Koncepcia a stratégia…

Koncepcia a stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania
„škola – to je o kráse a správnosti písmen
škola – to je o múdrosti slov a bohatstve myšlienok
škola – to je o sile ducha a šikovnosti tela
škola – to je o symbióze žiakov a ich učiteľov“

Koncepcia a stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v našej škole vychádza z Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania ako i z Koncepcie rozvoja stredného školstva v Nitrianskom samosprávnom kraji.
Naša škola je vyprofilovaná a zameraná na skupinu študijných odborov Ekonomika a organizácia, obchod a služby. Má pevné a rozhodujúce miesto vo vzdelávacej sústave nielen v našom regióne, ale aj za hranicami Nitrianskeho samosprávneho kraja. Máme bohaté medzinárodné skúsenosti, dobré meno v zahraničí, naši žiaci získavajú cenné certifikáty platné vo všetkých členských štátoch EÚ.
Nosným programom našej školy je skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na tvorivé učenie sa a projektové vyučovanie s využívaním informačno-komunikačných technológií, ako aj výchova k zodpovednému, samostatnému a tolerantnému správaniu sa a zdravému spôsobu života.

STRATEGICKÉ CIELE
– vytvoriť vhodné podmienky na kvalitnú výchovno-vzdelávaciu a odborno-profesijnú prípravu žiakov v oblasti obchodu a cestovného ruchu
– rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania
– rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov
– viesť žiakov k rešpektovaniu základných ľudských práv a všeľudských etických hodnôt
– naučiť žiakov pracovať s modernými informačnými technológiami
– implementovať IKT do vyučovania ekonomických a odborných predmetov
– využívať informačné zdroje a najnovšie informácie z oblasti obchodu a cestovného ruchu získané internetom na odbornom výcviku
– zvýšiť počítačovú gramotnosť žiakov, naučiť ich vytvárať www stránky a ovládať elektronickú poštu
– podporiť rozvoj osobnostných vlastností žiakov
– skvalitniť záujmové vzdelávanie, vhodne skombinovať formálne a neformálne vzdelávanie
– rozvíjať tvorivosť a vytvárať podmienky pre prácu s talentovanými žiakmi
– zabezpečiť ochranu žiakov pred negatívnymi vplyvmi spoločnosti
– posilniť spoluprácu s rodičmi
– zapojiť sa do medzinárodných projektov v rámci programov SOCRATES a LEONARDO DA VINCI

Hlavné úlohy
– na vyučovaní cudzích jazykov chceme upevňovať osvojené poznatky v bežných komunikatívnych situáciách, naučiť žiakov čítať s porozumením
– v spoločensko-vedných predmetoch chceme rozvíjať personálne a interpersonálne schopnosti žiakov
– v rámci projektov „Chcem zdravo žiť“ a „Chcem sa zdravo stravovať“ chceme rozvíjať schopnosti žiakov starať sa o svoje zdravie a životné prostredie
– v rámci projektov „S tebou a o tebe“ a „Každý iný – všetci rovní“ vzdelávať žiakov z oblasti ľudských práv
– v oblasti prevencie sociálnej patológie pokračovať v rozvoji „Regionálneho projektu prevencie detskej delikvencie, kriminality a ostatných patologických javov“
– zvýšenú pozornosť venovať úlohám, ktoré vyplývajú z aktualizovaného „Národného programu boja proti drogám“
– zapojiť sa do humanitárnych akcií (Biela pastelka, Deň narcisov, Deň jabĺk, Modrý gombík, Darcovstvo krvi)
– v rámci Národného projektu „Modernizácia vyučovacieho procesu na stredných školách“ inovovať a modernizovať obsah, rozsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kľúčové kompetencie v Modernej škole 21. storočia
– z poverenia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pokračovať v overovaní učebnej osnovy voliteľného predmetu „Zdravý spôsob života“
– prezentovať študijné a učebné odbory na „Burze informácií“, ktorú organizuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch

Silné stránky

– možnosť získať medzinárodný certifikát odbornej spôsobilosti Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, platný vo všetkých štátoch EÚ
– moderne vybavené učebne pre výučbu odborných predmetov, výpočtovej techniky a jazykového laboratória
– odborná prax žiakov v špičkových hotelov v SR
– zahraničná prax v Grécku, Anglicku, Írsku, Slovinsku, Maďarsku, Rakúsku, Česku a v Japonsku
– bohaté medzinárodné skúsenosti, dobrá spolupráca so školami v zahraničí
– možnosť získať osvedčenie o absolvovaní barmanského, sommelierskeho, baristického kurzu a kurzu dekoratívneho vyrezávania – carving fruit
– dlhoročná spolupráca so zamestnávateľmi a podnikateľmi v oblasti obchodu a cestovného ruchu

Slabé stránky

– chýbajúce športové plochy a telocvičňa
– nezáujem žiakov o štúdium v učebnom odbore predavač
– slabá spolupráca rodičov so školou
– nepriaznivý demografický vývoj v našom regióne

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere školy na školský rok 2010/2011:
– v rámci projektu „Modernizácia školy – nadstavba budovy na Slovenskej ulici“ dokončiť výmenu podláh, okien za plastové, zatepliť a opraviť fasádu budovy
– dokončiť prístavbu telocvične na Slovenskej ulici- v rámci opráv a údržby vymaľovať učebne, sociálne zariadenia, chodbu a drobné opravy, ktoré si vyžaduje prevádzka školy
– v areáli školy na Zdravotníckej ulici vybudovať a opraviť plochy športových ihrísk
– pokračovať v skvalitňovaní výchovno-vyučovacieho procesu
zapojiť sa do medzinárodných projektov v rámci programov SOCRATES a LEONARDO DA VINCI

%d blogerom sa páči toto: