6489 H hostinský, hostinská

          Absolvent trojročného učebného odboru 6489 H hostinský, hostinská po ukončení štúdia úspešne vykonanou záverečnou  skúškou získava kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania. Je kvalifikovaným zamestnancom, schopným samostatne pracovať v  oblasti  spoločného stravovania ako  pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník je schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov spoločnom stravovaní.

            Absolvent ovláda práce spojené s prípravou jedál a nápojov, pozná suroviny, technológiu prípravy teplých i studených pokrmov, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a  ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie komunikovať so zákazníkom, vie pracovať v tíme. Absolvent podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže vykonávať funkciu hostinský, hostinská a v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania. Absolvent je  kvalifikovaný  pracovník a spĺňa podmienky na  výkon práce v oblasti spoločného stravovania.

Škola (názov, adresa) SOŠ hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3, 940 51  Nové Zámky
Názov ŠkVP „Hostinský, hostinská“
Kód a názov ŠVP 62 Ekonomické vedy,

63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II

Kód a názov učebného odboru 6489 H  hostinský, hostinská
Stupeň vzdelávania stredné vzdelanie
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia denná
Druh školy štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov skratka Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu za
  predmetu 1. 2. 3. spolu štúd.
Všeobecné vzdelávanie   13 11 8,5 32,5 1040
Jazyk a komunikácia   5 5 4,5 14,5 464
Slovenský jazyk a literatúra                           c/ SJL 2 (1 D*) 2 (1 D*) 1,5 5,5 176
Cudzí jazyk  – Anglický / Nemecký               a,c/ ANJ / NEJ 3 3 3 (1 D*) 9 288
Človek a hodnoty   1 1 2 64
Etická / Náboženská výchova                      a,d/ ETV / NAV 1 1 (1 D*) 2 64
Človek a spoločnosť   1 1 32
Občianska náuka                                             e/ OBN 1 1 32
Človek a príroda   2 2 64
Chémia                                                             f/ CHE 1 1 32
Biológia                                                            f/ BIO 1 (1 D*) 1 32
Matematika a práca s informáciami   2 3 2 7 224
Matematika                                                     g/ MAT 1 2 (1 D*) 2 (1 D*) 5 160
Informatika                                                   a,g/ INF 1 (1 D*) 1 (1 D*) 2 64
Zdravie a pohyb   2 2 2 6 192
Telesná a športová výchova                        a,h/ TSV 2 (0,5 *) 2 (0,5 D*) 2 (0,5 D*) 6 192
Odborné vzdelávanie                                     i/   20 22 24,5 66,5 2128
Teoretické vzdelávanie                               j,k/   5 7 7 19 608
Ekonomika