Akreditované kurzy

V rámci aktivít Centra odborného vzdelávania a prípravy pre cestovný ruch, hotelové služby a obchod škola zabezpečuje aj celoživotné vzdelávanie pre potreby trhu práce, a to ponukou rekvalifikačného vzdelávania v akreditovaných vzdelávacích programoch. Kurzy sú určené pre individuálnych záujemcov ale i pre firmy. Môžu byť realizované a hradené aj cez projekty ÚPSVaR.

Absolvovaním rekvalifikačných kurzov môžete získať:

  • odborné vedomosti, zručnosti a kompetencie v oblasti realizovaného rekvalifikačného kurzu
  • osvedčenie s akreditáciou Ministerstva školstva SR s celoštátnou platnosťou
  • úplnú alebo čiastkovú kvalifikáciu v povolaní vybraného akreditovaného kurzu
  • dlhoročné skúsenosti odborníkov z praxe – školiacich lektorov
  • prácu v moderných prevádzkach v oblasti gastronómie, spoločného stravovania a obchodu
  • prácu s kvalitnými špičkovými zariadeniami

PONUKA AKREDITOVANÝCH KURZOV:

P.č. Názov rekvalifikačného kurzu Číslo udelenej akreditácie MŠVVaŠ SR Získaná kvalifikácia Rozsah kurzu – počet hodín
1. PREDAVAČ POA: 1582/2012/67/1 úplná 500
2. ČAŚNÍK, SERVÍRKA POA: 1582/2012/67/2 úplná 500
3. KUCHÁR POA: 1582/2012/67/3 úplná 500
4. HOSTINSKÝ, HOSTINSKÁ POA: 1582/2012/67/4 úplná 500
5. SOMELIÉR POA: 1582/2012/67/5 čiastočná 150
6. BARMAN POA: 1582/2012/67/6 čiastočná 160
7. BARISTA POA: 1582/2012/67/7 čiastočná 100