Prijímacie konanie – základné informácie pre zákonných zástupcov

– Riaditeľ školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 17. mája 2024 (piatok do 23:59). Zoznam uchádzačov bude zverejnený pod anonymným kódom.
– Ak bol uchádzač prijatý na základe výsledkovej listiny, zákonný zástupca písomne potvrdí prijatie na vzdelávanie najneskôr do 3 pracovných dní, t. j. do 22. mája 2024 (streda), prioritne prostredníctvom edupage, mailom/scan alebo listinne, t. j. osobným doručením podpísaného tlačiva – Potvrdenie prijatia na vzdelávanie, na sekretariát školy (viď priložené tlačivo).
– Ak zákonný zástupca nepotvrdí prijatie na vzdelávanie do 22. mája 2024, rozhodnutie o prijatí po tomto termíne stráca platnosť.
– Uchádzač, ktorý nebol prijatý len z dôvodu naplnenia počtu miest, môže byť prijatý na vzdelávanie v odbore, ktorý nebol uvedený v prihláške, na nenaplnený počet miest, ak forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky sú rovnaké ako forma, obsah a rozsah absolvovanej prijímacej skúšky.

Písomné potvrdenie prijatia na vzdelávanie