6314 Q CESTOVNÝ RUCH

Milí maturanti, rozhodujete sa kam po maturite?

Naša škola Vám ponúka pomaturitné VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM pre absolventov strednej školy s možnosťou získať vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore 6314 Q CESTOVNÝ RUCH.

Absolvent získava absolventský diplom a má právo používať za menom titul „DiS“ diplomovaný špecialista.

Štúdium je 3-ročné, bezplatné a bez prijímacích pohovorov, s možnosťou v rámci štúdia získať aj „OSVEDČENIE NA VYKONÁVANIE SPRIEVODCOVSKEJ ČINNOSTI“.

Príprava absolventa je zameraná pre stredné a vyššie riadiace pracovné pozície v stredných a malých podnikoch v oblasti cestovného ruchu, ako sú: cestovné agentúry, cestovné kancelárie, letecké spoločnosti. 

______________________________________________________________________

V prípade záujmu pošlite prihlášku s prílohami – životopis, maturitné vysvedčenie, resp. polročné vysvedčenie z posledného ročníka štúdia, na adresu školy do 31. mája 2018. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla 2018. (Prihlášku môžete nájsť na našej internetovej stránke, alebo na sekretariáte školy.)

prihláška (1)

SkVP 2018 CESTOVNÝ RUCH finál

Kód a názov študijného odboru  

6314 Q cestovný ruch

denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

Forma štúdia slovenský
Vyučovací jazyk
Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov
Skratka predmetu 1. 2. 3. Spolu
ODBORNÉ VZDELÁVANIE   33 33 33 99
Teoretické vzdelávanie   31 23 11 65
Odborný anglický jazyk           a, c) OAJ 4 3 D* 2 D* 9
Odborný nemecký jazyk                                    a, c) ONJ 4 3 D* 2 D* 9
Administratíva v cestovnom ruchu   a) ACR 3 D* 3
Ekonomika a právo v cestovnom ruchu ECR 2 D* 2 4
Geografia cestovného ruchu GCR 3 3 6
História HIS 3 D* 2 D* 1 6
Aplikovaná psychológia                 a) APS 2 D* 2
Technika cestovného ruchu TCR 2 2 2 D* 6
Hotelierstvo HOT 1 2 2 D* 5
Manažment cestovného ruchu MCR 2 2 4
Sprievodcovská činnosť SPC 2 2 D* 2 6
Marketing cestovného ruchu MKT 1 2 3
Účtovníctvoa) UCT 2 D* 2
Praktická príprava                                              e)   2 10 22 34
Odborná prax                                            f) OPR 2 4 18 24
Aplikovaná informatika                       a) API 2 2 4
Cvičenia z hotelierstva   a) CVH 2 D* 2
Cvičenia k tvorbe odborných práca) COP 2 2 4
Spolu   33 33 33 99
 

cr

%d blogerom sa páči toto: