HOSTINSKÝ, HOSTINSKÁ

Názov vzdelávacieho programu HOSTINSKÝ
Názov modulu Hostinský, hostinská
Číslo potvrdenia o akreditácii 1582/2012/67/4
Dátum vydania potvrdenia 14.05.2012
Cieľová skupina Osoby so záujmom pracovať ako hostinskí
Termín Kontaktujte nás a bude vám zaslaný aktuálny termín kurzu,

zašlite žiadosť o zaradenie do kurzu:  Ziadost o rekvalifikacny kurz

Kontakt skola@hosnz.sk, 035-6428622
Forma prezenčná, (prípadne kombinovaná s možnosťou dištančného štúdia)
Charakteristika kurzu – profil absolventa vzdelávacieho programu

 

Absolvent vzdelávacieho programu si osvojí práce s predpismi o HACCP, s predpismi o preberaní, reklamácií, výdaji a skladovaní surovín na prípravu pokrmov, hospodárenie so zvereným majetkom a hmotnej zodpovednosti. Osvojí si vedomosti a zručnosti základných zmyslových skúšok akosti surovín a tovarov. Získa vedomosti z výpočtov množstva spotreby surovín pre pripravované pokrmy. Získa zručnosti z úpravy základných surovín, úpravy a spracovania mäsa jatočných zvierat, hydiny, zveriny a rýb, používania polotovarov, prípravy pokrmov teplej a studenej kuchyne podľa receptúr. Osvojí si zručnosti z prípravy minútkových pokrmov a špecialít, prípravy pokrmov pre rýchle stravovanie, prípravy pokrmov pre diétne stravovanie, prípravy múčnikov, prípravy teplých nápojov. Získa odborné vedomosti a zručnosti z estetickej úpravy jedál v bežnej prevádzke a pri slávnostných príležitostiach, osvojí si správne technologické postupy práce prípravy pracoviska. Absolvent ovláda odbornú terminológiu vo svojom odbore a využíva všeobecné poznatky, pojmy a zásady na pracovisku. Osvojí si etické zásady komunikácie s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi. Naučí sa dodržiavať zásady hmotnej zodpovednosti pri hospodárení so zverenými prostriedkami. Získa odborné vedomosti a zručnosti z uvádzania hostí, podávania informácií o jedlách a nápojoch, prijímať objednávky a pracovať s registračnou pokladnicou, vie správne inkasovať a robiť vyúčtovanie. Osvojí si odborné vedomosti a zručnosti v zostavovaní jedálnych a nápojových lístkov podľa gastronomických pravidiel. Osvojí si dodržiavanie zásad správnej životosprávy a starostlivosti o zdravie.

Rozsah hodín Celkový počet hodín:  500, z toho: teórie 120 a praxe 380 hodín
Odborný garant Ing. Helena Patschová
Doplňujúce informácie – možnosť získať Osvedčenie o úplnej kvalifikácii

– záujemcovia, ktorí sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR môžu kurz absolvovať BEZPLATNE (v rámci projektu RE-PAS) – informujte sa na ÚPSVaR

– uchádzač musí mať platný zdravotný preukaz