6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní

Študijný odbor (kód a názov):        6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní

Forma a dĺžka štúdia:                      denná, štvorročné štúdium

Stupeň vzdelania:                            úplné stredné odborné vzdelanie

Absolventi študijného odboru sú pripravení uplatniť sa v praxi ako technicko-ekonomickí pracovníci v stredne riadiacej úrovni vo všetkých oblastiach národného hospodárstva. Absolvent má predpoklady aj na vysokoškolské štúdium.

Prečo ekonomické a administratívne služby v podnikaní

V oblasti všeobecného vzdelávania absolvent ovláda:

 • dva cudzie jazyky (anglický jazyk a nemecký jazyk),
 • slovenskú a svetovú literatúru,
 • slovenské a svetové dejiny.

V oblasti odborného vzdelania absolvent ovláda:

 • princípy samostatného podnikania,
 • samostatné založenie podniku, zostavenie podnikateľského plánu a podnikanie,
 • vykonávanie administratívnych ekonomických činností,
 • vedenie účtovníctva,
 • znalosti pracovného práva a orientuje sa v základných právnych normách a predpisoch,
 • zásady manažmentu a základy psychológie pre prácu manažéra,
 • princípy organizácie a riadenia činnosti podnikateľských subjektov,
 • návrh reklamnej a propagačnej kampane,
 • aplikačné programy, prácu s internetom a využíva informačno-komunikačné      technológie v riadiacej činnosti,
 • pracovať podľa hygienických predpisov a bezpečne, chrániť životné prostredie.

Ďalšie možnosti počas štúdia 

  • zúčastniť sa praxe vo vybranom podnikateľskom subjekte a získať skúsenosti z podnikateľskej činnosti,
  • zúčastniť sa európskeho programu na podporu vzdelávania a prípravy – Erasmus,
  • zúčastniť sa rôznych súťaží v rámci odborných predmetov a predmetu aplikovaná ekonómia.

Absolventi štúdia sa môžu uplatniť

 • V samostatnom podnikaní
 • V podnikateľskom subjekte ako
  • ekonóm,
  • účtovník,
  • manažér,
  • obchodný zástupca,
  • vedúci administratívy,
  • vedúci odbytového strediska,
  • pracovník marketingu,
  • finančný poradca,
  • obchodník pre domáci a medzinárodný obchod.
 • V štúdiu na vysokých školách doma i v zahraničí