Novinky (pre obnovu stlačte F5)

Pokyn riaditeľa školy

Pokyn riaditeľa školy k zabezpečeniu plnenia základných prevádzkových podmienok, stanovených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v dokumente Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021 Pokyn riaditeľa školy Príloha 4 – Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (26.8.2020) Príloha 5 – Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (26.8.2020)

Sprievodca školským rokom 2020/2021

Sprievodca školským rokom 2020/2021 (bývalé Pedagogicko-organizačné pokyny) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Branislavom Gröhlingom. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020. Sprievodca školským rokom 2020/2021 Príloha č. 1 – Termíny školských prázdnin Príloha č. 2 – Použité skratky

Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 5. 1. 2021

Materiál „Návrat do škôl 2021“ je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov. Slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní prezenčného vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva,…
CelÁ sprÁva

Prijímacie konanie do odborov CESTOVNÝ RUCH a FINANCIE na vyššie odborné štúdium pre školský rok 2020/2021

Vážení uchádzači o vyššie odborné štúdium, aj v školskom roku 2020/2021 otvárame vyššie odborné štúdium v študijnom odbore 6310 Q financie a 6314 Q cestovný ruch. Štúdium je určené pre absolventov študijných odborov, ktorí získali maturitu. Absolventi vyššieho odborného štúdia získajú vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul DiS. V prípade záujmu si môžete podať prihlášku…
CelÁ sprÁva

Prijímacie konanie do študijného odboru SPOLOČNÉ STRAVOVANIE na nadstavbové štúdium pre školský rok 2020/2021

Vážení uchádzači o nadstavbové štúdium, aj v školskom roku 2020/2021 otvárame triedu nadstavbového štúdia v študijnom odbore 6421 L spoločné stravovanie. Štúdium je určené pre absolventov učebných odborov kuchár, čašník, servírka, hostinský a cukrár. V prípade záujmu si môžete podať prihlášku najneskôr do 31. mája 2020. Prijímacie skúšky sa na nadstavbové štúdium nekonajú, kritériá prijatia sú uvedené v prílohe Kritéria….
CelÁ sprÁva

Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Rozhodnutie o termínoch a organizácii ZS, AS: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-absolventskej-skusky-zaverecnej-skusky-zaverecnej-pomaturitnej-skusky-a-celkoveho-zhodnotenia-manualnych-zrucnosti-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/ Pokyny pre skúšku prehľadnej podobe: https://www.minedu.sk/data/att/16159.pdf https://www.minedu.sk/data/att/16158.pdf https://www.minedu.sk/data/att/16173.pdf https://www.minedu.sk/data/att/16156.pdf  

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Rozhodnutie o termínoch a organizácii MS: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/ Pokyny pre maturantov v prehľadnej podobe: https://www.minedu.sk/data/att/16149.pdf https://www.minedu.sk/data/att/16148.pdf https://www.minedu.sk/data/att/16173.pdf https://www.minedu.sk/data/att/16146.pdf