SOMELIER

Názov vzdelávacieho programu SOMELIER
Názov modulu Somelier
Číslo potvrdenia o akreditácii 1582/2012/67/5
Dátum vydania potvrdenia 14.05.2012
Cieľová skupina Osoby so záujmom pracovať ako somelieri
Termín Kontaktujte nás a bude vám zaslaný aktuálny termín kurzu,

zašlite žiadosť o zaradenie do kurzu:   Ziadost o rekvalifikacny kurz

Kontakt skola@hosnz.sk, 035-6428622
Forma prezenčná, (prípadne kombinovaná s možnosťou dištančného štúdia)
Charakteristika kurzu – profil absolventa vzdelávacieho programu

Absolvent vzdelávacieho programu si osvojí odborné vedomosti a zručnosti v komunikácii s konečným spotrebiteľom, vedomosti z marketingu vína a realizovania základných obchodno-podnikateľských aktivít, tvorbu nápojového lístka a vínnej karty, skladovania vína a ostatných nápojov, degustáciu a praktický opis vína s prihliadnutím na aspekty potrebné pre someliérstvo.  Získa zručnosti pri výbere a odporúčania vín a ostatných nápojov, servisu bielych, ružových, červených a šumivých vín. Získa odborné vedomosti o výbere vhodného inventáru pre servis jednotlivých nápojov, kombinatoriky pokrmov a nápojov, vykonávanie základných spôsobov zmyslových skúšok akosti nápojov, preberania, skladovania a výdaja nápojov. Získa odborné vedomosti z chorôb a chýb vín a o vinárskych regiónoch sveta. Osvojí si odborné vedomosti a zručnosti z dodržiavania základných princípov a zásad pri práci (HACCP, BOZP).

Rozsah hodín Celkový počet hodín:  150, z toho: teórie 90 a praxe 60 hodín
Odborný garant Mgr. Blažena Felvidékyová
Doplňujúce informácie – možnosť získať Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii

– záujemcovia, ktorí sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR môžu kurz absolvovať BEZPLATNE (v rámci projektu RE-PAS) – informujte sa na ÚPSVaR

– uchádzač musí mať platný zdravotný preukaz