Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania
a prípravy

v oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb a obchodu

viac

Škola poskytuje duálne vzdelávanie pre zamestnávateľov TESCO STORES SR, COOP Jednota, s.d., DM drogerie markt Slovensko

podrobné informácie

Jedálny lístok do žiackeho centra Mladosť
Tešíme sa na Vašu návštevu Prijímame objednávky na svadobné hostiny, rodinné oslavy a jubileá, promócie, stužkové, smútočné posedenia a iné spoločenské podujatia. Prijímame objednávky na obložené misy a chlebíčky. Jedálny lístok

textKaždý deviatak, ktorý má záujem študovať na našej škole, môže prísť každú stredu až do konca februára 2015 aj v spievode svojho rodiča, oboznámiť sa s našou školou, pozrieť si priestory  a pýtať sa na možnosti štúdia na našej škole. Pri príchode im bude pridelený zamestnanec školy, ktorý ich bude sprevádzať a podá im žiadané informácie.

 Naša škola je podľa firiem

najlepšia SOŠ v celom novozámockom okrese !!

naj skola

Podrobný prehľad najlepších odborných škôl na Slovensku. Zoznam škôl, ktorý pripravili spoločnosti AKO a madiamedia v rámci švajčiarsko-slovenského projektu Úradu vlády SR – Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Školy na Slovensku hodnotilo 2 000 firiem. Firmy školy hodnotili podľa viacerých kritérií. Posudzovali napríklad celkovú pripravenosť ich absolventov pre prax, iniciatívu škôl v hľadaní spolupráce s podnikmi a hľadanie práce pre absolventov, ale aj dĺžku odbornej praxe študentov, kvalitu ich praktickej prípravy a celkový imidž škôl.

ROZHODUJETE SA KAM PO MATURITE?

 Pracovať? – EŠTE NIE!
Študovať na vysokej škole? – TO JE DLHÉ A ŤAŽKÉ! FINANČNE NÁROČNÉ!

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU

Vám ponúka
denné pomaturitné VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
pre absolventov strednej školy
s možnosťou získať vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore

6310 Q FINANCIE

dĺžka štúdia–3 roky – denná forma štúdia

  Absolvent získava absolventský diplom
a má právo používať za menom titul „DiS“ – diplomovaný špecialista
štúdium je bezplatné

!!! Prihlásiť sa môžete do 30. mája 2015. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy, prípadne si ju zakúpiť v predajni Ševt. !!!

Príprava absolventa je zameraná pre vyššie riadiace pracovné pozície v stredných a malých podnikoch alebo pre pracovné pozície stredného a vyššieho manažmentu vo veľkých podnikoch a organizáciách, finančných inštitúciách, bankách a poisťovniach.

Bližšie informácie Vám poskytnú na sekretariáte školy.   RADI VÁS PRIVÍTAME !

Prečítať celú správu »

Program pre mladých, ktorý pomáha učiť zručnostiam potrebných pre úspech

Projektový tím manažérov firmy TESCO STORES SR dňa 12. februára 2015 na našej škole predstavil projekt pre vzdelávanie mladých pod názvom Road Show – Tesco Akadémia Mladých pre štvrtákov študijného odboru pracovník marketingu a obchod a podnikanie.

Manažérka pre tréning a rozvoj SR Miroslava Rychtárechová mala úvodný príhovor na tému Ambícia príležitosti mladým a perspektíva Tesco ako zamestnávateľ. Potom projektový tím – Soňa Straková a Peter Sklenář oboznámil našich žiakov a pedagógov s  novým e-learingovým programom Tesco Akadémia mladých. Program pomáha mladým ľuďom rozvíjať také zručnosti ako sú tímová práca, kreatívne myslenie, odolnosť pri zdolávaní problémov, dôveryhodnosť a osobné nasadenie. Projektový tím predstavil  program Tesco Akadémiu Mladých,  pre koho je určený a ako ho využiť, či už pri vyučovaní alebo samovzdelávaní. Interaktívnym spôsobom prezentoval zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce. Žiaci sa zúčastňovali jednotlivých aktivít, písomne odpovedali na otázky a na záver bol jeden zo žiakov vylosovaný a odmenený tabletom. Tomáš Šperka žiakom porozprával svoj kariérny príbeh v Tesco.

