Aplikovaná ekonómia

Aplikovaná ekonómia je zážitkovým predmetom, ktorý vytvára priestor na vlastné skúsenosti so skutočným podnikaním. Na to slúži práve JA Firma, ktorej fungovanie je ich hlavnou náplňou. JA Firma- vzdelávací program, ktorý sa vyučuje ako súčasť programov Aplikovaná ekonómia. V tejto fáze výučby si študenti zakladajú skutočnú firmu, simulujúcu akciovú spoločnosť a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu , vlastnú činnosť až po likvidáciu  firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka. Vďaka tejto praktickej skúsenosti, ktorá je medzi študentmi programu JA Firma veľmi obľúbená, získavajú študenti možnosť aplikovať teoreticky nadobudnuté skúsenosti o fungovaní podnikateľského subjektu okamžite v praxi. Učia sa tak nielen ekonómiu, ale aj  byť zodpovednými,  vedieť sa rozhodovať a viesť firmu.

Aplikovaná ekonómia sa na našej škole učí ako povinne voliteľný predmet v študijnom odbore Obchod a podnikanie. Posledné dva roky sa vyučuje v druhom a treťom ročníku, pričom v druhom ročníku si študenti zakladajú vlastnú firmu formou akciovej spoločnosti a v tom istom roku ju musia aj zlikvidovať a odviesť reálne dane Junior Achievement spoločnosti, ktorá celý program zastrešuje. V druhom školskom roku, teda v treťom ročníku, v rámci programu, sa vyučuje Globálny etický program, v ktorom sa študenti učia, ako správne a eticky podnikať.

            V minulom školskom roku 2018/2019 študentská spoločnosť JA Firma Ironic získala na Veľtrhu študentských spoločností 1. miesto v kategórii Top úžitkový produkt. Okrem súťaží, ktorých majú možnosť sa študenti zúčastniť a získať tak certifikáty, študenti počas roka vyrábajú produkty, o ktorých si myslia, žeby bol po nich dopyt. Produktom však môže byť aj služba, ktorou by na trhu uspeli. Žiaci si volia marketingový mix a snažia sa nájsť cieľovú skupinu, ktorej by produkt reálne predali. Nie každý rok je JA Firma úspešná. Jej úspešnosť závisí aj od toho, ako sa vedia vo firme navzájom zosúladiť, podeliť si úlohy a ako vedia rešpektovať manažment. Počiatočný kapitál, ktorý má firma k dispozícii tiež závisí od šikovnosti spoločnosti. Svojím akcionárom musia vedieť šikovne predostrieť svoj plán aktivít, oboznámiť ich s portfóliom tak, aby boli potenciálni akcionári ochotní si akciu zakúpiť.