Vyššie odborné štúdium – 6312 Q cestovný ruch a hotelierstvo

Študijný odbor (kód a názov): 6312 Q cestovný ruch a hotelierstvo

Forma a dĺžka štúdia:  denná, trojročné štúdium

Stupeň vzdelania:         vyššie odborné vzdelanie

Doklad o vzdelaní:        absolventský diplom

Absolvent študijného odboru cestovný ruch a hotelierstvo po ukončení štúdia vyššieho odborného vzdelania získava absolventský diplom a má právo používať za menom titul „ DiS“ diplomovaný špecialista.  Príprava absolventa je zameraná pre stredné a vyššie riadiace pracovné pozície v stredných a malých podnikoch v oblasti cestovného ruchu, ako sú: cestovné agentúry, cestovné kancelárie, letecké spoločnosti, ubytovacích a stravovacích zariadeniach. Absolvent má predpoklady aj na vysokoškolské štúdium

Prečo cestovný ruch a hotelierstvo?

V oblasti odborného vzdelania absolvent ovláda:

 • princípy samostatného podnikania v oblasti cestovného ruchu,
 • odborné vedomosti pre vrcholový manažment v zariadeniach cestovného ruchu,
 • vykonávanie rôznorodých činností súvisiacich s obchodnou praxou v oblasti cestovného ruchu,
 • vykonávanie činností súvisiacich s hotelierstvom,
 • orientovanie sa v základných právnych normách a predpisoch,
 • zaisťovanie služieb  cestovného ruchu a sprievodcovskej činnosti,
 • aplikačné programy, využívať možnosti internetu a využívať informačno-komunikačné technológie v riadiacej činnosti,
 • marketingové zručnosti s aplikáciou na problematiku cestovného ruchu,
 • geografické znalosti,
 • odbornú technickú a ekonomickú terminológiu a finančnú gramotnosť,
 • odborný anglický a nemecký jazyk.

Ďalšie možnosti počas štúdia 

 • získanie osvedčenia na vykonávanie sprievodcovskej činnosti,
 • zúčastnenie sa praxe po celom Slovensku i v zahraničí,
 • spoznať prácu v rôznych typoch ubytovacích zariadení počas odborných exkurzií,
 • navštíviš turisticky atraktívne regióny.

Absolventi štúdia sa môžu uplatniť ako

 • manažér v podnikoch cestovného ruchu ako sú aj hotelové spoločnosti,
 • riadiace funkcie v cestovných kanceláriách, cestovných agentúrach, v turistických informačných centrách, v hoteloch, v kúpeľných a rekreačných zariadeniach, v múzeách, v ubytovacích a stravovacích zariadeniach,
 • pracovník v úradoch samosprávy na úseku cestovného ruchu, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby, regionálny rozvoj a marketingové aktivity,
 • organizátor kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v regiónoch a obciach,
 • samostatný podnikateľ v cestovnom ruchu, v sprievodcovskej činnosti, v animačných, kongresových a iných službách, vo vidieckej turistike a agroturistike,
 • v sprievodcovskej činnosti a iných službách.
 • v samostatnom podnikaní,
 • v štúdiu na vysokých školách doma i v zahraničí

______________________________________________________________________

V prípade záujmu pošlite prihlášku s prílohami – životopis, maturitné vysvedčenie, resp. polročné vysvedčenie z posledného ročníka štúdia, na adresu školy do 31. mája. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla. (Prihlášku môžete nájsť na našej internetovej stránke, alebo na sekretariáte školy.)

prihláška (1)