Prečítať celú správu »

Vitis Trophée Junior 2015

Nájsť lúče slnka v pohári čistého vína je láska, veda i umenie. Pozorovať umelca pri práci je vždy zážitok.
Takýto zážitok predviedli všetkým prítomným 14 mladí someliéri zo 7 stredných škôl s gastronomickým zameraním z rôznych regiónov Slovenska v dňoch 5. a 6 februára 2015, kedy naša škola privítala mladých odborníkov – someliérov na druhom ročníku súťaže Vitis Trophée Junior 2015.
Do súťaže sa zapojili:
Súkromná hotelová akadémia Hagma s.r.o. Bratislava
Hotelová akadémia Žilina
Hotelová akadémia Prešov
Hotelová akadémia Slanická osada Námestovo
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Nové Zámky

Organizátorom súťaže mladých someliérov boli rovnako ako v minulom roku spoločnosť Hubert J.E a Asociácia someliérov Slovenskej republiky.

Súťaž sa konala pod prísnym, ale spravodlivým, okom porotcov, ktorí sú skutočnými majstrami vo svojom odbore a tvorili ju:
Miroslav Jajcay – riaditeľ pre profesiu someliéra v ASSR Nové Zámky
Róbert Páleník – riaditeľ pre regióny Asociácie someliérov SR
Roman Pavúk – Prezident Asociácie someliérov SR
Ing. Ingrid Vajcziková PhD. – hlavný enológ HUBERT J.E.
Juraj Kordiak – obchodný reprezentant HoReCa, HUBERT J.E.
Beáta Vlnková – generálny manažér Asociácie someliérov SR
Porota si preverila teoretické vedomosti súťažiacich vo vedomostnom teste, otestovala ich chuťové poháriky v senzorickej skúške. Všetci súťažiaci predviedli servis červeného vína. A na troch finalistov čakali náročné úlohy pri oprave vínnej karty, rozpoznávaní vzoriek vín a nakoniec servis šumivého vína. Pri vyhlasovaní výsledkov sa v Nových Zámkoch zdvihla vlna ovácií, pretože prvé miesto získal domáci súťažiaci Adam Fabián, druhá bola Karin Kovácsová tiež z Nových Zámkov a tretí bol Natanael Ševčík zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb z Trenčína.
Radosť mala celá „hotelovka“ v Nových Zámkoch, ale najmä Mgr. Blažena Felvidékyová, ktorá obidvoch víťazov do súťaže pripravila, odborne ich viedla a usmerňovala už od ich nástupu na strednú školu. Dvojité víťazstvo jej bolo už po druhýkrát odmenou za vynaložené úsilie. A pripojilo sa k ďalším úspechom someliérov, ktorých za uplynulých 15 rokov na škole vychovala.

Coffe Cup 2015

Už tradične v mesiaci február usporiadala HA Mikovíniho 1 Bratislava súťaž v príprave espressa a kávových nápojov Coffee Cup 2015. Tento rok to bol 9 ročník a naši žiaci sa ho znovu zúčastnili.
Súťaž bola organizovaná pre Juniorov v kategórii A, B a C. V kategórii A súťažiaci v priebehu 12 minút musel pripraviť 4 cappuccina a 4 voľné kávové nápoje. V kategórii B za 8 minút 4 cappuccina aroma zdobené topingom a v C kategórii počas 5 minút 4 espressa.
Kvalita súťaže bola daná hlavným garantom súťaže pánom Stanislavom Cibuľom, majstrom Slovenska v príprave kávy a latte art. Súťaž bola náročná a zúčastnilo sa jej 8 stredných škôl a 23 súťažiacich žiakov z celého Slovenska.
Našu školu reprezentovali 2 nováčikovia na baristických súťažiach, Adam Uhrin II. A HA a Vivien Baňárová III. A HA. Tretím zástupcom školy bol Daniel Koros z II. B HA, ktorý sa už súťaže zúčastnil.
Ani tento krát naša škola neodišla bez ceny . Získala ju nováčik Vivien Baňárová za prvé miesto v kategórii B.
Blahoželáme !
D.K.

Venujte 2 % z dane našej škole

podľa § 50 Zákona NR SR č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v platnom znení,
môže daňovník – fyzická a právnická osoba dobrovoľne určiť, komu poukáže 2% zo svojej zaplatenej daňovej povinnosti, teda na aký účel sa použije tento podiel a komu bude určený. Tieto 2 % nebudú príjmom štátneho rozpočtu, ale budú poukázané Vami určenej konkrétnej právnickej osobe v zmysle vyššie citovaného zákona.
Občianske združenie Mladosť Nové Zámky, Zdravotnícka 3, Nové Zámky, ktoré pôsobí pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu na Zdravotníckej ulici 3 v Nových Zámkoch, je organizácia, ktorej môžete svoj podiel zaplatenej dane poukázať. Identifikačné číslo občianskeho združenia je: 34003754.
Obraciame na Vás s prosbou o podporu nášho združenia čiastkou 2 % Vami zaplatenej dane, čím podporíte skvalitňovanie vzdelávania a výchovy v škole, rozvoj športových aktivít mládeže a zdravý a všestranný rozvoj osobnosti mladých ľudí.
Vašou finančnou podporou OZ pomôžete škole dôstojne plniť jej výchovno-vzdelávacie úlohy.

Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.

S úctou

RNDr. Rudolf Mišák
riaditeľ

————————————————————–
Postup pri poskytovaní 2 % dane OZ Mladosť
- ak vám robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ:
1. Vypýtajte si od zamestnávateľa (mzdová učtáreň) Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky
2 % zaplatenej dane…
2. Odovzdajte toto potvrdenie spolu s Vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane príslušnému DÚ podľa miesta trvalého bydliska do 30.04.2015 , príp. odovzdajte Vášmu dieťaťu, ak navštevuje našu školu.

- ak ste podnikateľ, alebo si Vy podávate daňové priznanie,
uveďte údaje o našom OZ vo svojom daňovom priznaní:
IČO: 34003754
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie Mladosť Nové Zámky
Sídlo: Zdravotnícka 3, 940 51 Nové Zámky

Vyplnené Vyhlásenie s údajmi o OZ je k dispozícii na stránke: www.dvepercenta.sk

Súbory na stiahnutie:

Venujte 2%dane
VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane

Valentín na škole

Sviatok svätého Valentína – 14. február je dňom, keď sa obchody začnú plniť červenými srdiečkami a darčekmi pre zamilovaných. Ani naša škola nebola výnimkou. Pre niekoho to bol deň nehy a romantiky, pre iného iba komerčný sviatok. Študenti študentských spoločnosti a cvičných firiem odboru obchod a podnikanie a pracovník marketingu nezabudli ani na sviatok sv. Valentína a pripravili na deň zamilovaných „valentínske trhy“, ktoré sa uskutočnili v dňoch 12. – 13. februára 2015 v priestoroch našej školy. Študenti si mali možnosť precvičiť svoje komunikačné a predajné schopnosti.

Študenti študentských spoločností a cvičných firiem pripravili množstvo ručne vyrábaných valentínskych výrobkov ako napríklad rámiky na fotografie, sadrové obrázky a srdiečka dekorované servítkovou technikou, rôzne drevené srdiečka, kľúčenky v tvare srdca, valentínske pohľadnice, rôzne druhy výrobkov z včelieho vosku a množstvo iných originálnych výrobkov v tvare srdca, ktorého súčasťou bolo milé prekvapenie.

Valentínske trhy dopadli nad očakávania a opäť boli prijaté s veľmi dobrým ohlasom. Tešíme sa na ďalšiu úspešne vydarenú školskú akciu.

10+1 ODTIEŇOV MODREJ

Dňa 11.februára 2015 sa konalo obvodné kolo v basketbale žiačok stredných škôl. V úlohe organizátorov tejto súťaže sa zhostila Stredná odborná škola Jesenského Nové Zámky. Naše baby suverénne vyhrali tento zahrievací turnaj (skupinu) a tak si zaistili postup na okresné kolo. Hralo sa herným systémom 2×10 minút.

Výsledky obvodného kola: SOŠ HSaO – SOŠ Zdravotnícka 24:8

SOŠ Jesenského – SOŠ HSaO 6:20

Po týždni prestávky (dňa 17.februára 2015) sa znova zišli naše študentky na pôde SOŠ Jesenského a čakal ich trojzápasový turnaj Majstrovstiev okresu, ktorý rozhodoval o tom, kto postúpi na Majstrovstvá Nitrianskeho kraja. Po vylosovaní zápasov sme hrali v poradí druhý zápas. Na väčšine súťaží máme to „šťastie“, že hráme vždy v poradí prvé zápasy, tak sme sa potešili, že máme voľno. Na MO sa zúčastnili tieto školy: SŠ+OA Štúrovo, Gymnázium Šurany, SOŠ HSaO, SOŠ Zdravotnícka. Na úvod nášho prvého zápasu sme si hladko poradili s domácou SOŠ Jesenského. Hneď na to nás čakal ďalší zápas, najnáročnejší, s Gymnázium Šurany, ktorým sme len tesne podľahli o jeden kôš. Nasledovali dva zápasy voľno a tento vydarený turnaj sme ukončili záverečným zápasom so SŠ+OA Štúrovo. Zhrnutím všetkých zápasov sme nazbierali najlepšie skóre spolu 101:35. Gymnázium Šurany vyhralo okresné kolo a postúpilo tak na majstrovstvá kraja. Naše basketbalistky skončili na peknom 2.mieste. Študentkám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Školu reprezentovali: Natália Vargová, Monika Pintérová, Stephanie Deszatová, Diana Vítková, Karin Vrzalová, Simona Benková, Karolína Almášiová, Barbora Hinková, Simona Cebová a Klaudia Miškovičová. Študentky na súťaž pripravoval Mgr. Pavol Sáraz.

Výsledky okresného kola: SOŠ Jesenského – SOŠ HSaO 2:17

Gymnázium Šurany – SOŠ HSaO 10:8

SŠ+OA Štúrovo – SOŠ HSaO 9:32

„TOP BARMAN 2015“

Dňa 30.januára 2015 sa v Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch uskutočnil 8.ročník barmanskej súťaže „TOP BARMAN 2015“ . Súťaž sa konala v našej kongresovej sále v budove školy na Slovenskej ulici. Medzi žiakmi našej školy je táto barmanská súťaž veľmi obľúbená.
Zmerať si svoje sily v mixológii nápojov sa rozhodlo 13 súťažiacich, všetko žiaci študijného odboru hotelová akadémia.
Súťažiaci žiaci: Rebeka Gogová 3.B, Viktória Kovácsová 2.A, Miriama Havettová 2.B, Adam Ludas 1.A, Daniel Kőrös 2.B, Erika Bartová 1.B, Pavol Kuruc 1.B, Karolína Gulková 1.A, Bernadett Halašiová 1.A, Simona Šebová 1.B, Patrik Čerňanský 3.A, Michal Rigó 1.A, Andrea Ďarmatyová 1.A.
Úlohou súťažiacich bolo pripraviť nealkoholický miešaný nápoj v množstve 3 porcií. Samotné súťažné miešanie kokteilov museli barmani zvládnuť v časovom limite 6 minút tak, aby správne technicky aj esteticky zhotovili nápoje. Súťažiaci predviedli viacero techník prípravy, prítomné publikum malo možnosť vidieť a ochutnať množstvo nápaditých a krásne farebne zladených drinkov. Barmani tvrdo trénovali už od začiatku školského roka a samozrejme aktívne pracovali v krúžku Mladého barmana. Každý utorok a štvrtok sa stretávali v stolovni a pod odborným vedením pedagógov pracovali ako včeličky. Využili každú príležitosť na zdokonalenie vlastnej šikovnosti a zručnosti. Vďaka tomu súťažiaci preukázali takmer profesionálne zručnosti a veľkú dávku fantázie a kreativity, ktorú spodobili vo svojich drinkoch.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Odborná porota pracovala v zložení: Andrej Panyi – profesionálny barman, Andrea Ižáková a Veronika Štefániková. Keďže víťaz mohol byť len jeden, porota rozhodla takto:
TOP BARMAN ŠKOLY 2015: Daniel Kőrös z II.B 2. miesto: Simona Šebová z I.B
3. miesto: Rebeka Gogová z III.B

Najkrajšia ovocná dekorácia: Viktória Kovácsová II.A
Objav roka: Patrik Čerňanský III.A
Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce k ďalším úspechom!
Samozrejme všetkým trinástim súťažiacim barmanom ďakujem za trpezlivosť a chuť pracovať a profesionálne rásť , želám im, aby ich tento elán sprevádzal počas celého štúdia na našej škole!

Prečítať celú správu »

Táto škola je zapojená do projektu
SMAPUDE_LIFE – LIFE12 INF/SK/000165

Projekt realizuje


s príspevkom finančného nástroja Európskej únie LIFE
Leonardo da Vinci stáž “Odborná prax v Nemecku - motivácia k európskemu vzdelaniu / Praktikum in Deutschland - Motivation zu europäischer Ausbildung“