Zamestnanci

Predsedovia predmetových komisií a metodického združenia:

predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetov Mgr. Kristián Kovács
predmetová komisia prírodovedných predmetov Mgr. Eva Balážová
predmetová komisia cudzích jazykov Mgr. Norbert Kunyík
predmetová komisia odborných predmetov – spoločné stravovanie Ing. Silvia Valachová
predmetová komisia odborných predmetov – obchod Ing. Aneta Ponesz
predmetová komisia telesnej a športovej výchovy Mgr. Marcel Šimunek
predmetová komisia odborného výcviku Mgr. Marek Vojtek

Zoznam pedagogických zamestnancov:

PaedDr. Eurydika Stankovičová, riaditeľka  školy
Mgr. Tibor Mészároš, zástupca riaditeľky  pre odborné vzdelávanie
Ing. Jana Šipekyová, zástupkyňa riaditeľky pre všeobecné vzdelávanie

Mgr. Eva Balážová
PaedDr. Daša Barátová
Ing. Eleonóra Benková
PaedDr. Alexandra Danczi
Ing. Georgína Dikanyová
Ing. Renáta Farkašová
Ing. Henrieta Ficzová
Mgr. Renata Gazdíková
Ing. Viktória Hévízová
Ing. Tímea Juríková
Mgr. Martina Kormann
Mgr. Kristián Kovács
Mgr. Norbert Kunyik
Mgr. Stella Kunyiková
Mgr. Jana Lajdová
PhDr. Mária Liptáková
Ing. Csilla Mazanová
Ing. Linda Ölvecká
PaedDr. Marek Ölvecký
Mgr. Katarína Paluková
Mgr. Ľubica Poláková
Ing. Aneta Ponesz
Mgr. Pavol Sáraz
Ing. Marta Szokolová
Mgr. Marcel Šimunek
Ing. Henrieta Takácsová
PaedDr. Eva Tamaškovičová
Ing. Silvia Valachová
Monika Veresová, MSc.
Mgr. Jozef Výbera

  

Zoznam majstrov odbornej výchovy:

Mgr. Vladimír Markovič  – hlavný MOV
Ing. Silvia Bolyová
Mgr. Klára Borzová
Bc. Ľubica Brezanská
Mgr. Blažena Felvidekyová
Bc. Silvester Juhász
Mgr. Ivana Kodhajová
Mgr. Marta Kozárová
Mária Kováčová
Ivana Havelová
Bc. Dana Rácková
Bc. Monika Tonková
Mgr. Marek Vojtek
Mgr. Erika Vulganová
Bc. Eleonóra Zattovičová

Zoznam nepedagogických zamestnancov:

Ing. Bukovská Anna – zástupca riaditeľa školy
Baráková Darina
Borbélyová Lenka
Bóriková Eva
Borková Katarína
Cződör Tibor
Hruška Marian
Mgr. Chovancová Denisa
Kotian Daniel
Kováčová Kristína
Kováčová Terézia
Markusková Viera
Majerčíková Jana
Révajová Edita
Mgr. Mihalek Šuminová Klára
Ing. Drahomíra Štepanayová
Zajíček Peter
Zemková Ingrid
Zimmelová Micheala