6355 M služby v cestovnom ruchu

Študijný odbor (kód a názov):        6355 M služby v cestovnom ruchu

Forma a dĺžka štúdia:                      denná, štvorročné štúdium

Stupeň vzdelania:                             úplné stredné odborné vzdelanie

Absolvent študijného odboru služby v cestovnom ruchu po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou je kvalifikovaným pracovníkom so širokým odborným profilom, vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti nevyhnutné pre výkon obchodno- podnikateľských funkcií v oblasti cestovného ruchu a schopnosťou komunikovať v dvoch cudzích jazykoch.

Absolvent má predpoklady aj na vysokoškolské štúdium

Prečo služby v cestovnom ruchu?

V oblasti všeobecného vzdelávania absolvent ovláda:

 • dva cudzie jazyky (anglický jazyk a druhý podľa výberu žiaka nemecký jazyk alebo taliansky jazyk),
 • slovenskú a svetovú literatúru,
 • slovenské a svetové dejiny,

V oblasti odborného vzdelania absolvent ovláda:

 • princípy samostatného podnikania v oblasti cestovného ruchu,
 • vykonávanie rôznorodých činností súvisiacich s obchodnou praxou v oblasti cestovného ruchu,
 • vykonávanie administratívnych ekonomických činností a vedenie účtovníctva,
 • orientovanie sa v základných právnych normách a predpisoch,
 • zásady manažmentu a základy psychológie pre prácu manažéra,
 • zaisťovanie služieb  cestovného ruchu,
 • aplikačné programy, využívanie možností internetu a informačno-komunikačné  technológie v riadiacej činnosti,
 • marketingové zručnosti s aplikáciou na problematiku cestovného ruchu,
 • geografické znalosti,
 • odbornú technickú a ekonomickú terminológiu a finančnú gramotnosť.

Ďalšie možnosti počas štúdia 

 • zúčastniť sa zahraničnej praxe, napr. v Taliansku, Francúzsku alebo iných štátoch Európskej únie,
 • absolvovať animátorský kurz,  kurz sprievodcu cestovného ruchu,
 • možnosť zúčastniť sa rôznych súťaží a prezentačných akcií doma i v zahraničí v rámci odborných predmetov a predmetu cvičná firma,
 • spoznať prácu v rôznych typoch ubytovacích zariadení počas odborných exkurzií,
 • navštíviš turisticky atraktívne regióny,
 • zúčastniť sa európskeho programu na podporu vzdelávania a prípravy Erasmus.

Absolventi štúdia sa môžu uplatniť ako

 • manažér v podnikoch cestovného ruchu,
 • pracovník v cestovných kanceláriách, cestovných agentúrach, v turistických informačných centrách, v hoteloch, v kúpeľných a rekreačných zariadeniach, v múzeách,
 • samostatný podnikateľ v cestovnom ruchu, v sprievodcovskej činnosti, v animačných, kongresových a iných službách, vo vidieckej turistike a agroturistike,
 • pracovník v úradoch samosprávy na úseku cestovného ruchu, v organizáciách, zabezpečujúcich verejné služby, regionálny rozvoj a marketingové aktivity,
 • organizátor kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v regiónoch a obciach.
 • v samostatnom podnikaní,
 • v štúdiu na vysokých školách doma i v zahraničí