Súťaže – plán súťaží

Naša škola sa každoročne zúčastňuje množstva súťaží, v ktorých majú žiaci možnosť preukázať svoje vedomosti, zručnosti a talent:

 

Odborné súťaže:
Školské kolá súťaží:

Školské kolo –  Súťaž o najlepšieho pisára školy

Školské kolo – Carving

Školské kolo – Someliér školy

Školské kolo – Barista školy

Školské kolo – Barman školy 

Školské kolo – SOČ

Školské kolo súťaže Ekonomická olympiáda

Školské kolo súťaže Finančná olympiáda

Celoslovenské kolá súťaží:

Celoslovenská súťaž – Barista 

Celoslovenská súťaž – Someliér

Celoslovenská súťaž – Gastro Junior Skills Slovakia

Súťaž v presnom odpise textu organizovanú redakciou Slovenského stenografu 

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Krajské kolo v súťaži žiakov SŠ v spracovaní informácií na PC

Veľtrh študentských spoločností

Celoslovenská súťaž „Mladý líder“

Ekonomická olympiáda – krajské kolo súťaže

Finančná olympiáda

Spoločensko-propagačné aktivity:

Deň zdravej výživy

Návšteva Domova dôchodcov v Nových Zámkoch

Deň otvorených dverí

Vianočné trhy študentskej spoločnosti

Prednáška na tému „Medzigeneračná slušnosť a solidarita“

Valentínske trhy študentskej spoločnosti

Súťaž v príprave perníkov „Mikulášska čižma“

Veľkonočné trhy študentskej spoločnosti

Veľkonočné trhy študentskej spoločnosti

Súťaž vo varení gulášu „Guláš CUP“

Športová súťaž „Memoriál Evy Kontovej“

Kurzy:

Barmanské kurzy

Someliersky kurz

Baristický kurz

Kurz vyrezávania z ovocia a zeleniny

Účasť na súťažiach: 

Mladý somelier – Znojmo 

Barmanská súťaž St. Nicolaus CUP  Bratislava 

Mladý somelier – Incheba – Danubius, Bratislava 

Súťaž mladých baristov – Incheba – Danubius, Bratislava 

Súťaž vo vyrezávaní ovocia a zeleniny – Incheba – Danub. 

Súťaž baristov – Majstrovstvá Českej republiky v Prahe Barmanská súťaž Cassovia CUP Košice

Jazykové súťaže:

Olympiáda v anglickom jazyku 

Prírodovedné súťaže

Olympiáda ľudských práv 

Vedomostná súťaž Genius Logicus

Súťaž v riešení Sudoku

Vedomostná súťaž Expert

Olympiáda zo SJL 

Biblická olympiáda

Vansovej Lomnička (recit.)

Hviezdoslavov Kubín (recit.)

A slovo bolo u Boha (recit.)

Jesenný festival ekologických filmov EKOFILM

Celoslovenský týždeň aktivít pre vratné obaly

Exkurzia do atómovej elektrárne v Mochovciach 

Školské kolo – súťaž s využitím vedomostí z INF

Pripraviť žiakov na školské kolo SOČ 

Zorganizovať predajnú výstavku kníh a učebníc pri príležitosti mesiaca kníh

Návšteva knižnice – oddelenie odbornej literatúry

Medzinárodná MAT súťaž “ KLOKAN” 

Deň narcisov

Jarný festival EKO filmov

Zorganizovať a uskutočniť školské výlety, kurz ochrany človeka a prírody podľa plánov práce

Celoslovenská súťaž v počítačovej simulácii z prostredia bankovníctva “ Banky v akcii”

Autorské súťaže:
žiaci majú možnosť zapojiť sa do mnohých súťaží, propozície ktorých prichádzajú priebežne počas školského roka, napr. Literárna Ilava, Zlaty Dônčovej Nitra, O cenu Dominika Tatarku, Štúrovo pero, Medziriadky, Múza, Literárne Šurany a ďalšie

Súťaže, ktoré organizujeme pre žiakov našej školy:

Školská futbalová liga

Školskej hokejbalová liga 

Veľkonočný stolnotenisový turnaj 

Súťaže, ktoré organizuje KŠÚ v Nitra pre žiakov stredných škôl:

Názov súťaže  
Atletika -žiaci a žiačky  
Futbal stredoškolákov – ml. žiaci  
   
Futbal stredoškolákov – st. žiaci  
Basketbal st. žiaci  
Basketbal st. žiačky  
Bedminton – žiaci a žiačky + ZŠ  
Cezpoľný beh – žiaci a žiačky + ZŠ  
   
   
Hádzaná – žiaci  
Hádzaná – žiačky  
Plávanie – žiaci a žiačky + ZŠ  
Stolný tenis – žiaci  
Stolný tenis – žiačky  
Volejbal – žiaci  
Volejbal – žiačky  
Šach – žiaci a žiačky + ZŠ  
Futbal stredoškolákov – žiačky