6444 H čašník, servírka

Zaujíma ťa moderná gastronómia a chceš sa jej venovať ako profesionálny pracovník ?

 

ponúkame ti študovať učebný odbor :   

6 4 4 4    H     č a š n í k,   s e r v í r k a

 

Forma a dĺžka štúdia: denná, trojročné štúdium

Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie

Absolvent je schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť pri obsluhe v reštauráciách, hoteloch a ďalších zariadeniach spoločného stravovania. Získa kvalifikáciu na to, aby mohol pracovať ako živnostník. Okrem toho žiaci môžu absolvovať barmanský, sommeliersky, carving fruit a baristický kurz a získať medzinárodný certifikát, ktorý im umožní širšie uplatnenie na trhu práce, nie len doma, ale i v zahraničí.
Po troch rokoch štúdia žiak získava výučný list a má možnosť pokračovať v dvojročnom študijnom odbore spoločné stravovanie a získava úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

 

 

 

Oznamujeme Vám, že voľné miesta máme do 5-ročného študijného odboru

 

6323 K hotelová akadémia.

Prihlášky môžete zaslať do 18. 06. 2021.

Termín prijímacích skúšok je 22. 06. 2021 (utorok) z predmetov slovenský jazyk  a literatúra a anglický jazyk.

%d blogerom sa páči toto: