6444 H čašník, servírka

Učebný odbor (kód a názov): 6444 H čašník, servírka

Forma a dĺžka štúdia: denná, trojročné štúdium

Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie

Absolvent je schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť pri obsluhe v reštauráciách, hoteloch a ďalších zariadeniach spoločného stravovania. Získa kvalifikáciu na to, aby mohol pracovať ako živnostník. Okrem toho žiaci môžu absolvovať barmanský, sommeliersky, carving fruit a baristický kurz a získať medzinárodný certifikát, ktorý im umožní širšie uplatnenie na trhu práce, nie len doma, ale i v zahraničí.
Po troch rokoch štúdia žiak získava výučný list a má možnosť pokračovať v dvojročnom študijnom odbore spoločné stravovanie a získava úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 940 51  Nové Zámky
Názov ŠkVP STRAVOVACIE SLUŽBY
Kód a názov ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Kód a názov študijného odboru 6444 H  čašník, servírka
Stupeň vzdelávania stredné vzdelanie – ISCED 3C
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia denná
Druh školy štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy Počet týždenných vyučovacích hodín
vyučovacích predmetov skratka v ročníku
predmetu spolu 1. 2. 3.
Všeobecné vzdelávanie 33,5 14 11 8,5
slovenský jazyk a literatúra SJL 5,5 2 2 1,5
cudzí jazyk (anglický / nemecký) ANJ / NEJ 9 3 3 3
etická výchova / náboženská výchova ETV / NAV 2 1 1
dejepis DEJ 1 1
%d blogerom sa páči toto: