NAJ úspechy v ostatných súťažiach

Úspešné výsledky dosahujú naši žiaci nielen v odborných a športových činnostiach, ale aj na umeleckých, spoločenskovedných a jazykových súťažiach a olympiádach.

Predmetová komisia slovenského jazyka, literatúry a spoločensko-vedných predmetov:
zodp. predseda PK SJL a SVP – Mgr. Kristián Kovács

* * *

Do Olympiády zo slovenského jazyka sa zapájame každoročne už od jej vzniku. Vynikajúce výsledky dosiahla Monika Nagyová (žiačka odboru hotelová akadémia), ktorá sa v roku 2008 umiestnila na krajskom kole na 3. mieste a o rok na získala 2. miesto, čím si vybojovala právo účasti na celoslovenskom kole tejto olympiády, kde získala 12. najlepší výsledok. V náročnej 40-člennej konkurencii sa na krajskom kole dokázal presadiť aj Patrik Öszi, keď získal 4. miesto či Daniela Vlasáková.

* * *

Našim žiakom nechýba ani fantázia a tvorivosť. Dôkazom toho sú  aj úspešné výsledky na rôznych súťažiach pre mladých autorov.

Hanka Pastoreková v školskom roku vyhrala celoslovenskú  literárnu súťaž pre mladé literárne talenty – Mladá slovenská poviedka, Zuzana Kořaková získala Cenu riaditeľky Považskej knižnice v celoslovenskej súťaži O cenu Dominika Tatarku. Monika Nagyová získala 3. miesta v súťažiach Literárna Ilava a Zlaty Dônčovej Nitra.  Monika Nagyová bola ocenená v projekte TASR do škôl ako aktívna prispievateľka. V literárnej súťaži Esej Jána Johanidesa získal Zoltán Varga 1. miesto,  Alexandra Blahutová 3. miesto. a Alexandra Szabóová prémiu. Na súťaži Plagát a príbeh roka naši žiači získali viacero ocenení, medzi najúspešnejších patria Dominika Zajacová (2x 2.miesto, 3.miesto) a Erika Bartová 3. miesto. V súťaži Európa v škole na krajskom kole získali ocenenie za 3. miesto Alexandra Blahutová a Zoltán Varga.

.

* * *

O tom, že žiaci nielen tvoria poéziu, či prózu, ale ju aj prednášajú, nás každoročne presvedčujú  účastníci v súťažiach v umeleckom prednese poézie a prózy.

Medzi najvýraznejšie úspechy patrí 3. miesto Vladimíra Rolníka na krajskom kole recitačnej súťaže „… a Slovo bolo u Boha …“ Mimoriadne talentovanou recitátorkou je aj Diana Ferenczová –  obsadila na krajskom kole tejto súťaže 2.miesto v kategórii poézia a r. 2013/14 rovnako na krajskom kole 3.miesto.

Alexandra Tóthová vyhrala krajské kolo 45. ročníka festivalu umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansová Lomnička a vďaka 1.miestu  reprezentovala školu a kraj na celoslovenskom kolo, kde sa umiestnila v bronzovom pásme. Medzi oceňovaných recitátorov patrili aj Paulína Bieliková (2. miesto a 3. miesto na krajských kolách recitačných súťaží ), Erika Bartóová (3.miesto), či Sabína Lőrinczová (3. miesto)

* * *

Aj v oblasti spoločensko-vedných predmetov sa naši študenti dokážu presadiť v tvrdej konkurencii najmä gymnazistov.  V Olympiáde ľudských práv sa takmer každoročne prebojujú spomedzi 40 najlepších súťažiacich z celého Nitrianskeho kraja do úzkeho finále. Zoltán Varga sa dva roky prebojoval na celoslovenské kolo (2012/13 a 2013/14), kde obsadil 9. miesto v rámci SR. Ďalší naši úspešní reprezentanti, ktorí postúpili do finále sú Dana Vyhlídková a Lucia Budiková.

* * *

Projekt „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“ – škola získala na základe vypracovaného projektu sumu 3000€ na elektronizáciu školskej knižnice (PC, skener, tlačiareň, program Clavius, nákup kníh)

V rámci projektu „Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“, konaného pod záštitou MŠVVŠ SR, sme uskutočnili aktivity, vďaka ktorým naša škola získala 4.miesto z 318 zapojených školských knižníc z celého Slovenska a vyhrala 600€ na nákup kníh do knižného fondu. Rozhodli sme sa, že so žiakmi zhotovíme leporelo, v ktorom spracujú informácie o minulosti, prítomnosti a budúcnosti obcí a miest, z ktorých pochádzajú. Do spájania leporela boli zapojení takmer všetci žiaci, čím sa podporila spolupráca žiakov školy. Leporelo malo dĺžku 360 metrov. Prepojili sme ním dve budovy našej školy a symbolicky spojili všetkých študentov. Ešte o stupienok úspešnejší sme boli v školskom roku 2015/16  3. miesto na Slovensku (spomedzi stredných škôl 1. miesto)

* * *

Na škole pôsobí redakčná rada školského časopisu HOS, ktorá za svoju činnosť vyhrala viaceré ocenenia. Na najprestížnejšej celoslovenskej súťaži školských časopisov – Štúrovo pero sme získali niekoľko ocenení: Špeciálnu cenu poroty a Paneurópskej vysokej školy, Cenu Vladimíra Maňku (cena bola exkurzia do Európskeho parlamentu v Štrasburgu), ocenenie TV Markíza 3. stupňa, Cenu mesta Zvolen za vynikajúci časopis strednej odbornej školy, ktorý prináša mimoriadne zaujímavé články o svojej profesii, Personálny úrad OS ocenil článok o oslobodení Nových Zámkov od M. Péčiovej.

Z celoslovenskej súťaže časopisov základných a stredných škôl – Sila slova sme si priniesli cenu Za obsah a štruktúru časopisu