Novinky (pre obnovu stlačte F5)

Manuál stredné školy (aktualizované 11. 12. 2020)

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych…
CelÁ sprÁva

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto: a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona…
CelÁ sprÁva

Sprievodca školským rokom 2020/2021

Sprievodca školským rokom 2020/2021 (bývalé Pedagogicko-organizačné pokyny) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Branislavom Gröhlingom. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020. Sprievodca školským rokom 2020/2021 Príloha č. 1 – Termíny školských prázdnin Príloha č. 2 – Použité skratky

Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 19. 4. 2021

Materiál „Návrat do škôl 2021“ s účinnosťou od 19. 4. 2021 je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov. Slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného…
CelÁ sprÁva

Prijímacie konanie do odboru CESTOVNÝ RUCH na vyššie odborné štúdium pre školský rok 2021/2022

Vážení uchádzači o vyššie odborné štúdium, aj v školskom roku 2021/2022 otvárame vyššie odborné štúdium v študijnom odbore 6314 Q cestovný ruch. Štúdium je určené pre absolventov študijných odborov, ktorí získali maturitu. Absolventi vyššieho odborného štúdia získajú vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul DiS. V prípade záujmu si môžete podať prihlášku najneskôr do 31. mája…
CelÁ sprÁva

Prijímacie konanie do študijného odboru SPOLOČNÉ STRAVOVANIE na nadstavbové štúdium pre školský rok 2021/2022

Vážení uchádzači o nadstavbové štúdium, aj v školskom roku 2021/2022 otvárame triedu nadstavbového štúdia v študijnom odbore 6421 L spoločné stravovanie. Štúdium je určené pre absolventov učebných odborov kuchár, čašník, servírka, hostinský a cukrár. V prípade záujmu si môžete podať prihlášku najneskôr do 31. mája 2021. Prijímacie skúšky sa na nadstavbové štúdium nekonajú, kritériá prijatia sú uvedené v prílohe Kritéria….
CelÁ sprÁva

Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Rozhodnutie o termínoch a organizácii ZS, AS: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-absolventskej-skusky-zaverecnej-skusky-zaverecnej-pomaturitnej-skusky-a-celkoveho-zhodnotenia-manualnych-zrucnosti-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/ Pokyny pre skúšku prehľadnej podobe: https://www.minedu.sk/data/att/16159.pdf https://www.minedu.sk/data/att/16158.pdf https://www.minedu.sk/data/att/16173.pdf https://www.minedu.sk/data/att/16156.pdf