Rada školy

Zloženie Rady školy pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky

Predseda: Mgr. Vladimír Markovič, zástupca pedagogických zamestnancov

Členovia: Mgr. Kristián Kovács, zástupca pedag. zamestnancov

Mgr. Klára Mihalek Šuminová, zástupca ostatných zamestnancov

Adriana Haulíková,  zástupca rodičov

Jarmila Kucharovičová, zástupca rodičov

Bc. Monika Majoroš, zástupca rodičov

Richard Vadkerti, zástupca žiakov školy

Mgr. Boris Holič, delegovaný za zriaďovateľa

MUDr. Tibor Matuška, CSc., delegovaný za zriaďovateľa

Ing. Marian Zahumenský,  delegovaný za zriaďovateľa

Bc. Gabriela Slobodníková,  delegovaná za zriaďovateľa

***

Pôsobnosť a poslanie Rady školy pri SOŠ HSO, Zdravotnícka 3, Nové Zámky

Rada školy  je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy,  pri ktorom je zriadená.

Rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy  v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy  z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k riadiacej činnosti a fungovania SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky, (ďalej len školy) v súlade s plánom zasadnutí Rady školy predkladá na jej jednotlivé zasadnutia príslušné materiály spravidla v písomnej forme a v požadovanom rozsahu.

Rada školy  na základe riadne vykonaného výberového konania kandidátov, navrhuje kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa, vyjadruje k návrhu na vymenovanie a odvolanie zástupcov riaditeľa školy.

Rada školy  sa vyjadruje ku koncepčným zámerom rozvoja školy , k návrhu na zrušenie školy, k návrhu na počty prijímaných žiakov, k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu v učebných   plánoch.

Rada školy  sa vyjadruje k informáciám o pedagogicko–organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, k správe o výchovno–vzdelávacích výsledkoch školy alebo školského zariadenia, k návrhu rozpočtu,  k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy.

 

 

%d blogerom sa páči toto: