6445 H kuchár

Učebný odbor (kód a názov): 6445 H kuchár

Forma a dĺžka štúdia:                           denná, trojročné štúdium

Stupeň vzdelania:                                 stredné odborné vzdelanie

Absolvent je schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť pri príprave jedál v reštauráciách, hoteloch a ďalších zariadeniach spoločného stravovania. Získa kvalifikáciu na to, aby mohol pracovať ako živnostník. Okrem toho žiaci môžu absolvovať barmanský, sommeliersky, carving fruit a baristický kurz a získať medzinárodný certifikát, ktorý im umožní širšie uplatnenie na trhu práce, nie len doma, ale i v zahraničí.

Po troch rokoch štúdia žiak získava výučný list a má možnosť pokračovať v dvojročnom študijnom odbore spoločné stravovanie a získava úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 940 51  Nové Zámky
Názov ŠkVP STRAVOVACIE SLUŽBY
Kód a názov ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Kód a názov študijného odboru 6445 2  kuchár
Stupeň vzdelávania stredné vzdelanie – ISCED 3C
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia denná
Druh školy štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
skratka predmetu spolu 1. 2. 3.
Všeobecné vzdelávanie 33,5 14 11 8,5
slovenský jazyk a literatúra SJL 5,5 2 2 1,5
cudzí jazyk (anglický / nemecký) ANJ / NEJ 9 3 3 3
etická výchova / náboženská výchova ETV / NAV 2 1 1
dejepis DEJ 1 1
občianska náuka OBN 1 1
chémia CHE 1 1
ekológia EKO 1 1
matematika MAT 5 1 2 2
informatika INF 2 1 1
telesná výchova TEV 6 2 2 2
Odborné predmety 65,5 19 22 24,5
ekonomika EKN 3 1 2
spoločenská komunikácia SPK 2 1 1
hospodárske výpočty HOV 1 1
potraviny a výživa POV 4 1 2 1
technológia TEC 6 2 2 2
stolovanie STO 2 1 1
odborný výcvik ODV 47,5 15 15 17,5
SPOLU 99 33 33 33
%d blogerom sa páči toto: