SOŠ hotelových služieb a obchodu
Škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania
a prípravy

v oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb a obchodu

viac

Škola poskytuje duálne vzdelávanie pre zamestnávateľov TESCO STORES SR, COOP Jednota, s.d., DM drogerie markt Slovensko

podrobné informácie

Jedálny lístok do žiackeho centra Mladosť
Tešíme sa na Vašu návštevu Prijímame objednávky na svadobné hostiny, rodinné oslavy a jubileá, promócie, stužkové, smútočné posedenia a iné spoločenské podujatia. Prijímame objednávky na obložené misy a chlebíčky. Jedálny lístok

Kritériá prijímacích skúšok
do jednotlivých odborov pre školský rok 2015/16

V zmysle Zákona NR SR  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov, ďalej pokynov OÚ Nitra, odboru školstva,  k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2015/16, riaditeľ tunajšej školy po prerokovaní s pedagogickou radou určil kritériá na úspešné vykonanie skúšky, formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania do jednotlivých študijných a učebných odborov na našej škole.

 

Kompletné znenie kritérií na prijatie (dokument Word na stiahnutie)

Prečítať celú správu »

textKaždý deviatak, ktorý má záujem študovať na našej škole, môže prísť každú stredu aj v spievode svojho rodiča, oboznámiť sa s našou školou, pozrieť si priestory  a pýtať sa na možnosti štúdia na našej škole. Pri príchode im bude pridelený zamestnanec školy, ktorý ich bude sprevádzať a podá im žiadané informácie.

 Naša škola je podľa firiem

najlepšia SOŠ v celom novozámockom okrese !!

naj skola

Podrobný prehľad najlepších odborných škôl na Slovensku. Zoznam škôl, ktorý pripravili spoločnosti AKO a madiamedia v rámci švajčiarsko-slovenského projektu Úradu vlády SR – Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Školy na Slovensku hodnotilo 2 000 firiem. Firmy školy hodnotili podľa viacerých kritérií. Posudzovali napríklad celkovú pripravenosť ich absolventov pre prax, iniciatívu škôl v hľadaní spolupráce s podnikmi a hľadanie práce pre absolventov, ale aj dĺžku odbornej praxe študentov, kvalitu ich praktickej prípravy a celkový imidž škôl.

ROZHODUJETE SA KAM PO MATURITE?

 Pracovať? – EŠTE NIE!
Študovať na vysokej škole? – TO JE DLHÉ A ŤAŽKÉ! FINANČNE NÁROČNÉ!

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU

Vám ponúka
denné pomaturitné VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
pre absolventov strednej školy
s možnosťou získať vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore

6310 Q FINANCIE

dĺžka štúdia–3 roky – denná forma štúdia

  Absolvent získava absolventský diplom
a má právo používať za menom titul „DiS“ – diplomovaný špecialista
štúdium je bezplatné

!!! Prihlásiť sa môžete do 30. mája 2015. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy, prípadne si ju zakúpiť v predajni Ševt. !!!

Príprava absolventa je zameraná pre vyššie riadiace pracovné pozície v stredných a malých podnikoch alebo pre pracovné pozície stredného a vyššieho manažmentu vo veľkých podnikoch a organizáciách, finančných inštitúciách, bankách a poisťovniach.

Bližšie informácie Vám poskytnú na sekretariáte školy.   RADI VÁS PRIVÍTAME !

Prečítať celú správu »

MATEMATICKÝ KLOKAN

Tento výborný skokan zaskočil 23.3.2015 aj na Slovensko a nezabudol ani na našu školu. Ako skákal, z kapsičky mu vypadlo pár príkladov pre juniorov a kadetov, čiže prvákov až štvrtákov. Na celosvetovej matematickej súťaži sa zúčastnilo nespočetné množstvo žiakov z celého sveta, z našej školy konkrétne: 17 žiakov v kategórii Kadet 12 a 13 žiakov v kategórii Junior 34. O stupni zložitosti by mohli klokanisti diskutovať dlhé hodiny, avšak autori 24 príkladov, rozdelili príklady do troch skupín: ľahké, stredne ťažké a ťažké. Z každej kategórie bolo po 8 príkladov. Príklady autori patrične ohodnotili aj bodovo podľa obtiažnosti na trojbodové, štvorbodové a najťažšie ako päťbodové. No a ak niekto aj neprišiel na riešenie, nevadilo to, pretože ak sa do odpoveďového hárku nezaznačila žiadna odpoveď, riešiteľ získal 0 bodov. Nastali však aj situácie, ktoré riešiteľov riadne potrápili a nezakrížkovali správnu odpoveď, vtedy stratili 1 bod. Teraz ešte nevieme ako sme sa v súťaži umiestnili, za to ale vieme, ktoré učivá nám robili problémy a ktoré učivá boli malinou. Výsledky nášho počítania sa dozvieme až v polovici apríla na www.matematickylokan.sk . Zatiaľ nám nezostáva nič iné ako vyčkávať na vyhodnotenie, veriť našim matematickým schopnostiam a dúfať v čo najlepšie umiestnenie. Barbora Naďová 1.D

12. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou

Stalo sa tradíciou, že v marci sa zúčastňujeme Celoslovenskej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou.
V tomto roku súťažili dievčence z 3. C triedy Zuzka Bednárová a Veronika Kajanová.
Témy súťaže bývajú každý rok tri a každý rok náročnejšie, no dievky sa s nimi popasovali.

1. téma – darčekové balenie „Deň matiek“
2. téma – darčekové balenie „Spropaguj svoj rodný kraj“
3. téma – ponuka dňa „Káva, čaj, čokoláda“

A výsledok?

Celkové 2. miesto v zlatom pásme získala Zuzka Bednárová a za tretiu tému získala
1. miesto – najlepší nápad.

Veronika sa umiestnila na 5. mieste v striebornom pásme.
Dievčatám srdečne blahoželáme!

Skvelé druhé miesto našich volejbalistiek

V utorok a štvrtok 26.3.2015 sme už po štvrtýkrát usporiadali na pôde našej školy Majstrovstvá okresu Nové Zámky vo volejbale žiačok stredných škôl. Do súťaže sa prihlásilo 8 stredných škôl z celého okresu. Naše dievčatá po hladkom postupe zo skupiny A sa v štvrtkovom finálovom turnaji stretli: s SOŠ Jesenského- ktoré zdolali 2:0, potom po výbornom a bojovnom výkone podľahli 0:2 Gymnáziu Nové Zámky, a v poslednom zápase zvládli poraziť 2:0 šurianske gymnázium. Najlepšou hráčkou celého turnaja bola vyhlásená Andrea Juhászová a najlepšou hráčkou nášho družstva bola vyhlásená Cintia Sviteková. Školu reprezentovali: Andrea Juhászová, Veronika Kaňáková(3.A), Cintia Sviteková, Barbora Brezíková, Ivana Rišavá(2.B), Diana Vitková(2.C),Karin Vrzalová(3.C),Júlia Csutorásová(5.B). Vedúcim družstva bol Mgr. Pavol Sáraz.

Hlavným organizátorom a zároveň aj hlavným rozhodcom majstrovstiev bol Mgr. Pavol Sáraz. Pomocným organizátorom bol Mgr. Marcel Šimunek.

Ďakujeme dievčatám za príkladnú reprezentáciu našej školy.

Biblická olympiáda

Dňa 13. marca 2014 sa uskutočnilo v priestoroch Katolíckej spojenej školy v Nových Zámkoch okresné kolo Biblickej olympiády. Piatok a 13 – teho sme neboli poverčivé, lebo práve 13.marca 2013 sa stal pápežom Jorge Mario Bergoglio. Vybral si meno František podľa svätého Františka z Assisi.

V  tomto roku sa žiaci venovali najmä dvom knihám zo Starého zákona: Kniha Jozue a kniha Tobiáš a jednej knihe z Nového zákona: Skutky apoštolov. Spoločná téma vybraných kníh: Putovanie za cieľom. V triednom a školskom kole súťažili jednotlivci. Z nich sa podľa výsledkov školského kola vytvorilo trojčlenné súťažné družstvo, ktoré postúpilo do dekanátneho (okresného) kola :

Katarína Čermanová I.D, Daniela Vlasáková I.B a Tamara Mokrášová I.D.

Z piatich stredných škôl dievčatá získali tretie miesto. Za ich úsilie a úspešnú reprezentáciu našej školy ďakujeme a zároveň prajeme, aby im zážitky z čítania Svätého Písma priniesli trvalý duchovný úžitok.

F.K

2.ROČNÍK HOTELOVKA FLOORBALL CUP

V utorok 17.marca 2015 predmetová komisia telesnej a športovej výchovy na našej škole usporiadala 2.ročník populárneho turnaja zmiešaných družstiev vo florbale. Do súťaže sa zapojilo 6 zmiešaných družstiev. Hralo sa v dvoch trojčlenných skupinách systémom každý s každým. Víťazi sa stretli vo finále. Družstvá na druhom mieste si to „rozdali“ o tretie miesto.

pppppppppp Prečítať celú správu »

Naši skvelí Experti

Do súťaže EXPERT geniality show sa v školskom roku 2014/15 zapojilo 8812 žiakov z celého Slovenska. Na našej škole dvadsiati riešili testy v dvoch kategóriách a v šiestich témach. Otázky boli z prírodných vied a z anglického jazyka. Žiaci si vybrali dve témy, boli hodnotení zvlášť v jednotlivých témach a celkovo z dvoch tém.

E3

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých desiatich miestach na Slovensku:
Kristína Dibalová III.D – 2. miesto
Katarina Čermanová I.D – 5.miesto
Nikoleta Čandová III.D – 6.miesto

100 najlepších v každej vekovej kategórii získal titul TOP EXPERT.

Sú to:
Hadaša Kobolková III.D – 11. miesto
Monika Súkenníkova II.D – 14. miesto
Peter Kiss III.D – 20.miesto
Dominika Slamenková II.D – 29.miesto
Rado Remeň II.D – 40.miesto
Alexandra Tóthová II.D – 58.miesto

Žiakom k úspechu srdečne blahoželáme!

F.K.

Najkrajšie dievčatá sú na našej škole!!!

Voľba najkrajšieho dievčaťa patrí vždy medzi najobľúbenejšie súťaže. Voľba najkrajšej stredoškoláčky „Pretty woman 2015“ spojená spojená s prezentáciou stredných odborných škôl v Nových Zámkoch sa konala v nedeľu, 15. februára 2015 v OC Aquario.

Súťaž organizovala agentúra „Music drive“ z Nových Zámkoch v spolupráci s OC Aquario a prihlásiť sa mohli dievčatá zo všetkých stredných škôl v meste Nové Zámky. S fyzickou krásou sa však musela spájať aj určitá odvaha a zdravá miera sebavedomia. A vyzerá to tak, že najviac nielen pekných, ale aj odvážnych a zdravo sebavedomých dievčat chodí na našu školu. Prečítať celú správu »

Program pre mladých, ktorý pomáha učiť zručnostiam potrebných pre úspech

Projektový tím manažérov firmy TESCO STORES SR dňa 12. februára 2015 na našej škole predstavil projekt pre vzdelávanie mladých pod názvom Road Show – Tesco Akadémia Mladých pre štvrtákov študijného odboru pracovník marketingu a obchod a podnikanie.

