Koncepcia a stratégia…

Koncepcia a stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania
„škola – to je o kráse a správnosti písmen
škola – to je o múdrosti slov a bohatstve myšlienok
škola – to je o sile ducha a šikovnosti tela
škola – to je o symbióze žiakov a ich učiteľov“

Koncepcia a stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v našej škole vychádza z Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania ako i z Koncepcie rozvoja stredného školstva v Nitrianskom samosprávnom kraji.
Naša škola je vyprofilovaná a zameraná na skupinu študijných odborov Ekonomika a organizácia, obchod a služby. Má pevné a rozhodujúce miesto vo vzdelávacej sústave nielen v našom regióne, ale aj za hranicami Nitrianskeho samosprávneho kraja. Máme bohaté medzinárodné skúsenosti, dobré meno v zahraničí, naši žiaci získavajú cenné certifikáty platné vo všetkých členských štátoch EÚ.
Nosným programom našej školy je skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na tvorivé učenie sa a projektové vyučovanie s využívaním informačno-komunikačných technológií, ako aj výchova k zodpovednému, samostatnému a tolerantnému správaniu sa a zdravému spôsobu života.

 

Poslaním výchovy a vzdelávania na našej škole je:

 • Pripravovať kvalitných žiakov pre trh práce a tak zabezpečiť reprodukciu pracovnej sily v odboroch so zameraním na obchod a služby v oblasti spoločného stravovania a cestovného ruchu a finančníctva v našom regióne.
 • Poskytovať kvalitné odborné vzdelávanie, odovzdávať vedomosti, skúsenosti a pripravovať žiakov na povolania a získanie prvej kvalifikácie priamo na pracoviskách zamestnávateľov.
 • Vychovať vzdelaných odborníkov, ktorí dokážu žiť a tvoriť nové a trvalé hodnoty pre konkrétnych zamestnávateľov.
 • Vytvárať platformu spolupráce v našom regióne medzi zamestnávateľmi a ponukou vzdelávacích kapacít v odboroch so zameraním na obchod a služby v oblasti spoločného stravovania a cestovného ruchu. Vybudovať dlhodobú spoluprácu medzi zamestnávateľmi a našou školou.
 • Prepojenie odborného vzdelávania s potrebami praxe a so zamestnávateľmi.
 • Podpora kariérneho poradenstva za účelom orientácie žiaka na potreby trhu práce.
 • Zabezpečiť materiálno-technické vybavenie zodpovedajúce najnovším trendom pre prípravu na povolanie.
 • Nastaviť kritériá a požiadavky pre priestorové vybavenie vo vzťahu k príprave na povolanie, bezpečnosti, hygienickým požiadavkám, životnému prostrediu, efektívnosti prevádzky, otvorenosti školy pre mimoškolské aktivity, verejnosti a iné.
 • Vytvárať estetické pracovné prostredie vo vyučovacom procese.
 • Vychovať mladého človeka schopného samostatne sa rozhodovať a za svoje rozhodnutia niesť zodpovednosť, vedieť sa presadiť, ale zároveň rešpektovať potreby a názory ostatných.
 • Vytvárať podmienky na získanie kľúčových kompetencií.
 • Presadzovať a realizovať zážitkové a tvorivé metódy vo vyučovaní.
 • Podporovať rozvoj pohybových aktivít žiakov v novovybudovanej športovej hale a na viacúčelovom ihrisku.
 • Venovať sa výchove k rodičovstvu a manželstvu.
 • Rozvíjať a posilňovať kvalifikovaný pedagogický zbor jeho stabilizáciou.
 • Vytvárať dobrú klímu v škole, ktorá je predpokladom dobrých medziľudských vzťahov
 • Ponúkať odborné semináre, prednášky a organizovať kurzy zamerané na prípravu somelierov, barmanov, baristov a carvingu pre našich žiakov.
 • Poskytovať odborné vzdelávanie pre podnikateľov v oblasti obchodu, gastronómie, cestovného ruchu a hotelierstva i v oblasti celoživotného vzdelávania.

Víziou našej školy je:

 • Byť rešpektovaným partnerom zamestnávateľom pre odborné vzdelávanie a prípravu v našom regióne.
 • Ponúkať profesionálne vzdelávanie a poradenské služby pre zamestnávateľov, žiakov a rodičov.
 • Využívať kompetencie personálneho tímu pre rozvoj ekonomiky v našom regióne.
 • Byť centrom odborného vzdelávania a prípravy v oblasti obchodu, gastronómie a cestovného ruchu v našom regióne.

Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť žiakovi:

 • Získať kompetencie, a to najmä v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v cudzom jazyku, finančnej gramotnosti a obzvlášť kompetencie odborné, a to teoretické a praktické spôsobilosti a zručnosti, podnikateľské schopnosti, aj kompetencie vedúce k celoživotnému vzdelávaniu a učeniu sa.
 • Rozvíjať zručnosti, tvorivé schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo na trhu práce.
 • Pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej a demokratickej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, priateľstva medzi národnostnými a etnickými skupinami, náboženskej tolerancie.
 • Naučiť sa rozvíjať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať.
 • Naučiť sa pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť.
 • Posilňovať úctu ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám.
 • Naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie sa a chrániť svoje zdravie vrátane zdravej výživy a životné prostredie.
 • Rešpektovať etické hodnoty.

     Naša škola vytvára otvorené, priateľské, bezpečné a meniace sa prostredie pre žiakov i učiteľov, ktorí sú dostatočne motivovaní k dosahovaniu lepších výsledkov. Interakcia učiteľ – žiak má dobrú úroveň, existuje dôvera a vzájomný rešpekt. V našej škole vládne podporujúca a podnetná klíma, klíma dôvery a otvorenej komunikácie. Sociálnu klímu neustále  monitorujeme, využívame rôzne nástroje merania jej kvality.

     Pedagogickým pracovníkom poskytujeme dostatočnú slobodu a autonómiu. Kultúra školy je podporovaná vydávaním školského časopisu.

     Na školu, učiteľov a žiakov sú kladené stále vyššie nároky na odborné vzdelávanie zo strany zamestnávateľských zväzov a stavovských organizácií. Odbornosť a profesionálnu orientáciu našej školy garantuje Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti gastronómie, obchodu a cestovného ruchu, ktoré úzko spolupracuje s Republikovou úniou zamestnávateľov, Zväzom obchodu a cestovného ruchu a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Veríme, že COVP prispieva ku skvalitneniu prípravy absolventov školy, ktorí budú uplatniteľní na trhu práce u konkrétnych zamestnávateľov v našom regióne, ale i škôl regiónu a hlavne napomôže k vyhľadávaniu talentov, dobrých hostinských, kuchárov, čašníkov, hotelierov, obchodníkov a ostatných odborníkov z oblasti obchodu, gastronómie a finančníctva a  taktiež prispeje k propagácii zdravej a racionálnej výživy a k využívaniu modernej technológie v gastronomických, hotelových a obchodných službách.

 

Charakteristika školy – SWOT analýza školy

            Naša škola vznikla v roku 1994. Od svojho vzniku prešla významnými obdobiami rozvoja. Niekoľkokrát zmenila názov a zriaďovateľa, vždy však kládla dôraz na kvalitnú  prípravu mladých ľudí s cieľom ich ďalšieho uplatnenia sa na domácom i medzinárodnom trhu práce. Históriu a vývoj školy charakterizujú tri významné obdobia.

            Prvé obdobie je obdobím vzniku a začiatkom fungovania školy. Škola nebola vyprofilovaná, zabezpečovala vyučovanie v rôznych študijných a učebných odboroch ako napríklad strojárske, elektrotechnické či predavačské. Nemala ani vlastné priestory.

            Pre druhé obdobie je charakteristický dynamický vývoj, vybudovanie nových priestorov, dokončenie novostavby na Slovenskej ulici a profilácia školy. Postupne škola získala významné postavenie v našom meste. Pedagogický zbor i skupina nadšených odborných pracovníkov školy dokázali za pomerne krátke obdobie vybudovať kvalitnú strednú školu regionálneho významu so študijnými a učebnými odbormi v oblasti obchodu, podnikania, spoločného stravovania, cestovného ruchu a hotelierstva. V súčasnosti poskytuje aj vyššie odborné vzdelanie v oblasti finančníctva. V rámci jednej školy, v harmonickej symbióze pod jednou strechou existovali tri príbuzné vzdelávacie inštitúcie Stredné odborné učilište obchodu a spoločného stravovania, Dievčenská odborná škola so zameraním na obchod a podnikanie a Hotelová akadémia.

            Tretie obdobie je obdobím experimentálneho overovania nových študijných a učebných odborov a budovanie Centra odborného vzdelávania a prípravy ako i celoživotného vzdelávania.

V súčasnosti naša škola má pevné a rozhodujúce miesto vo vzdelávacej sústave v našom regióne. Škola je vyprofilovaná a zameraná na skupinu študijných odborov 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II. V našom regióne je dobre rozvinutá maloobchodná a veľkoobchodná sieť, ktorá zabezpečuje rýchle a kvalitné služby konečným zákazníkom. Nachádza sa tu široká sieť obchodných reťazcov – Tesco, Billa, Lidl, Kaufland, CBA, COOP Jednota, Terno Supermarket, nákupné stredisko Aquario, reštauračné a hotelové zariadenia a cestovné kancelárie, ale i sieť pobočiek komerčných bánk a poisťovní.

            Na realizáciu strategických cieľov v obchode a hotelových službách je potrebné vychovať kvalifikovaných odborníkov. Naša škola, ako jediná vyprofilovaná v danom regióne, už dlhé roky zabezpečuje prípravu kvalifikovaného personálu v oblasti obchodu a služieb v oblasti spoločného stravovania a cestovného ruchu a v súčasnosti sa zameriava i na oblasť finančníctva.

Na základe podrobnej analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali všetky pozitíva a negatíva prípravy v odbornom vzdelávaní na našej škole, ktoré nám signalizovali podnikatelia, zamestnávateľské zväzy a predstavitelia zamestnávateľov – obchodných reťazcov, hotelov a reštaurácií, bánk a poisťovní, čo všetko treba zmeniť, čo ponechať a inovovať v školských vzdelávacích programoch, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu kvalitnú úroveň. Identifikovali sme množstvo zamestnaneckých príležitostí pre našich absolventov v rôznych obchodných reťazcoch, supermarketoch, v reklamných a marketingových agentúrach, hoteloch a reštauráciách, podnikoch cestovného ruchu a v pobočkách komerčných bánk a poisťovní. Môžu sa uplatniť v rôznych pracovných pozíciách v oblasti obchodu, marketingu, spoločného stravovania, cestovného ruchu a finančníctva ako radoví zamestnanci alebo zamestnanci na strednej riadiacej úrovni.

Od roku 2015 sa škola zapojila do Systému duálneho vzdelávania, kde vo svojich odboroch štúdia ponúka spoluprácu so zamestnávateľmi na základe Duálnej zmluvy, ktorí poskytujú praktickú prípravu žiakom vo svojich prevádzkach. Uzatvárajú so žiakmi Učebnú zmluvu, na základe ktorej má žiak po skončení štúdia možnosť zamestnania sa u konkrétneho zamestnávateľa. Úzku spoluprácu a komunikáciu so zamestnávateľmi v regióne a zamestnávateľskými zväzmi sprostredkúva koordinátor COVP na škole.

            Naša škola disponuje kvalitným pedagogickým zborom a okruhom spolupracovníkov z radov zamestnancov, zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov, ktorí sú zárukou, že školský vzdelávací program prinesie želaný cieľ, spočívajúci v upevnení trhovej pozície školy v našom regióne a v neustálom  skvalitňovaní sociálnych vzťahov a klímy v škole a tiež výchovno-vyučovacieho procesu. Úzku spoluprácu a komunikáciu so zamestnávateľmi v regióne a zamestnávateľskými zväzmi sprostredkúva koordinátor COVP na škole.

Výchovno-poradenskú službu na škole pre žiakov, učiteľov a rodičov poskytuje školská psychologička, výchovná poradkyňa a koordinátorka protidrogových závislostí. Pravidelne sa stretávajú so žiakmi, rodičmi a sociálnymi pracovníkmi. Operatívne riešia vzniknuté problémy a pravidelne sa venujú aktivitám zameraným na prevenciu problémového správania žiakov, záškoláctvo. Ich prostredníctvom škola spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch a napomáha žiakom končiacich ročníkov v ich profesijnej orientácii a aktívnom hľadaní práce, prípadne napomáha pri výbere vysokej školy. Práca školskej psychologičky je úzko spojená aj s ďalšími aktivitami vo výchovnej oblasti, ktorými sú sexuálna výchova a výchova k rodičovstvu, environmentálna výchova, boj proti drogám, kriminalite a iným negatívnym javom.

Na škole aktívne pracuje Rada školy. Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu vychádza z iniciatívy a podnetov Rady školy, Združenia rodičov školy, partnerov školy, odborných inštitúcií, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Zväzu obchodu a cestovného ruchu, Asociácie slovenských barmanov, Slovenskej asociácie baristov a Asociácie slovenských somelierov.

Vychádzajúc zo SWOT analýzy:

Silné stránky:

 • škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb a obchodu,
 • praktickú prípravu žiakov realizujeme v systéme duálneho vzdelávania, ktorý vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom,
 • škola získala medzinárodný certifikát ISO 9001 v odbore Výchovno-vzdelávacia činnosť a Centrum odborného vzdelávania a prípravy,
 • škola zabezpečuje ďalšie vzdelávanie v 7 akreditovaných vzdelávacích programoch,
 • stabilné postavenie školy na výchovno-vzdelávacom systéme škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a dobré meno školy v meste a regióne,
 • relatívne nové priestory školy a zrekonštruované pracovisko praktického vyučovania,
 • kvalitný školský vzdelávací program,
 • možnosť získať medzinárodný certifikát odbornej spôsobilosti Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory platný vo všetkých štátoch Európskej únie,
 • moderne vybavené učebne pre výuku odborných predmetov, výpočtovej techniky a jazykové laboratórium,
 • moderne vybavená telocvičňa a multifunkčné ihrisko pre športovú činnosť žiakov,
 • bohatá krúžková a záujmová činnosť,
 • dlhoročné skúsenosti s realizáciou spoločných zahraničných projektov (študentské výmenné pobyty),
 • odborná prax v špičkových hoteloch,
 • zahraničná prax v Grécku, Anglicku, Slovinsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Česku, Taliansku a na Cypre,
 • možnosť získať osvedčenie o absolvovaní barmanského, sommeliérskeho, baristického kurzu a kurzu dekoratívneho vyrezávania – carvingfruit,
 • dlhoročná spolupráca so zamestnávateľmi a podnikateľmi v oblasti obchodu a cestovného ruchu.

 Slabé stránky:

 • vysoký počet problémových žiakov zo základných škôl v učebných odboroch,
 • dve budovy školy a z toho vyplývajúce prechody učiteľov a žiakov,
 • slabá spolupráca rodičov so školou.

 Riziká pre školu:

 • nepriaznivý demografický vývoj v našom regióne,
 • nepružná legislatíva v oblasti školstva a cestovného ruchu,
 • nezáujem žiakov o štúdium v učebnom odbore predavač.