnosti, ako aj kľúčové kompetencie v oblasti komunikácie a podnikania. Ide najmä o nácvik zručností pri uskutočňovaní  administratívnych, obchodných, finančných  a evidenčných operácií, grafických a ilustračných prác, prác s výpočtovou, kancelárskou a  telekomunikačnou technikou, prác s modernými informačnými technológiami, ekonomickými softvérmi a pod.

V cvičnej firme žiaci počas školského roka simulujú všetky podnikové činnosti na jednotlivých oddeleniach firmy.

Ako základná vyučovacia metóda sa tu využíva simulačná metóda,  ktorá umožňuje našim žiakom vyskúšať si činnosti počas programu, umožňuje im robiť chyby a poučiť sa z nich, a zároveň vyžaduje od žiakov v simulovaných situáciách rovnaký stupeň serióznosti, motivácie a koncentrácie ako v reálnej praxi. Žiaci pracujú bez obáv a so zvedavosťou iba v takom prostredí, kde si je každý vedomý, že iba racionálne a otvorené riešenie problémov s primeranou dávkou sebakritiky a vzájomného rešpektu vedie k úspešnej tímovej práci. Na chyby sa v cvičnej firme nazerá ako na šancu učiť sa, a nie ako na neúspech jednotlivca. Cvičná firma pracuje na predpoklade rozvoja osobnosti každého jej pracovníka – žiaka. Dialóg sa tu praktizuje na všetkých úrovniach a vo všetkých oddeleniach. Žiaci vnímajú seba ako členov tímu s vysokým stupňom znášanlivosti. Prípadné konflikty sú tu dokonca akceptované ako nevyhnutný výsledok spolupráce pri dosahovaní rovnakého cieľa. Preto v cvičnej firme ani nepotláčame emócie. Emocionálne odvážni žiaci sú často tí, ktorí dávajú veci v cvičnej firme do pohybu. Treba ich iba riadiť tak, aby podnecovali  spoluprácu a tímovosť.

Naši žiaci majú veľký záujem o prácu v cvičnej firme, kde pracujú tvorivo, samostatne, sú iniciatívni, využívajú vedomosti z iných predmetov, sú schopní prezentovať sa na verejnosti, používať cudzie jazyky pri komunikácii s obchodnými partnermi cez internetový obchod i na medzinárodnom veľtrhu.

Žiakov na práci v cvičnej firme najviac priťahuje pocit vlastnej dôležitosti pri rozhodovaní a konaní a istá miera slobody a voľnosti.

Na záver tohto vyučovacieho predmetu využívame aj pracovné hodnotenie, ktoré sa podobá hodnoteniu v reálnej firme. Naši žiaci získajú pracovné osvedčenie, ktoré je súčasťou maturitného vysvedčenia a vydáva ho Slovenské centrum cvičných firiem. Táto forma hodnotenia je blízka i spôsobu hodnotenia zamestnancov v reálnych firmách. Budúci zamestnávateľ môže z takéhoto hodnotenia získať lepší a výstižnejší prehľad o svojom budúcom zamestnancovi ako mu umožňuje klasická školská klasifikácia.

Aktivity našej študentskej firmy v poslednom roku 2010/2011 :
–    Na začiatku bolo nutnosťou, aby si každý zamestnanec vytvoril životopis a nasledovne sa uchádzal o pozíciu vo firme – či už v právnom a personálnom oddelení, marketingovom alebo ekonomickom oddelení.
–    V decembri 2010 sa riaditeľka so zamestnancami zúčastnila na veľtrhu cvičných firiem, kde predviedli svoju prácu a jej výsledky a zamestnanci zožali úspech a firma si zlepšila meno.
–    Jún – otvorená hodina pre žiakov nižších ročníkov, kde sme zodpovedali ich otázky a s radosťou sa podelili o naše zážitky.

Naše budúce plány, rok 2011/2012 :
–    21.10.2011 – exkurzia v ARC Design, s. r. o. bola pre nás veľmi poučná až priam inšpirujúca. Uvideli sme ako to funguje v reálnej firme a dozvedeli sme sa aj veľa zaujímavostí.
–    Príprava na kontraktačné dni, ktoré sa uskutočnia v marci 2012. Chceme zaujať našou kreativitou a inakosťou a nakoľko bude tento veľtrh po prvýkrát  na našej škole chceme ním ohúriť všetkých študentov a chceme im poskytnúť priestor na možnosť zdokonaľovať sa v obchodovaní.
–    V tomto školskom roku sa zameriame v prvom rade na ekonomické činnosti vo firme.

Zakladatelia cvičnej firmy RE-AGE s.r.o. – žiaci 4.D triedy študijného odboru pracovník marketingu.

Žiaci sa prezentujú na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave v šk. roku 2009/2010.

V šk. roku 2011/2012 pracujú v cvičnej firme Re-Age, s.r.o. žiaci IV. C a IV.D triedy študijného odboru pracovník marketingu.

%d blogerom sa páči toto: