Kritériá na prijatie žiaka pre školský rok 2024/2025

Kompletné znenie kritérií prijímacích skúšok do jednotlivých odborov na prijatie žiaka pre školský rok 2024/2025 si môžete prečítať v priloženom súbore

Kriteriá 2024 – Formát pdf

Plán výkonov na školský rok 2024/2025:

Plán výkonov na šk. rok 2024_2025

 

Odbory, ktoré otvárame v školskom roku 2024/2025:

A: Odbory, kde nerobíme prijímacie skúšky:

Podmienkou prijatia žiaka nie je stanovený limit minimálneho počtu bodov, ale prijatí budú žiaci v poradí s najvyšším počtom bodov podľa kritérií maximálne do počtu žiakov, ktorých môžeme prijať do prvého ročníka.

Učebné odbory – kód a názov odboru
6444 H ČAŠNÍK, SERVÍRKA 
6445 H KUCHÁR, KUCHÁRKA
6488 H PRACOVNÍK V GASTRONÓMII, PRACOVNÍČKA V GASTRONÓMII  
2964 H CUKRÁR, CUKRÁRKA 
6461 H ASISTENT PREDAJA, ASISTENTKA PREDAJA 

B: Odbory, kde robíme prijímacie skúšky:

Prijatie bez prijímacích skúšok

 Bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí v Testovaní 9 2024 na základnej škole dosiahli úspešnosť najmenej  80% v každom vyučovacom predmete samostatne. Žiak bude mať pripísaných 85 bodov za každý vyučovací predmet.

Študijné odbory –  kód a názov prijímacie skúšky z profilových predmetov
6323 K HOTELOVÁ AKADÉMIA SJL CJ (AJ alebo NJ)
6327 M EKONOMICKÉ A ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY V PODNIKANÍ  SJL MAT
6355 M SLUŽBY V CESTOVNOM RUCHU SJL MAT

 

Podmienky prijatia na vzdelávanie do študijných odborov

  • do študijných odborov môže byť prijatý uchádzač, ktorý úspešne vykonal prijímacie skúšky z profilových predmetov pre daný odbor, príp. splnil podmienky na prijatie bez prijímacích skúšok max. do počtu žiakov určeného zriaďovateľom,
  • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ (žiak predloží koncoročné vysvedčenie zo ZŠ  2. 9. 2024, ako doklad o získaní nižšieho stredného vzdelania),
  • uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

 

Kompletné znenie kritérií prijímacích skúšok do jednotlivých odborov na prijatie žiaka pre školský rok 2024/2025 si môžete prečítať v priloženom súbore

Kritériá 2024 – Dokument programu Microsoft Word