Učebne a priestory

Teoretické vyučovanie žiakov školy sa realizuje v budove školy na Zdravotníckej ulici č. 3Slovenskej ulici č. 70. Praktické vyučovanie žiakov sa realizuje v dielňach školy v budove Žiackeho centra Mladosť na Ul. Bratov Baldigarovcov č. 14 a v dielňach školy a v odborných učebniach školy v budove na Slovenskej ulici č. 70. V rokoch 2005-2010 budovy školy prešli rozsiahlou rekonštrukciou, ako výmena plastových okien, kompletné zateplenie budov a obnova fasády budov. V roku 2010 sa vybudovala nová telocvičňa – športová hala, posiľňovňa, sprchy pre žiakov a športové ihriská. V súčasnosti sa pripravuje dovybavenie a modernizácia technologického zariadenia školských dielní v Žiackom centre Mladosť a tiež v budove školy na Slovenskej ulici. Škola ponúka v rámci inkluzívy i vzdelávanie pre imobilných žiakov tým, že má v budove na Zdravotníckej ulici vybudovaný osobný výťah na presun medzi jednotlivými poschodiami a pripravuje bezbariérový prístup i do školských dielní v Žiackom centre Mladosť a v budove na Slovenskej ulici bezbariérový vstup cez hlavný vchod i bezbariérový pohyb na prvom podlaží, kde sa nachádzajú školské dielne, odborné učebne, univerzálne triedy, kongresová sála a oddychová zóna.

Škola disponuje 33 univerzálnymi učebňami.

Pre kvalitnú výuku odborných predmetov sú zriadené a plne vybavené potrebnými učebnými pomôckami  a inventárom nasledovné odborné učebne:

8 odborných učební s výpočtovou technikou

4 jazykové učebne

5 odborných učební – školské dielne technológie prípravy pokrmov

4  odborné učebne stolovania – školské dielne pre baristu, someliera a barmana

2 školské dielne pre študijný odbor pracovník marketingu a obchodný pracovník

telocvičňa, multifunkčné ihrisko, posilňovňa, stolnotenisová miestnosť

V areáli školy boli vybudované športové ihriská  na hodiny telesnej výchovy a na mimoškolskú činnosť žiakov, a to jedno multifunkčné betónové ihrisko2 trávnaté ihriská na futbal.

 

Viacúčelová telocvičňa sa nachádza v areáli budovy školy na Slovenskej ulici. Je to telovýchovný komplex pre využitie rôznych druhov športových aktivít, a to tak na hodiny telesnej a športovej výchovy, ako aj na mimoškolskú športovú činnosť.

 

školská knižnica s čitárňou

V Žiackom centre Mladosť sa praktické vyučovanie v učebných odboroch 6444 H čašník, servírka, 6445 H kuchár, 6489 H hostinský, hostinská a v študijných odboroch 6323 K hotelová akadémia a 6421 L spoločné stravovanie realizuje v dielňach – reštaurácia + prípravovňa ofis a vináreň a v študijných odboroch 6405 K pracovník marketingu a 6442 K obchodný pracovník v dielňach – MO predajňa s lahôdkami.