BARMAN

Názov vzdelávacieho programu BARMAN
Názov modulu Barman
Číslo potvrdenia o akreditácii 1582/2012/67/7
Dátum vydania potvrdenia 14.05.2012
Cieľová skupina Osoby so záujmom pracovať ako barmani
Termín Kontaktujte nás a bude vám zaslaný aktuálny termín kurzu

zašlite žiadosť o zaradenie do kurzu: Ziadost o rekvalifikacny kurz

Kontakt skola@hosnz.sk, 035-6428622
Forma prezenčná, (prípadne kombinovaná s možnosťou dištančného štúdia)
Charakteristika kurzu – profil absolventa vzdelávacieho programu

Absolvent vzdelávacieho programu si osvojí predpisy o HACCP, správne technologické postupy práce, prípravy pracoviska, používania strojného zariadenia a ostatného inventáru a ovláda ich bežnú údržbu, získa odborné vedomosti z odbornej terminológie, z uplatňovania etických zásad pri komunikácii s hosťom a spolupracovníkmi. Osvojí si odborné zručnosti pri vykonávaní základných spôsobov zmyslových skúšok akosti surovín a tovarov, ovláda prebranie, skladovanie a výdaj tovaru, spôsoby uplatňovania reklamácií. Získa odborné zručnosti z prijímania a vybavovania objednávok hostí, práce s registračnou pokladnicou, prakticky ovláda správne zúčtovanie s hosťom, ovláda formy a spôsoby platobného styku. Ovláda techniky prípravy a spôsobov podávania všetkých druhov teplých a studených nápojov a miešaných nápojov. Osvojí si odborné vedomosti z ponuky vhodného nápoja k jedlám a ponuky nápojov podľa gastronomických pravidiel, vie vytvoriť originálne dekorácie na miešané nápoje. Vie používať inventár a pomôcky na miešané nápoje. Získa odborné vedomosti z vhodnosti kombinácie jednotlivých surovín pri príprave miešaných nápojov podľa ich druhu a charakteru. Ovláda gastronomické pravidlá pri zostavovaní nápojových lístkov a má odborné vedomosti o dodržiavaní zásad správnej životosprávy a starostlivosti o zdravie.

Rozsah hodín Celkový počet hodín:  160,  z toho: teórie 90 a praxe 70 hodín
Odborný garant Ing. Silvia Bólyová
Doplňujúce informácie – možnosť získať Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii

– záujemcovia, ktorí sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR môžu kurz absolvovať BEZPLATNE (v rámci projektu RE-PAS) – informujte sa na ÚPSVaR

– uchádzač musí mať platný zdravotný preukaz