6323 K hotelová akadémia

Študijný odbor (kód a názov):           6323 K hotelová akadémia

Forma a dĺžka štúdia:                           denná, päťročné štúdium

Žiak  získa:                                           maturitné vysvedčenie  a výučný list

Študijný odbor 6323 K hotelová akadémia je päťročný študijný odbor ukončený maturitou. Počas štúdia má žiak po splnení predpísaných podmienok možnosť získať výučný list v odbore hotelová akadémia. Odborný výcvik prebieha v moderne zariadených odborných učebniach v priestoroch našej  školy, v špičkových hoteloch a reštauráciách na Slovensku alebo u zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania..

Prečo hotelová akadémia

V oblasti všeobecného vzdelávania absolvent ovláda:

 • dva cudzie jazyky (anglický jazyk a druhý podľa výberu žiaka nemecký jazyk alebo taliansky jazyk),
 • slovenskú a svetovú literatúru,
 • slovenské a svetové dejiny,

V oblasti odborného vzdelania absolvent ovláda:

 • zásady manažmentu a základy psychológie pre prácu manažéra,
 • princípy organizácie a riadenia činnosti v ubytovacích a gastronomických zariadeniach,
 • princípy samostatného podnikania v hotelových a reštauračných službách,
 • vykonávanie administratívnych ekonomických činností a vedenie účtovníctva,
 • orientovanie sa v základných právnych normách a predpisoch,
 • zostaviť podnikateľský plán a podnikať v oblasti hotelierstva a spoločného stravovania,
 • aplikačné programy, využívať možnosti internetu a využívať informačno-komunikačné technológie v riadiacej činnosti,
 • zásady správneho stolovania,
 • techniku jednoduchej a zložitej obsluhy,
 • základy výživy ľudí, zloženie potravín,
 • princípy a technologické postupy prípravy pokrmov,
 • prípravu rôznych druhov jedál a nápojov tradičnými aj progresívnymi metódami,
 • zostavenie jedálneho lístka vrátane jeho jazykových mutácií,
 • vypracovanie receptúr a cenových kalkulácií,
 • pracovať podľa hygienických predpisov a bezpečne, chrániť životné prostredie.

Ďalšie možnosti počas štúdia 

 • zúčastniť sa zahraničnej praxe na Cypre, v Grécku, v Taliansku,…,
 • zúčastniť sa európskeho programu na podporu vzdelávania a prípravy Erasmus+ a získať skúsenosti zo špičkových hotelov v zahraničí,
 • absolvovať baristický, barmanský, someliersky, carving fruit kurz a získať medzinárodný certifikát, ktorý je možné uplatniť na trhu práce doma i v zahraničí,
 • organizačne zabezpečiť a pripraviť slávnostné podujatie pre rodičov,
 • možnosť zúčastniť sa rôznych súťaží a prezentačných akcií doma i v zahraničí v oblasti spoločného stravovania, hotelierstva a cestovného ruchu.

Absolventi štúdia sa môžu uplatniť

 • V hoteloch a gastronomických zariadeniach na pozícii:
  • manažér hotela, prevádzky,
  • vedúci úseku stravovania,
  • vedúci odbytového strediska,
  • vedúci recepcie,
  • recepcionár,
  • ekonóm, účtovník,
  • čašník, servírka.
 • v cestovných kanceláriách na pracovných miestach:
  • animátor,
  • sprievodca,
  • delegát,
  • prevádzkový pracovník,
 • v samostatnom podnikaní,
 • v štúdiu na vysokých školách doma i v zahraničí

Zoznam predmetov počas štúdia v odbore 6323 K hotelová akadémia

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra
Prvý cudzí jazyk Prvý cudzí jazyk Prvý cudzí jazyk Prvý cudzí jazyk Prvý cudzí jazyk
Druhý cudzí jazyk Druhý cudzí jazyk Druhý cudzí jazyk Druhý cudzí jazyk Druhý cudzí jazyk
Etická výchova / Nábož.výchova Etická výchova / Nábož.výchova Občianska náuka Matematika Telesná a športová výchova
Dejepis Dejepis Matematika Telesná a športová výchova Svet práce
Občianska náuka Občianska náuka Telesná a športová výchova Ekonomika Seminár k podnikaniu v spoloč.stravo
Chémia Matematika Manažment osobných financií  Hotelový a gastronomický manažment Ekonomika
Biológia   Telesná a športová výchova Ekonomika Účtovníctvo Právna náuka 
Matematika Ekonomika Geografia cestovného ruchu Kongresové služby  Hotelový a gastronomický manažment
Telesná a športová výchova Administratíva a korešpondencia Odborný výcvik Geografia cestovného ruchu Marketing
Náuka o potravinách Náuka o výžive    Cvičenia z aplikovanej informatiky Odborný výcvik Účtovníctvo
Technika obsluhy Odborný výcvik   Cvičenia z aplikovanej informatiky Sprievodcovská činnosť 
Technológia prípravy pokrmov Cvičenia z aplikovanej informatiky     Odborný výcvik
Aplikovaná informatika       Cvičenia z aplikovanej informatiky
Odborný výcvik