Škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania
a prípravy

v oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb a obchodu

viac

Jedálny lístok do žiackeho centra Mladosť
Tešíme sa na Vašu návštevu Prijímame objednávky na svadobné hostiny, rodinné oslavy a jubileá, promócie, stužkové, smútočné posedenia a iné spoločenské podujatia. Prijímame objednávky na obložené misy a chlebíčky. Jedálny lístok

Oznam
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK zámer prenajať formou priameho nájmu trvale prebytočné priestory: Kompletné znenie oznamu

6405 K pracovník marketingu

Študijný odbor (kód a názov):          6405 K pracovník marketingu

Forma a dĺžka štúdia:                           denná, štvorročné štúdium

Stupeň vzdelania:                                 úplné stredné odborné vzdelanie

 

Štvorročný študijný odbor je zameraný na marketing v obchodných organizáciách ale i vo výrobných podnikoch. Po úspešnom ukončení štúdia je absolvent pripravený vykonávať činnosti súvisiace s praktickým marketingom, vie zabezpečiť propagačné a predajné akcie a výskum trhu. Ovláda dva cudzie jazyky, čo mu umožní viesť obchodné rokovania so zahraničnými partnermi.  Absolvent počas štvorročného štúdia získa výučný list a maturitné vysvedčenie. Má tiež predpoklady študovať na vysokých školách alebo univerzitách predovšetkým ekonomického smeru.

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Skratkapredmetu Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety 19 18 15 12 64
Slovenský jazyk a literatúra   a) SJL 3 3 3 3 12
Prvý cudzí jazyk   a) e) ANJ/NEJ 3 3 3 3 12
Druhý cudzí jazyk  a) e) NEJ/ANJ - - 2 2 4
Etická výchova / Náboženská výchova a), b) ETV/NAV 1 1 - - 2
Dejepis DEJ 2 2 - - 4
Občianska náuka OBN 1 1 1 - 3
Ekológia EKO 1 - - - 1
Chémia CHE 1 2 - - 3
Fyzika FYZ 1 - - - 1
Matematika   a) MAT 2 2 2 - 6
Informatika   a) e) INF 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Telesná a športová výchova   a) c) TSV 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Odborné predmety 14 15 18 21 68
Teoretické vzdelávanie: 3 5 6 9 23
Ekonomika   a) e) EKN 1 2 2 2 7
Marketing MKT - 2 2 2 6
Marketingová komunikácia a propagácia a)e) MKP - - 2 3 5
Právna náuka PRN - - - 1 1
Obchodná prevádzka OBP 2 1 - - 3
Psychológia reklamy PSR - - - 1 1
Praktická príprava: 11 10 12 12 45
Odborný výcvik   a) ODV 9/9 9/9 7/7 7/7 32/32
Technika administratívy   a) e) TEA 2/2 1/1 - - 3/3
Účtovníctvo v praxi   a) e) UCP - - 3/3 3/3 6/6
Voliteľné predmety: d)
Aplikovaná ekonómia   a) e) d) APE - - -/2 -/2 -/4
Ekonomické cvičenia v cvičnej firme a) e) d) ECV - - 2/- 2/- 2/-
Základy podnikania  a) e) d) ZAP - - - 2/- 2/-
Manažment osobných financií   a) e) d) MOF - - 2/- - 2/-

Spolu

33 33 33 33 132Komentovanie je uzatvorené.

Táto škola je zapojená do projektu
SMAPUDE_LIFE – LIFE12 INF/SK/000165

Projekt realizuje


s príspevkom finančného nástroja Európskej únie LIFE
Leonardo da Vinci stáž “Odborná prax v Nemecku - motivácia k európskemu vzdelaniu / Praktikum in Deutschland - Motivation zu europäischer Ausbildung“