Škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania
a prípravy

v oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb a obchodu

viac

Škola poskytuje duálne vzdelávanie pre zamestnávateľov TESCO STORES SR, COOP Jednota, s.d., DM drogerie markt Slovensko

podrobné informácie

Jedálny lístok do žiackeho centra Mladosť
Tešíme sa na Vašu návštevu Prijímame objednávky na svadobné hostiny, rodinné oslavy a jubileá, promócie, stužkové, smútočné posedenia a iné spoločenské podujatia. Prijímame objednávky na obložené misy a chlebíčky. Jedálny lístok

6405 K pracovník marketingu

Študijný odbor (kód a názov):          6405 K pracovník marketingu

Forma a dĺžka štúdia:                           denná, štvorročné štúdium

Stupeň vzdelania:                                 úplné stredné odborné vzdelanie

 

Je to 4-ročný študijný odbor zameraný na marketing v obchodných podnikoch. Po úspešnom ukončení štúdia je absolvent odborne pripravený vykonávať činnosti súvisiace s praktickým marketingom, vie zabezpečiť propagačné a predajné akcie, výskum trhu a tiež profesionálne komunikovať so zákazníkom. Ovláda i cudzí jazyk, čo mu umožňuje viesť obchodné rokovania i so zahraničnými obchodnými partnermi.

Absolvent získa maturitné vysvedčenie i výučný list vo svojom odbore. Má všetky predpoklady pokračovať v štúdiu na vyššej odbornej škole i na vysokej škole alebo univerzite predovšetkým obchodného zamerania.

Žiak vykonáva praktické vyučovanie priamo u zamestnávateľa TESCO, COOP Jednota a DM drogerie markt Slovensko, kde môže nájsť svoje budúce profesijné uplatnenie.

 


„…aby každý absolvent mal uplatnenie!“

 

Základné ciele školy v rámci duálneho vzdelávania:

- skvalitnenie odborného vzdelávania a prípravy žiakov v oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb a obchodu,

- obsahová prestavba a transformácia odborného vzdelávania a prípravy s využitím inovovaných foriem a metód výučby,

- zvýšenie podielu praktického vyučovania priamo u konkrétneho zamestnávateľa,

- prepojenie odborného vzdelávania s potrebami praxe a so zamestnávateľmi,

- podpora kariérneho poradenstva za účelom orientácie žiaka na potreby trhu práce.

 


Zamestnávatelia – obchodné reťazce
TESCO, COOP JEDNOTA,  DM drogerie markt Slovensko ponúkajú svojim žiakom:

 

- pravidelné mesačné prospechové štipendium

- pracovné oblečenie a obuv na praktické vyučovanie

- bezplatné stravovanie na praktickom vyučovaní

- odmenu za produktívnu prácu v obchode

- platené prázdninové alebo víkendové brigády v obchode

- možnosť uzatvoriť pracovnú zmluvu už počas štúdia

- možnosť zamestnania po skončení štúdia – v blízkosti domova, bez nutnosti cestovania

- možnosť kariérneho rastu v budúcnosti

 Komentovanie je uzatvorené.

Táto škola je zapojená do projektu
SMAPUDE_LIFE – LIFE12 INF/SK/000165

Projekt realizuje


s príspevkom finančného nástroja Európskej únie LIFE
Leonardo da Vinci stáž “Odborná prax v Nemecku - motivácia k európskemu vzdelaniu / Praktikum in Deutschland - Motivation zu europäischer Ausbildung“