Duálne vzdelávanie

ČO JE DUÁLNE VZDELÁVANIE?

 • Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa.
 • Celá praktická príprava sa uskutočňuje, na rozdiel od klasického školského spôsobu výučby, v reálnych podmienkach na pracovisku praktického vyučovania, čo je vždy záruka širšieho rozvoja zručností jednotlivca v súlade s požiadavkami trhu práce. Teoretické vzdelávanie zostáva súčasťou výučby na škole.
 • V systéme duálneho vzdelávania si mladý človek overuje teoretické poznatky nie na cvičných prácach, ale priamo pri praktickej činnosti na produktívnych prácach súvisiacich s produkciou u zamestnávateľa.
 • Každý žiak pred vstupom na SOŠ uzavrie učebnú zmluvu so zamestnávateľom, u ktorého bude získavať odborné zručnosti. Súčasťou učebnej zmluvy sú aj podmienky vyplácania podnikového štipendia a ostatného finančného a hmotného zabezpečenia žiaka počas štúdia.
 • Pravidelné mesačné finančné príspevky vo forme podnikového štipendia (napríklad v 1. ročníku 40 €/mes., v 2. ročníku 60 €/mes. a pod.) a pomoc pri hmotnom zabezpečení žiaka (napr. cestovné náhrady, stravovanie, príspevok na ubytovanie a pod.) sú významným benefitom, ktoré môže získať každý žiak, ak sa rozhodne vstúpiť do systému duálneho vzdelávania a získať praktickú odbornosť u konkrétneho zamestnávateľa.
 • Okrem pravidelného podnikového štipendia môže dostávať žiak od zamestnávateľa za svoju produktívnu prácu adekvátnu odmenu a ďalšie benefity, často obdobné ako kmeňoví zamestnanci.
 • Tento systém ponúka reálnu možnosť uzatvorenia budúcej pracovnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy popri učebnej zmluve s výhodnými pracovno-právnymi podmienkami.
 • Ak chceš v reálnych podmienkach zažiť, čo znamená flexibilne reagovať na meniace sa technologické, či hospodárske podmienky, či ľahšie pochopiť, čo znamená podnikateľské myslenie v praxi, tak príprava na povolanie v duálnom vzdelávaní je to správne riešenie!

ĎALŠIE BENEFITY PRE ŽIAKA

 • Pravidelný finančný príspevok výrazne napomáha zvýšiť životnú úroveň rodiny a umožňuje rozvoj aktivít všetkých jej členov.
 • Príprava na povolanie v reálnych podmienkach zamestnávateľa prináša rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením.
 • Získanie pracovných návykov priamo počas štúdia je zárukou neskoršieho bezproblémového začlenenia sa do pracovného kolektívu u budúceho zamestnávateľa.
 • Po získaní odbornosti získaš vysokú úroveň pripravenosti nielen pre prácu u daného konkrétneho zamestnávateľa, ale aj pre prácu v rámci globálneho hospodárskeho priestoru.
 • Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov je základom rozvoja aj osobnostných vlastností, ktoré vedú k samostatnému riešeniu problémov.
 • Väčšia šanca na účasť v nadregionálnych tvorivých súťažiach a prezentáciách v odbore otvára významné možnosti na budúcu spoluprácu v rámci danej špecializácie.

Na našej škole sa duálne vzdelávanie realizuje v nasledujúcich odboroch štúdia:

 1. študijný odbor: 6405 K pracovník marketingu
 2. študijný odbor 6442 K obchodný pracovník
 3. učebný odbor: 6444 H čašník, servírka
 4. učebný odbor: 6445 H kuchár
 5. učebný odbor: 6489 H hostinský, hostinská

Od  školského roku 2017/2018 máme uzatvorených 8 duálnych zmlúv o praktickej príprave s týmito zamestnávateľmi:

 1. COOP JEDNOTA Nové Zámky, s.d.
 2. TESCO STORES Slovensko, a.s.
 3. DM drogérie markt SR, s.r.o.
 4. Reštaurácia FAST VEGA v Nových Zámkoch
 5. Nitrazdroj, a.s., Nitra
 6. Agroefekt, s.r.o., Dvory nad Žitavou
 7. EUREST, a.s., Bratislava
 8. Predajňa – Maliarstvo Lačný, s.r.o., Nové Zámky.

Zamestnávatelia majú v školskom roku 2017/2018 uzatvorených 5 učebných zmlúv so žiakmi v študijnom odbore 6405 K pracovník marketingu a v študijnom odbore 6442 K obchodný pracovník.

 1. Ak máš záujem učiť sa v systéme duálneho vzdelávania, vyber si podnik, resp. jednu z uvedených firiem. Následne zašli vyplnenú prihlášku, ktorú majú zverejnenú na svojich web stránkach.
 2. Firma Ťa bude následne kontaktovať.
 3. V termíne podania prihlášok na strednú školu zašle Tvoja základná škola vyplnenú prihlášku na Strednú odbornú školu hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch, kde uvedie, že sa budeš vzdelávať v systéme duálneho vzdelávania pre vybratú spoločnosť (konkrétne uviesť pre ktorú).
 4. Po Tvojom prijatí na strednú odbornú školu spoločnosť uzatvorí Učebnú zmluvu so zákonným zástupcom do konca augusta.

SDV_letak_new_03

%d blogerom sa páči toto: