Novinky (pre obnovu stlačte F5)

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

V pondelok 30. novembra sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Súťaž prebiehala v dvoch kolách realizovaných dištančnou formou: Vedomostný test – žiaci pracovali s troma úryvkami a dvoma typmi úloh, ktoré z nich vychádzali. Písomná časť – žiaci tvorili písomné texty podľa zadania v rozsahu 15 viet (článok do novín a diskusný príspevok) Poradie: Kategória A (3. – 5. ročník) 1. miesto –…
CelÁ sprÁva

ONLINE Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2020

Dňa 10. 11. 2020 – 12. 11. 2020 sa uskutočnil ONLINE Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, ktorého priebeh bol tento rok naozaj výnimočný. Po prvýkrát prebiehala táto súťaž medzi slovenskými i zahraničnými cvičnými firmami online formou. Cieľom tejto súťaže bolo nadviazať kontakt, naučiť sa niečo nové o obchodovaní a v neposlednom rade, stať sa cvičnou firmou, ktorá spĺňa všetky požadované kritériá hodnotiacich porotcov. Počas trvania…
CelÁ sprÁva

„MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC“ ZA POKOJ A MIER VO SVETE

S radosťou sme sa zapojili  spolu s ACN do celosvetovej modlitbovej iniciatíve„ Milión detí sa modlí ruženec“. 18. októbra 2020 sa 20 žiakov našej školy zjednotili v modlitbe sv. ruženca za pokoj, mier a jednotu vo svete. Cieľom bolo povzbudiť žiakov, aby modlitbou bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojej krajine. Slovami sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí…
CelÁ sprÁva

Sladká pomoc- dvakrát dobrá čokoláda

Naša škola dňa 2.októbra 2020 sa zapojila do kampane Sladká pomoc. Je to misijná iniciatíva v rámci pápežských misijných diel. Kampaň spočíva v kúpe čokoládky, pričom čistý zisk pôjde deťom a mladým ľudom v Keni, Rwande, Etiópii a v Ugande. Ľudskosť a otvorené srdcia ukázali naši študenti, učitelia i zamestnanci školy. Ďakujeme Paulíne Šárköziovej a Dominike Šantúrovej z IV.B za…
CelÁ sprÁva

Sprievodca školským rokom 2020/2021

Sprievodca školským rokom 2020/2021 (bývalé Pedagogicko-organizačné pokyny) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Branislavom Gröhlingom. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020. Sprievodca školským rokom 2020/2021 Príloha č. 1 – Termíny školských prázdnin Príloha č. 2 – Použité skratky

Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 10. 5. 2021

Materiál „Návrat do škôl 2021“ s účinnosťou od 10.05.2021 je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov. Slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR,…
CelÁ sprÁva

Prijímacie konanie do odboru CESTOVNÝ RUCH na vyššie odborné štúdium pre školský rok 2021/2022

Vážení uchádzači o vyššie odborné štúdium, aj v školskom roku 2021/2022 otvárame vyššie odborné štúdium v študijnom odbore 6314 Q cestovný ruch. Štúdium je určené pre absolventov študijných odborov, ktorí získali maturitu. Absolventi vyššieho odborného štúdia získajú vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul DiS. V prípade záujmu si môžete podať prihlášku najneskôr do 31. mája…
CelÁ sprÁva

Prijímacie konanie do študijného odboru SPOLOČNÉ STRAVOVANIE na nadstavbové štúdium pre školský rok 2021/2022

Vážení uchádzači o nadstavbové štúdium, aj v školskom roku 2021/2022 otvárame triedu nadstavbového štúdia v študijnom odbore 6421 L spoločné stravovanie. Štúdium je určené pre absolventov učebných odborov kuchár, čašník, servírka, hostinský a cukrár. V prípade záujmu si môžete podať prihlášku najneskôr do 31. mája 2021. Prijímacie skúšky sa na nadstavbové štúdium nekonajú, kritériá prijatia sú uvedené v prílohe Kritéria….
CelÁ sprÁva

Oznamujeme Vám, že voľné miesta máme do 5-ročného študijného odboru

 

6323 K hotelová akadémia.

Prihlášky môžete zaslať do 18. 06. 2021.

Termín prijímacích skúšok je 22. 06. 2021 (utorok) z predmetov slovenský jazyk  a literatúra a anglický jazyk.