6421 L spoločné stravovanie

Študijný odbor (kód a názov): 6421 L spoločné stravovanie

Forma a dĺžka štúdia: denná, dvojročné nadstavbové štúdium

Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Študijný odbor 6421 L spoločné stravovanie umožňuje získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitným vysvedčením absolventom trojročných učebných odborov 6444 H čašník, servírka, 6445 H kuchár a 6489 H hostinský, hostinská.

Absolvent je po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou kvalifikovaný odborný pracovník so širokým odborným profilom a  všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov  v oblasti spoločného stravovania. Je schopný samostatne podnikať a je tiež  kvalifikovaný a schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov v spoločnom stravovaní, vie vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním hospodárskej činnosti v podnikoch spoločného stravovania. Dokáže vykonávať pracovné činnosti vo výrobe i  v obsluhe, zostaviť ponuku produktov podniku spoločného stravovania,  ale i riadiť menší tím pracovníkov a organizovať prácu vo výrobných, odbytových i zásobovacích činnostiach, vie používať racionálne metódy práce.

Učebný plán pre študijný odbor 6421 L  spoločné stravovanie

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 640 51  Nové Zámky
Názov ŠkVP Stravovacie služby
Kód a názov  ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Kód a názov učebného odboru 6421 L  spoločné stravovanie
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 2 roky
Forma štúdia denná
Druh školy štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety skratky 15 16 31
slovenský jazyk a literatúra a) SJL 4 4 8
cudzí jazyk (anglický jazyk alebo nemecký jazyk)  a) ANJ/NEJ 4 4 8
dejepis DEJ 1 1 2
občianska náuka  c) OBN 1 1 2
ekológia EKO 1 1
matematika a) MAT 2 2 4
informatika a) INF 2 2 4
telesná výchova a) d) TEV 1 1 2
Odborné predmety 18 17 35
ekonomika  a) EKN 2 2 4
účtovníctvo  a) UCT 2 2 4
technika prevádzky TEP 2 1 3
manažment v spoločnom stravovaní MSS 2 2 4
regionálna gastronómia REG 1 1 2
právna náuka PRN 1 1 2
marketing MKT 1 1
hospodárska korešpondencia HOK 2 2
hotelové služby HOS 1 1
odborná prax a), f) ODP 6 6 12

Spolu

33 33 66

 

%d blogerom sa páči toto: