NAY, a.s.

NAY, a.s.

Tuhovská 15, 830 06 Bratislava

praca@nay.sk

www.nay.sk              

                   

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Spoločnosť NAY, a.s. je najväčším špecializovaným maloobchodným predajcom v Slovenskej republike s trhovým podielom približne 25%. Na trhu pôsobí od začiatku 90-tych rokov minulého storočia. Založili je Peter Zálešák a Ján Tomáš, ktorí sú dodnes majiteľmi spoločnosti. Jej história je zaujímavá najmä z toho pohľadu, že vznikala bez dedičstva vyspelého trhu, z ktorého by mohla čerpať skúsenosti. Aj vďaka tomu mala leví podiel na vytvorení dnešnej podoby maloobchodu nielen na Slovensku, ale v celom stredoeurópskom regióne.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní

Názov školy:

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka ulica 3, Nové Zámky

Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra

Študijné odbory: 6442 K obchodný pracovník

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Počas celej doby štúdia poskytujeme žiakom v systéme duálneho vzdelávania odmenu za každú hodinu produktívnej práce a podnikové štipendium za každý kalendárny mesiac počas školského roka. Našim žiakom poskytujeme pracovné oblečenie a pracovnú obuv. Stravovanie zabezpečujeme v cene, v rozsahu a za podmienok, ktoré zodpovedajú podmienkam stravovania interných zamestnancov.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventom štúdia garantujeme ponuku pracovného miesta na pozícii poradca pre predaj alebo pracovník oddelenia služieb zákazníkom. V rámci interných výberových konaní majú možnosť kariérneho rastu. 
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Dvořáková Tatiana, č. tel.  02/494 491 19