6445 H kuchár, kuchárka

Učebný odbor (kód a názov):           6445 H kuchár, kuchárka

Forma a dĺžka štúdia:                          denná, trojročné  štúdium

Žiak  získa:                                          výučný list

Učebný odbor 6445 H kuchár, kuchárka je trojročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou. Po jej úspešnom absolvovaní žiak získa výučný list v odbore kuchár, kuchárka. Odborný výcvik prebieha v školskej dielni Žiackeho centra Mladosť v kuchyniach, ktoré sú moderne vybavené pre výrobu studených, teplých a minútkových jedál alebo u zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania. Žiaci sa na odbornom výcviku učia pripravovať tiež špeciálne regionálne jedlá, ale i jedlá zahraničných kuchýň.

Prečo kuchár, kuchárka

V oblasti všeobecného vzdelávania absolvent ovláda:

 • jeden cudzí jazyk (anglický),
 • slovenskú a svetovú literatúru.

V oblasti odborného vzdelania absolvent ovláda:

 • princípy a technologické postupy prípravy pokrmov,
 • prípravu rôznych druhov jedál a nápojov tradičnými aj progresívnymi metódami,
 • zostavenie jedálneho lístka vrátane jeho jazykových mutácií,
 • vypracovanie receptúr a cenových kalkulácií,
 • základy výživy ľudí, zloženie potravín,
 • zásady správneho stolovania,
 • princípy organizácie a riadenia činnosti v gastronomických zariadeniach,
 • princípy samostatného podnikania v reštauračných službách,
 • aplikačné programy, využívať možnosti internetu a využívať informačno-komunikačné technológie,
 • pracovať podľa hygienických predpisov a bezpečne, chrániť životné prostredie.

Ďalšie možnosti počas štúdia

 • odborný výcvik vykonávať u zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania a využívať benefity, napr. formou motivačného štipendia, podnikové štipendia, odmeny za produktívnu prácu a iného hmotného zabezpečenia zo strany zamestnávateľa, možnosť rozšíriť učebnú zmluvu o pracovnú zmluvu uzatvorenú so zamestnávateľom,
 • absolvovať baristický, barmanský, sommeliersky, carving fruit kurz a získať medzinárodný certifikát, ktorý je možné uplatniť na trhu práce doma i v zahraničí,
 • organizačne zabezpečiť a pripraviť rôzne spoločenské podujatia,
 • možnosť zúčastniť sa rôznych kuchárskych súťaží a prezentačných akcií v oblasti spoločného stravovania, a tak okrem zručností získavať aj nové kontakty.

Absolventi štúdia sa môžu uplatniť

 • V hoteloch a gastronomických zariadeniach na pozícii:
  • vedúci úseku stravovania
  • kuchár, kuchárka
 • v samostatnom podnikaní,
 • v pokračovaní v dvojročnom študijnom odbore podnikanie v remeslách a službách a získať úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

Zoznam predmetov počas štúdia v odbore 6445 H kuchár, kuchárka

 

1. ročník 2. ročník 3. ročník
Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk Cudzí jazyk Cudzí jazyk
Etická výchova / Nábož.výchova Etická výchova / Nábož.výchova Matematika
Občianska náuka Matematika Informatika
Chémia Telesná a športová výchova Telesná a športová výchova
Biológia   Ekonomika Ekonomika
Matematika Spoločenská komunikácia Hospodárske výpočty
Informatika Potraviny a výživa Spoločenská komunikácia
Telesná a športová výchova Stolovanie Potraviny a výživa
Ekonomika Technológia Stolovanie
Spoločenská komunikácia Odborný výcvik Technológia
Potraviny a výživa   Odborný výcvik
Technológia      
Odborný výcvik