SOŠ hotelových služieb a obchodu
Škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania
a prípravy

v oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb a obchodu

viac

Škola poskytuje duálne vzdelávanie pre zamestnávateľov TESCO STORES SR, COOP Jednota, s.d., DM drogerie markt Slovensko

podrobné informácie

Kritériá prijímacích skúšok
do jednotlivých odborov pre školský rok 2015/16

V zmysle Zákona NR SR  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov, ďalej pokynov OÚ Nitra, odboru školstva,  k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2015/16, riaditeľ tunajšej školy po prerokovaní s pedagogickou radou určil kritériá na úspešné vykonanie skúšky, formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania do jednotlivých študijných a učebných odborov na našej škole.

 

Kompletné znenie kritérií na prijatie (dokument Word na stiahnutie)

Prečítať celú správu »

textKaždý deviatak, ktorý má záujem študovať na našej škole, môže prísť každú stredu aj v spievode svojho rodiča, oboznámiť sa s našou školou, pozrieť si priestory  a pýtať sa na možnosti štúdia na našej škole. Pri príchode im bude pridelený zamestnanec školy, ktorý ich bude sprevádzať a podá im žiadané informácie.

 Naša škola je podľa firiem

najlepšia SOŠ v celom novozámockom okrese !!

naj skola

Podrobný prehľad najlepších odborných škôl na Slovensku. Zoznam škôl, ktorý pripravili spoločnosti AKO a madiamedia v rámci švajčiarsko-slovenského projektu Úradu vlády SR – Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Školy na Slovensku hodnotilo 2 000 firiem. Firmy školy hodnotili podľa viacerých kritérií. Posudzovali napríklad celkovú pripravenosť ich absolventov pre prax, iniciatívu škôl v hľadaní spolupráce s podnikmi a hľadanie práce pre absolventov, ale aj dĺžku odbornej praxe študentov, kvalitu ich praktickej prípravy a celkový imidž škôl.

ROZHODUJETE SA KAM PO MATURITE?

 Pracovať? – EŠTE NIE!
Študovať na vysokej škole? – TO JE DLHÉ A ŤAŽKÉ! FINANČNE NÁROČNÉ!

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU

Vám ponúka
denné pomaturitné VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
pre absolventov strednej školy
s možnosťou získať vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore

6310 Q FINANCIE

dĺžka štúdia–3 roky – denná forma štúdia

  Absolvent získava absolventský diplom
a má právo používať za menom titul „DiS“ – diplomovaný špecialista
štúdium je bezplatné

!!! Prihlásiť sa môžete do 31. mája 2015. Uchádzači, ktorí neboli prijatí  na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla 2015. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy, prípadne si ju zakúpiť v predajni Ševt ( tlačivo 51 268 0 Ševt) !!!

Príprava absolventa je zameraná pre vyššie riadiace pracovné pozície v stredných a malých podnikoch alebo pre pracovné pozície stredného a vyššieho manažmentu vo veľkých podnikoch a organizáciách, finančných inštitúciách, bankách a poisťovniach.

Bližšie informácie Vám poskytnú na sekretariáte školy.   RADI VÁS PRIVÍTAME !

Prečítať celú správu »

Máme najlepších atlétov

A bsolvovali Majstrovstvá okresu Nové Zámky v atletike stredných škôl. Získali sme 5 zlatých 10 strieborných a 4 bronzové medaily. Boli sme najlepšia škola v medailovom bodovaní a najpočetnejšia výprava. Hadi Kobolková – najlepšia atlétka podujatia. V novodobej 5 ročnej histórii tohoto podujatia sme sa dostali na métu 85 medailí, z toho 25 titulov. Otázka znie: “Ktorá škola sa môže s takýmito číslami pochváliť?” Odpoveď: ” Ž I A D N A “. Ďakujem všetkým žiakom za reprezentáciu školy. Mgr. Pavol Sáraz
DSC_0003 DSC_0244

Minulý rok sme sa zúčastnili, tento rok k účasti pribudlo už aj ocenenie

Na našej škole, ako už iste viete, vychádza tri až štyrikrát ročne náš školský časopis „HOS“. „HOS“ sa zapája do rôznych novinárskych stredoškolských súťaží. Minulý rok sme sa zúčastnili celoslovenskej novinárskej súťaže s názvom Štúrovo pero. I tento rok sme našu účasť potvrdili svojou prítomnosťou v priestoroch Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Táto súťaž sa konala v dňoch 17.-18.apríla 2015 (piatok/sobota). Minulý rok nám bolo u porotcov vytknutých pár vecí a tak sme všetky opravili a vylepšili náš občasník. Porota bola v zložení: PhDr. Pavol Vitko – hlavný štátny radca, Komunikačný odbor Ministerstva obrany SR, časopis OBRANA. Mgr. Patrik Herman – TV Markíza, päťnásobný držiteľ Ceny OTO. Mgr. Lukáš Diko – riaditeľ sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS. Celkovo sa do tejto súťaže zapojilo 94 časopisov hodnotených v štyroch kategóriách. Tento rok sme neodchádzali zo Zvolena naprázdno! Konkurencia bola veľmi veľká. No nie vždy všetko čo na prvý pohľad dobre vyzerá, musí byť aj najlepšie. Schránka01Náš časopis získal skvelé 3.MIESTO od nadácie TV Markíza a cestu do srdca Európskej únie BRUSELU. Brusel je sídlom Európskej rady, Európskej komisie, Európskeho parlamentu a mnohých ďalších európskych orgánov. Porota zhodnotila náš časopis kladnou stránkou. Nakoľko je náš „HOS“ v čierno-bielom prevedení, vôbec im to neprekážalo. Dôležitý je obsah! Súťaž mala vysokú úroveň a bola obohatená významnými udalosťami: 200.výročie narodenia Ľudovíta Štúra a 20.ročník Štúrovho pera. Táto súťaž ma minulý rok veľmi nakopla. Získala som veľa rád, informácii a správne usmernenie v žurnalistike. Veľa som si z prednášok a diskusii zobrala, čo určite využijem v ďalších číslach nášho školského časopisu. – Natália Vargová, šéfredaktorka

Svieže farbičky bodovali

Fotografický krúžok, ktorý na škole funguje už 3 roky získal v postupovej celoslovenskej súťaži amatérskych fotografov AMFO 2015 v okresnom kole prvé miesto. Zaslúžila sa o to žiačka II.A triedy hotelovej akadémie – Martina Ďurkovská fotkou  Svieže farbičky. Gratulujeme

Veľká noc na škole

Veľká noc je sviatok, ku ktorému patrí množstvo tradícií. Tradícia Veľkej noci pretrváva stáročia a jej krása sa na jeden deň preniesla aj do priestorov našej školy. Študenti študentskej spoločnosti a cvičných firiem odboru pracovník marketingu a obchod a podnikanie nezabudli ani na sviatok jari.

Veľkú noc privítali s veľkonočnými trhmi, ktoré sa uskutočnili dňa 31. marca 2015. Na tohtoročných veľkonočných trhoch naším študentom nechýbal podnikateľský duch, ktorý si mohli precvičiť pri samotnom predávaní výrobkov.

Farebné vajíčka, zatočené vŕby, bahniatka a žiarivé farby, to všetko sú symboly veľkonočných sviatkov, ktoré nechýbali ani na veľkonočných trhoch. Pod šikovnými rukami našich študentov vznikli jarné a veľkonočné výrobky ako napríklad veľkonočné a jarné venčeky, maľované vajíčka, polystyrénové vajíčka zdobené servítkovou technikou, výrobky zo sadry, látkové zajačiky ako ozdoba na vajíčka a mnoho rôznych dekorácií. (LO)

3. ročník Veľkonočného turnaja vo volejbale zmiešaných družstiev

Aj v posledný deň pred Veľkonočnými prázdninami – v stredu 1. apríla 2015 sa na našej škole opäť športovalo. Žiaci našej školy si zmerali sily vo volejbale zmiešaných družstiev. Súťažili družstvá zložené z dvoch chlapcov a dvoch dievčat. Prihlásilo sa 8 družstiev (46 žiakov), ktorí boli rozdelení do dvoch štvorčlenných skupín. V skupinách sa hralo systémom každý s každým. Postupovali prví dvaja, ktorí sa stretli do krížu v semifinále. Víťazi semifinále sa streli vo finále a zdolaní semifinalisti v zápase o 3. miesto. Víťazmi tretieho ročníku sa stalo družstvo GAŠPO TEAM v zložení Maral Gašparík (IV.D), Eduard Horáček (IV.E), Nikolas Babin (III.F), Martina Šrámková, Hana Pospišová (III.C).
Prečítať celú správu »

Náš žiak úspešný v kraji

MATEMATICKÝ KLOKAN

Tento výborný skokan zaskočil 23.3.2015 aj na Slovensko a nezabudol ani na našu školu. Ako skákal, z kapsičky mu vypadlo pár príkladov pre juniorov a kadetov, čiže prvákov až štvrtákov. Na celosvetovej matematickej súťaži sa zúčastnilo nespočetné množstvo žiakov z celého sveta, z našej školy konkrétne: 17 žiakov v kategórii Kadet 12 a 13 žiakov v kategórii Junior 34. O stupni zložitosti by mohli klokanisti diskutovať dlhé hodiny, avšak autori 24 príkladov, rozdelili príklady do troch skupín: ľahké, stredne ťažké a ťažké. Z každej kategórie bolo po 8 príkladov. Príklady autori patrične ohodnotili aj bodovo podľa obtiažnosti na trojbodové, štvorbodové a najťažšie ako päťbodové. No a ak niekto aj neprišiel na riešenie, nevadilo to, pretože ak sa do odpoveďového hárku nezaznačila žiadna odpoveď, riešiteľ získal 0 bodov. Nastali však aj situácie, ktoré riešiteľov riadne potrápili a nezakrížkovali správnu odpoveď, vtedy stratili 1 bod. Teraz ešte nevieme ako sme sa v súťaži umiestnili, za to ale vieme, ktoré učivá nám robili problémy a ktoré učivá boli malinou. Výsledky nášho počítania sa dozvieme až v polovici apríla na www.matematickylokan.sk . Zatiaľ nám nezostáva nič iné ako vyčkávať na vyhodnotenie, veriť našim matematickým schopnostiam a dúfať v čo najlepšie umiestnenie. Barbora Naďová 1.D

12. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou

Stalo sa tradíciou, že v marci sa zúčastňujeme Celoslovenskej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou.
V tomto roku súťažili dievčence z 3. C triedy Zuzka Bednárová a Veronika Kajanová.
Témy súťaže bývajú každý rok tri a každý rok náročnejšie, no dievky sa s nimi popasovali.

1. téma – darčekové balenie „Deň matiek“
2. téma – darčekové balenie „Spropaguj svoj rodný kraj“
3. téma – ponuka dňa „Káva, čaj, čokoláda“

A výsledok?

Celkové 2. miesto v zlatom pásme získala Zuzka Bednárová a za tretiu tému získala
1. miesto – najlepší nápad.

Veronika sa umiestnila na 5. mieste v striebornom pásme.
Dievčatám srdečne blahoželáme!

Skvelé druhé miesto našich volejbalistiek

V utorok a štvrtok 26.3.2015 sme už po štvrtýkrát usporiadali na pôde našej školy Majstrovstvá okresu Nové Zámky vo volejbale žiačok stredných škôl. Do súťaže sa prihlásilo 8 stredných škôl z celého okresu. Naše dievčatá po hladkom postupe zo skupiny A sa v štvrtkovom finálovom turnaji stretli: s SOŠ Jesenského- ktoré zdolali 2:0, potom po výbornom a bojovnom výkone podľahli 0:2 Gymnáziu Nové Zámky, a v poslednom zápase zvládli poraziť 2:0 šurianske gymnázium. Najlepšou hráčkou celého turnaja bola vyhlásená Andrea Juhászová a najlepšou hráčkou nášho družstva bola vyhlásená Cintia Sviteková. Školu reprezentovali: Andrea Juhászová, Veronika Kaňáková(3.A), Cintia Sviteková, Barbora Brezíková, Ivana Rišavá(2.B), Diana Vitková(2.C),Karin Vrzalová(3.C),Júlia Csutorásová(5.B). Vedúcim družstva bol Mgr. Pavol Sáraz.

Hlavným organizátorom a zároveň aj hlavným rozhodcom majstrovstiev bol Mgr. Pavol Sáraz. Pomocným organizátorom bol Mgr. Marcel Šimunek.

Ďakujeme dievčatám za príkladnú reprezentáciu našej školy.

Jedálny lístok do žiackeho centra Mladosť
Tešíme sa na Vašu návštevu Prijímame objednávky na svadobné hostiny, rodinné oslavy a jubileá, promócie, stužkové, smútočné posedenia a iné spoločenské podujatia. Prijímame objednávky na obložené misy a chlebíčky. Jedálny lístok

Táto škola je zapojená do projektu
SMAPUDE_LIFE – LIFE12 INF/SK/000165

Projekt realizuje


s príspevkom finančného nástroja Európskej únie LIFE
Leonardo da Vinci stáž “Odborná prax v Nemecku - motivácia k európskemu vzdelaniu / Praktikum in Deutschland - Motivation zu europäischer Ausbildung“

xxxxxxxxxxxxxxxx