Projekty

Ukončené projekty.

Škola prostredníctvom svojho zriaďovateľa  úspešne podala v roku 2008  projekt s názvom Modernizácia školy- nadstavba budovy na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja na nenávratný finančný príspevok.  V rámci zlepšovania kvality študijných a pracovných podmienok  žiakov a zamestnancov školy bol projekt v plánovanej hodnote cca 863 tisíc € v školskom roku 2009/10  úspešné ukončený. Tento projekt bol realizovaný v rámci výzvy Regionálneho operačného programu 1.1 Infraštruktúra vzdelávania. Projekt zahŕňal v sebe okrem estetickej zmeny budovy, kultúrnosti prostredia  aj podstatné pozitíva v znížení energetickej náročnosti budovy. Vo väzbe na príslušný cieľ opatrenia, má škola ambíciu stať sa certifikačným centrom pre absolventov školy a ostatných pracujúcich v odvetví cestovného ruchu v rámci nášho regiónu. Objekt bol slávnostne odovzdaný do užívania 14.09.2010.

neboli nájdené žiadne obrázky

V rámci programu celoživotného vzdelávania ( Leonardo da Vinci_ Mobility) sa úspešne čerpali finančné zdroje na obojstrannú medzinárodnú spoluprácu stredných odborných škôl rovnakého odborného zamerania. V našom prípade to bola spolupráca so Srednjou Šolou za Gostinstvo in Turizme zo slovinského mesta Radenci. V rámci európskeho projektu Leonardo da Vinci bolo opakovane umožnené žiakom našej školy  absolvovať povinnú prax v jednom z nadštandardných slovinských hotelov. Hotelový komplex skladajúci sa zo štyroch hotelov: Radin, Izvir, Miral a Terapija sa nachádza v meste Radenci, neďaleko rakúskych hraníc.

Účelom tejto mesačnej praxe bolo oboznámiť sa so zahraničnými prevádzkami, hotelmi, spoznať novú krajinu a rozšíriť si jazykové a odborné schopnosti a zručnosti.

Škola sa v uplynulom období úspešne zapojila aj do ďalších projektov ako napr. Zdravie v školách cez Ministerstvo školstva SR, kde bolo obsahové zameranie projektu zacielené na výchovu školskej mládeže k zdravému životnému štýlu. Z tohto, ale aj z podobných podujatí, bol vytvorený videofilm na DVD a ten sa prezentuje žiakom na našej škole, ale aj na stretnutiach so žiakmi ZŠ a slúži na propagáciu zdravotného štýlu mladej generácie.


Pre zvýšenie kvality a efektívnosti vyučovania cudzích jazykov bol úspešne podaný a realizovaný projekt Multimediálne jazykové laboratórium cez Ministerstvo školstva SR, v rámci rozvojových projektov Jazykové laboratória pre základné a stredné školy . Pri zriadení tohto laboratória sme sa rozhodli pre progresívnejší variant, pri ktorom je pracovisko vyučujúceho i žiakov vybavené počítačmi, ktoré sú zároveň zosieťované. Študentské pracovisko je vybavené multimediálnym počítačom,  monitorom a slúchadlami. Stanica vyučujúceho je vybavená multimediálnym riadiacim počítačom, tlačiarňou a scanerom. Celkové náklady na vybavenie predstavovali takmer 14 tisíc €.


Pre vzdelávacie aktivity v oblasti IKT v rámci podprogramu 01, bol úspešne realizovaný projekt cez Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR s názvom Senior PC. Projekt sa realizoval v spolupráci s tunajšími Domovom sociálnych služieb  U starších obyvateľov tohto zariadenia mal veľkú popularitu a tešil sa ich pozornosti. Celkové náklady na projekt činili 3718 €

Vzdelávacie e-learningové kurzy pre cieľové skupiny sa úspešne realizovali prostredníctvom projektu Digitálni Štúrovci na školách. Projekt bol realizovaný cez Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vo forme kurzov ECDL, Angličtiny, Nemčiny v počítačovej učebni našej školy v celkovom rozpočte vyše 3700 €.

Naša škola sa úspešne zapojila aj do ďalších tzv  regionálnych projektov, ktoré vypísal náš zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj. Pre zabezpečenie rozvoja športu a kultúry na škole v rámci projektov nám boli schválené finančné dotácie z kraja, ktoré boli podložené vypracovanými projektmi a spĺňajú kritéria na ich správne využívanie. Účelové dotácie na šport a kultúru sa pohybovali v čiastke 200 až 500 € na jeden projekt a pomáhajú športovým a kultúrnym aktivitám žiakov a zamestnancov školy.

Schválením Uznesenia  č.258/08 z 36.riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK, ako zriaďovateľa školy,  bola odsúhlasená realizácia projektu Prístavba telocvične v objekte školy na Slovenskej ulici.

V súčasnosti ( december) sa na stavbe pracuje a v tomto školskom roku by sa mal celý projekt úspešne ukončiť a objekt, ktorý má slúžiť na telesné aktivity žiakov a zamestnancov školy, dať do užívania. Stavebné práce koordinuje zástupca investora t.j. NSK  a  stavebný dozor. Na stavbe sa priebežne v spolupráci s generálnym projektantom riešia aktuálne situácie ako je montáž modernejšieho vykurovania či osvetlenia . Zmeny si vyžadujú modernejšie prvky v kúrení a osvetlení oproti dátumu spracovania projektu. Hodnota tejto investičnej akcie, ktorá bola naplánovaná a schválená čerpaním úveru z ECB pre nášho zriaďovateľa je cca 1314 tisíc €

V rámci projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ cez ÚIPŠ  škola získala v uplynulom školskom roku cca  6100 € na technické vybavenie pri skvalitňovaní vzdelávacieho procesu   a zapojených je do projektu 6 učiteľov.

Vzdelávanie 15-tich našich učiteľov v rámci projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov SŠ v predmete informatika prostredníctvom ŠPÚ je spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu, z operačného programu Vzdelávanie.