2964 H cukrár, cukrárka

Učebný odbor (kód a názov):           2964 H cukrár, cukrárka

Forma a dĺžka štúdia:                          denná, trojročné  štúdium

Žiak  získa:                                          výučný list

Učebný odbor 2964 H cukrár, cukrárka je trojročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou. Po jej úspešnom absolvovaní žiak získa výučný list v odbore cukrár, cukrárka. Odborný výcvik prebieha v školskej dielni Žiackeho centra Mladosť v kuchyniach a kuchyniach v budove školy na Slovenskej ulici alebo u zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania. Priestory sú vybavené modernými učebnými pomôckami a moderným zariadením, ktoré umožňujú žiakom získať pod odborným vedením majstrov odborného výcviku potrebné odborné zručnosti pre výkon profesie cukrár, cukrárka.

Prečo cukrár, cukrárka

V oblasti všeobecného vzdelávania absolvent ovláda:

 • jeden cudzí jazyk (anglický),
 • slovenskú a svetovú literatúru.

V oblasti odborného vzdelania absolvent ovláda:

 • princípy a technologické postupy  pri výrobe reštauračných múčnikov,
 • prípravu rôznych druhov cukrárskych výrobkov tradičnými aj progresívnymi metódami,
 • vypracovanie receptúr a cenových kalkulácií,
 • vykonávať kvalifikované činnosti v cukrárskej výrobe, v zariadeniach pekárenskej výroby,
 • základy výživy ľudí, zloženie surovín,
 • princípy samostatného podnikania vo výrobe cukrárskych výrobkov,
 • aplikačné programy, využívať možnosti internetu a využívať informačno-komunikačné technológie,
 • pracovať podľa hygienických predpisov a bezpečne, chrániť životné prostredie.

Ďalšie možnosti počas štúdia 

 • absolvovať baristický, barmanský, sommeliersky, carving fruit kurz a získať medzinárodný certifikát, ktorý je možné uplatniť na trhu práce doma i v zahraničí,
 • organizačne zabezpečiť a pripraviť rôzne spoločenské podujatia,
 • možnosť zúčastniť sa rôznych cukrárskych súťaží a prezentačných akcií v oblasti spoločného stravovania, a tak okrem zručností získavať aj nové kontakty.

Absolventi štúdia sa môžu uplatniť

 • V zariadeniach  cukrárskej výroby a pekárenskej výroby na pozícii:
  • cukrár, cukrárka,
 • v samostatnom podnikaní,
 • v pokračovaní v dvojročnom študijnom odbore podnikanie v remeslách a službách a získať úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

Zoznam predmetov počas štúdia v odbore 2964 H cukrár, cukrárka

1. ročník 2. ročník 3. ročník
Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk Cudzí jazyk Cudzí jazyk
Etická výchova / Nábož.výchova Etická výchova / Nábož.výchova Matematika
Občianska náuka Matematika Informatika
Chémia Informatika Telesná a športová výchova
Biológia   Telesná a športová výchova Ekonomika
Matematika Ekonomika Špeciálne cukrárske techniky
Telesná a športová výchova Hygiena potravín Hygiena potravín
Ekonomika Cukrárenská technológia Cukrárenská technológia
Hygiena potravín Suroviny Suroviny
Cukrárenská technológia Odborné kreslenie a modelovanie Odborné kreslenie a modelovanie
Suroviny Odborný výcvik Stroje a zariadenia
Odborné kreslenie a modelovanie   Odborný výcvik  
Odborný výcvik