ČAŠNÍK, SERVÍRKA

Názov vzdelávacieho programu

ČAŠNÍK, SERVÍRKA

Názov modulu Čašník, servírka
Číslo potvrdenia o akreditácii 1582/2012/67/2
Dátum vydania potvrdenia 14.05.2012
Cieľová skupina Osoby so záujmom pracovať ako čašníci, servírky
Termín Aktuálny termín kurzu: 4. február 2019

zašlite žiadosť o zaradenie do kurzu:  Ziadost o rekvalifikacny kurz

Kontakt skola@hosnz.sk, 035-6428622
Forma prezenčná, (prípadne kombinovaná s možnosťou dištančného štúdia)
Charakteristika kurzu – profil absolventa vzdelávacieho programu

Absolvent vzdelávacieho programu si osvojí odborné vedomosti a zručnosti z uplatňovania predpisov o HACCP, správne technologické postupy práce prípravy pracoviska. Absolvent ovláda odbornú terminológiu vo svojom odbore a využíva všeobecné poznatky, pojmy a zásady na pracovisku. Osvojí si etické zásady komunikácie s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi. Naučí sa dodržiavať zásady hmotnej zodpovednosti pri hospodárení so zverenými prostriedkami. Získa odborné vedomosti a zručnosti z uvádzania hostí, podávania informácií o jedlách a nápojoch, prijímať objednávky a vie pracovať s registračnou pokladnicou, správne inkasovať a robiť vyúčtovanie. Osvojí si odborné vedomosti a zručnosti v zostavovaní jedálnych a nápojových lístkov podľa gastronomických pravidiel. Absolvent tiež získa zručnosti z prípravy pracoviska a obsluhy pri osobitných druhoch slávnostného stolovania a dokončovania pokrmov pred zrakom hosťa. Osvojí si dodržiavanie zásad správnej životosprávy a starostlivosti o zdravie.

Rozsah hodín Celkový počet hodín:  500, z toho teórie 120 a praxe 380
Odborný garant Mgr. Blažena Felvidékyová
Doplňujúce informácie – možnosť získať Osvedčenie o úplnej kvalifikácii

– záujemcovia, ktorí sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR môžu kurz absolvovať BEZPLATNE (v rámci projektu RE-PAS) – informujte sa na ÚPSVaR

– uchádzač musí mať platný zdravotný preukaz