6444 H čašník, servírka

Učebný odbor (kód a názov):           6444 H čašník, servírka

Forma a dĺžka štúdia:                          denná, trojročné  štúdium

Žiak  získa:                                          výučný list

Učebný odbor 6444 H čašník, servírka je trojročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou. Po jej úspešnom absolvovaní žiak získa výučný list v odbore čašník, servírka. Odborný výcvik prebieha v školskej dielni Žiackeho centra  Mladosť,   v časti odbornej učebne typu reštaurácie a vinárne alebo u zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania. Priestory sú vybavené modernými učebnými pomôckami a moderným zariadením, ktoré umožňujú žiakom získať pod odborným vedením majstrov odborného výcviku potrebné odborné zručnosti pre výkon profesie čašník, servírka.

Prečo čašník, servírka

V oblasti všeobecného vzdelávania absolvent ovláda:

 • jeden cudzí jazyk (anglický),
 • slovenskú a svetovú literatúru.

V oblasti odborného vzdelania absolvent ovláda:

 • zásady správneho stolovania,
 • techniku jednoduchej a zložitej obsluhy,
 • kultivované a spoločenské správanie,
 • komunikáciu so zákazníkom, vie pracovať v tíme,
 • zostavenie jedálneho lístka vrátane jeho jazykových mutácií,
 • vypracovanie receptúr a cenových kalkulácií,
 • princípy a technologické postupy prípravy jedál a nápojov,
 • základy výživy ľudí, zloženie potravín,
 • princípy organizácie a riadenia činnosti v gastronomických zariadeniach,
 • princípy samostatného podnikania v reštauračných službách,
 • aplikačné programy, využívať možnosti internetu a využívať informačno-komunikačné technológie,
 • pracovať podľa hygienických predpisov a bezpečne, chrániť životné prostredie.

Ďalšie možnosti počas štúdia 

 • odborný výcvik vykonávať u zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania a využívať benefity, napr. formou motivačného štipendia, podnikového štipendia, odmeny za produktívnu prácu a iného hmotného zabezpečenia zo strany zamestnávateľa, možnosť rozšíriť učebnú zmluvu o pracovnú zmluvu uzatvorenú so zamestnávateľom,
 • absolvovať baristický, barmanský, sommeliersky, carving fruit kurz a získať medzinárodný certifikát, ktorý je možné uplatniť na trhu práce doma i v zahraničí,
 • organizačne zabezpečiť a pripraviť rôzne spoločenské podujatia,
 • možnosť zúčastniť sa rôznych súťaží a prezentačných akcií v oblasti spoločného stravovania, a tak okrem zručností získavať aj nové kontakty.

Absolventi štúdia sa môžu uplatniť

 • V hoteloch a gastronomických zariadeniach na pozícii:
  • vedúci odbytového strediska,
  • čašník, servírka.
 • v samostatnom podnikaní,
 • v  pokračovaní v dvojročnom študijnom odbore podnikanie v remeslách a službách a získať úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

Zoznam predmetov počas štúdia v odbore 6444 H čašník, servírka

1. ročník 2. ročník 3. ročník
Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk Cudzí jazyk Cudzí jazyk
Etická výchova / Nábož.výchova Etická výchova / Nábož.výchova Matematika
Občianska náuka Matematika Informatika
Chémia Informatika Telesná a športová výchova
Biológia   Telesná a športová výchova Ekonomika
Matematika Ekonomika Hospodárske výpočty
Telesná a športová výchova Spoločenská komunikácia Spoločenská komunikácia
Ekonomika Potraviny a výživa Potraviny a výživa
Spoločenská komunikácia Technológia Technológia
Potraviny a výživa Stolovanie Technológia
Stolovanie Odborný výcvik Stolovanie
Odborný výcvik   Odborný výcvik