Plán činnosti koordinátora bezpečnosti a prevencie

Plán činnosti koordinátora bezpečnosti a prevencie vychádza z týchto dokumentov:

 • 245/2008 školský zákon Z.z.
 • POP na školský rok 2023/2024
 • Metodické usmernenie č. 7/2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách
 • Smernice, nariadenia, pokyny a odporúčania MŠ
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. 12. 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii
 • Listina ľudských práv a slobôd
 • Dohovor o právach dieťaťa
 • Národná stratégia na ochranu detí pred násilím
 • Národná protidrogová stratégia Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2024
 • Zákon o rodine č. 36/2005 Z.z.
 • Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi 
 • Koncepcia boja proti extrémizmu SR
 • Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách
 • Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016 -2024
 • Národný akčný plán pre problémy s alkoholom
 • Zákon NR SR č.648/2007 Z.z o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení

Hlavné ciele projektu bezpečnosti a prevencie:

Zabezpečenie relevantných informácií pre žiakov, pedagógov a rodičov o rizikovom správaní a možnostiach prevencie a minimalizácie rizikového správania, formách sexuálneho a domáceho násilia, obchodovania s ľuďmi a obmedzovania osobnej slobody. Informácie pre rodičov sú sprostredkované na ZRŠ.

Prevencia pred šikanovaním.

Potláčanie prejavov extrémizmu.

Podpora emocionálnej inteligencie žiakov a stimulácie kritického myslenia.

Podpora kooperácie v triednych kolektívoch ako prostriedku rozvoja a posilnenia  sociálnych kompetencií a pozitívneho rozvoja osobnosti žiakov.

September

 • Prezentácia o najčastejších a nových typoch rizikového správania alebo konania žiakov v škole pre pedagógov
 • Monitoring postojov žiakov prvých ročníkov k prejavom extrémizmu v rámci projektu o extrémizme (dotazníky)

Október

 • Monitoring postojov žiakov prvých ročníkov k prejavom extrémizmu v rámci projektu o extrémizme (dotazníky) – vyhodnotenie dotazníkov spojené besedou o trestnoprávnych dôsledkoch extrémizmu
 • Dotazníky o šikanovaní a ich vyhodnotenie (prvý ročník)
 • Projekt sebadôvery pre žiačky prvých ročníkov o budovaní zdravej sebadôvery
 • Zbierka Hodina deťom
 • Svetový deň bez násilia: násilie očami žiakov – vyjadrenia žiakov formou výtvarných prác žiaci všetkých ročníkov

November

 • Celoeurópsky týždeň boja proti drogám – žiaci všetkých ročníkov
 • Beseda s preventistkou MU Mgr. Krochtovou o drogovej kriminalite
 • Medzinárodný deň bez fajčenia besedy v triedach,

December

 • Beseda s pracovníkom polície o ochrane pred domácim násilím
 • Boj proti AIDS – kampaň červené stužky, informačné panely

Január

 • Obchod s ľuďmi – riziká odchodu za pracovnou ponukou bez overenia serióznosti pracovnej ponuky – besedy pre žiakov 3, 4 ročníkov
 • Vyhodnotenie prác s tematikou domáceho násilia

Február

 • Projekt na podporu zdravého vzťahu k sebe ako prevencie pred šikanovaním: Cítim sa bezpečne, pretože viem, kto som – žiaci prvých a druhých ročníkov.

Marec

 • Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých za šikanovanie spolužiakov a pedagógov – beseda s preventistkou polície- žiaci tretích ročníkov
 • Aktivity budovania kooperácie a súdržnosti v triede ako prostriedku rozvoja a posilnenia sociálnych kompetencií a pozitívneho rozvoja osobnosti žiakov Strom panákov – žiaci druhých ročníkov
 • Dôsledky požívania alkoholu mladistvými – zdravotné a právne následky beseda so zdravotníkmi

Apríl

 • Svetový deň zdravia – prednáška o novodobých nelátkových závislostiach pre pedagógov a žiakov ( mentálna anorexia, bulímia, drunkorexia a pod.)
 • Zbierka pre Úsmev ako dar
 • Projekt na podporu zdravého vzťahu k sebe ako prevencie pred šikanovaním: Cítim sa bezpečne, pretože viem, kto som – žiaci prvých a druhých ročníkov- pokračovanie.

Máj

 • Svetový deň bez tabaku – film Kým stúpa dym o dopade fajčenia na ženský organizmus
 • Monitoring šikanovania dotazníkovou metódou v nadväznosti na projekt Cítim sa bezpečne

Jún

 • Svetový deň boja proti drogám – Kniha J. Vacka Žiť hoci aj na kolenách o oslobodení z drogového pekla

Filmová produkcia: Filmy: Katka, Malory, Prečo? Lebo…..o drogovej kriminalite

 • Vyhodnotenie činnosti koordinátorky bezpečnosti a prevencie

 

Vypracovala: Mgr. Katarína Paluková