Manažérka pre tréning a rozvoj SR Miroslava Rychtárechová mala úvodný príhovor na tému Ambícia príležitosti mladým a perspektíva Tesco ako zamestnávateľ. Potom projektový tím – Soňa Straková a Peter Sklenář oboznámil našich žiakov a pedagógov s  novým e-learingovým programom Tesco Akadémia mladých. Program pomáha mladým ľuďom rozvíjať také zručnosti ako sú tímová práca, kreatívne myslenie, odolnosť pri zdolávaní problémov, dôveryhodnosť a osobné nasadenie. Projektový tím predstavil  program Tesco Akadémiu Mladých,  pre koho je určený a ako ho využiť, či už pri vyučovaní alebo samovzdelávaní. Interaktívnym spôsobom prezentoval zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce. Žiaci sa zúčastňovali jednotlivých aktivít, písomne odpovedali na otázky a na záver bol jeden zo žiakov vylosovaný a odmenený tabletom. Tomáš Šperka žiakom porozprával svoj kariérny príbeh v Tesco.

Prečítať celú správu »

Vitis Trophée Junior 2015

Nájsť lúče slnka v pohári čistého vína je láska, veda i umenie. Pozorovať umelca pri práci je vždy zážitok.
Takýto zážitok predviedli všetkým prítomným 14 mladí someliéri zo 7 stredných škôl s gastronomickým zameraním z rôznych regiónov Slovenska v dňoch 5. a 6 februára 2015, kedy naša škola privítala mladých odborníkov – someliérov na druhom ročníku súťaže Vitis Trophée Junior 2015.
Do súťaže sa zapojili:
Súkromná hotelová akadémia Hagma s.r.o. Bratislava
Hotelová akadémia Žilina
Hotelová akadémia Prešov
Hotelová akadémia Slanická osada Námestovo
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Nové Zámky

Organizátorom súťaže mladých someliérov boli rovnako ako v minulom roku spoločnosť Hubert J.E a Asociácia someliérov Slovenskej republiky.

Súťaž sa konala pod prísnym, ale spravodlivým, okom porotcov, ktorí sú skutočnými majstrami vo svojom odbore a tvorili ju:
Miroslav Jajcay – riaditeľ pre profesiu someliéra v ASSR Nové Zámky
Róbert Páleník – riaditeľ pre regióny Asociácie someliérov SR
Roman Pavúk – Prezident Asociácie someliérov SR
Ing. Ingrid Vajcziková PhD. – hlavný enológ HUBERT J.E.
Juraj Kordiak – obchodný reprezentant HoReCa, HUBERT J.E.
Beáta Vlnková – generálny manažér Asociácie someliérov SR
Porota si preverila teoretické vedomosti súťažiacich vo vedomostnom teste, otestovala ich chuťové poháriky v senzorickej skúške. Všetci súťažiaci predviedli servis červeného vína. A na troch finalistov čakali náročné úlohy pri oprave vínnej karty, rozpoznávaní vzoriek vín a nakoniec servis šumivého vína. Pri vyhlasovaní výsledkov sa v Nových Zámkoch zdvihla vlna ovácií, pretože prvé miesto získal domáci súťažiaci Adam Fabián, druhá bola Karin Kovácsová tiež z Nových Zámkov a tretí bol Natanael Ševčík zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb z Trenčína.
Radosť mala celá „hotelovka“ v Nových Zámkoch, ale najmä Mgr. Blažena Felvidékyová, ktorá obidvoch víťazov do súťaže pripravila, odborne ich viedla a usmerňovala už od ich nástupu na strednú školu. Dvojité víťazstvo jej bolo už po druhýkrát odmenou za vynaložené úsilie. A pripojilo sa k ďalším úspechom someliérov, ktorých za uplynulých 15 rokov na škole vychovala.

Táto škola je zapojená do projektu
SMAPUDE_LIFE – LIFE12 INF/SK/000165

Projekt realizuje


s príspevkom finančného nástroja Európskej únie LIFE
Leonardo da Vinci stáž “Odborná prax v Nemecku - motivácia k európskemu vzdelaniu / Praktikum in Deutschland - Motivation zu europäischer Ausbildung“

xxxxxxxxxxxxxxxx