6461 H asistent predaja, asistentka predaja

Študijný odbor (kód a názov):  6461 H asistent predaja, asistentka predaja

Forma a dĺžka štúdia:  denná, trojročné štúdium

Žiak  získa:  výučný list

Učebný odbor 6461 H asistent predaja, asistentka predaja je trojročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou. Po jej úspešnom absolvovaní žiak získa výučný list v odbore asistent predaja, asistentka predaja. Absolvent je kvalifikovaný odborník schopný samostatne pracovať v obchodnej oblasti ako pracovník v maloobchode a veľkoobchode.

Odborný výcvik prebieha v školskej dielni Žiackeho centra Mladosť, v časti odbornej učebne typu predajne alebo u zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania. Priestory sú vybavené modernými učebnými pomôckami a moderným zariadením, ktoré umožňujú žiakom získať pod odborným vedením majstrov odborného výcviku potrebné odborné zručnosti pre výkon profesie predajca.

Prečo asistent predaja, asistentka predaja?

V oblasti všeobecného vzdelávania absolvent ovláda:

 • jeden cudzí jazyk (anglický jazyk),
 • slovenskú a svetovú literatúru.

V oblasti odborného vzdelania absolvent ovláda:

 • princípy samostatného podnikania v oblasti obchodu,
 • práce spojené so samostatným predajom tovaru,
 • sortimentovú skladbu tovaru,
 • odber a previerku tovaru,
 • skladovanie a ošetrenie tovaru,
 • vystavovanie a aranžovanie v predajni,
 • darčekovú úpravu tovaru,
 • prácu pokladníka,
 • základné administratívne práce,
 • odbornú komunikáciu so zákazníkom,
 • aplikačné programy, využívať možnosti internetu a využívať informačno-komunikačné technológie,
 • pracovať podľa hygienických predpisov a bezpečne, chrániť životné prostredie.

Ďalšie možnosti počas štúdia 

 • odborný výcvik vykonávať u zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania a využívať benefity, napr. formou motivačného štipendia, podnikového štipendia, odmeny za produktívnu prácu a iného hmotného zabezpečenia zo strany zamestnávateľa,
 • možnosť rozšíriť učebnú zmluvu o pracovnú zmluvu uzatvorenú so zamestnávateľom,
 • možnosť zúčastniť sa rôznych súťaží a prezentačných akcií v oblasti predaja, a tak okrem zručností získavať aj nové kontakty.

Absolventi štúdia sa môžu uplatniť

 • v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách, v organizáciách poskytujúcich obchodné služby ako: predavač, skladník, pokladník, nákupca, pracovník v maloobchode a veľkoobchode.
 • v samostatnom podnikaní,
 • v pokračovaní v dvojročnom študijnom odbore podnikanie v remeslách a službách a získať úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.