nadstavbové štúdium – 6403 L podnikanie v remeslách a službách

Študijný odbor (kód a názov):           6403 L podnikanie v remeslách a službách

Forma a dĺžka štúdia:                           denná, dvojročné štúdium

Žiak  získa:                                           maturitné vysvedčenie

Študijný odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách umožňuje získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitným vysvedčením absolventom trojročných učebných odborov. Študijný odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách je dvojročný študijný odbor ukončený maturitou.  Odborná prax prebieha v moderne zariadených odborných učebniach v budove školy na Slovenskej ulici.

Prečo podnikanie v remeslách a službách 

V oblasti všeobecného vzdelávania absolvent ovláda:

 • jeden cudzí jazyk (anglický jazyk)
 • slovenskú a svetovú literatúru.

V oblasti odborného vzdelania absolvent ovláda:

 • princípy samostatného podnikania v remeslách a službách,
 • vyhľadávanie a posudzovanie podnikateľských príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia,
 • vykonávanie administratívnych, ekonomických činností a vedenie účtovníctva,
 • orientovanie sa v základných právnych normách a predpisoch,
 • riziká podnikania,
 • zostaviť podnikateľský plán a zabezpečiť jeho realizáciu v praxi,
 • vykonávať pracovné činnosti vo výrobe i  v obsluhe,
 • riadiť menší tím pracovníkov a organizovať ich prácu,
 • aplikačné programy, využívať možnosti Internetu a využívať informačno-komunikačné technológie v riadiacej činnosti,
 • tvorivé uplatňovanie  manažérskych postupov v práci s ľuďmi a využívanie marketingového manažmentu.

Ďalšie možnosti počas štúdia

 • absolvovať baristický, barmanský, sommeliersky, carving fruit kurz a získať medzinárodný certifikát, ktorý je možné uplatniť na trhu práce doma i v zahraničí,
 • organizačne zabezpečiť a pripraviť rôzne spoločenské podujatia,
 • možnosť zúčastniť sa rôznych súťaží a prezentačných akcií, a tak okrem zručností získavať aj nové kontakty.

Absolventi štúdia sa môžu uplatniť

 • ​v samostatnom podnikaní v oblasti remesiel a služieb,
 • manažér strednej úrovne v podniku poskytujúcom služby,
 • ekonóm, administratívny pracovník,
 • v štúdiu na vysokých školách doma i v zahraničí.