6405 K pracovník marketingu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Študijný odbor (kód a názov):          6405 K pracovník marketingu

Forma a dĺžka štúdia:                           denná, štvorročné štúdium

Stupeň vzdelania:                                 úplné stredné odborné vzdelanie

 

Je to 4-ročný študijný odbor zameraný na marketing v obchodných podnikoch. Po úspešnom ukončení štúdia je absolvent odborne pripravený vykonávať činnosti súvisiace s praktickým marketingom, vie zabezpečiť propagačné a predajné akcie, výskum trhu a tiež profesionálne komunikovať so zákazníkom. Ovláda i cudzí jazyk, čo mu umožňuje viesť obchodné rokovania i so zahraničnými obchodnými partnermi.

Absolvent získa maturitné vysvedčenie i výučný list vo svojom odbore. Má všetky predpoklady pokračovať v štúdiu na vyššej odbornej škole i na vysokej škole alebo univerzite predovšetkým obchodného zamerania.

Žiak vykonáva praktické vyučovanie priamo u zamestnávateľa TESCO, COOP Jednota a dm drogerie markt Slovensko, kde môže nájsť svoje budúce profesijné uplatnenie.

 


„…aby každý absolvent mal uplatnenie!“

 

Základné ciele školy v rámci duálneho vzdelávania:

– skvalitnenie odborného vzdelávania a prípravy žiakov v oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb a obchodu,

– obsahová prestavba a transformácia odborného vzdelávania a prípravy s využitím inovovaných foriem a metód výučby,

– zvýšenie podielu praktického vyučovania priamo u konkrétneho zamestnávateľa,

– prepojenie odborného vzdelávania s potrebami praxe a so zamestnávateľmi,

– podpora kariérneho poradenstva za účelom orientácie žiaka na potreby trhu práce.

 


Zamestnávatelia – obchodné reťazce
TESCO, COOP JEDNOTA,  dm drogerie markt Slovensko ponúkajú svojim žiakom:

 

– pravidelné mesačné prospechové štipendium

– pracovné oblečenie a obuv na praktické vyučovanie

– bezplatné stravovanie na praktickom vyučovaní

– odmenu za produktívnu prácu v obchode

– platené prázdninové alebo víkendové brigády v obchode

– možnosť uzatvoriť pracovnú zmluvu už počas štúdia

– možnosť zamestnania po skončení štúdia – v blízkosti domova, bez nutnosti cestovania

– možnosť kariérneho rastu v budúcnosti

 

A6 1 A6 2 dm1 dm2