Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania
a prípravy

v oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb a obchodu

viac

Jedálny lístok do žiackeho centra Mladosť
Tešíme sa na Vašu návštevu Prijímame objednávky na svadobné hostiny, rodinné oslavy a jubileá, promócie, stužkové, smútočné posedenia a iné spoločenské podujatia. Prijímame objednávky na obložené misy a chlebíčky. Jedálny lístok

Nové komentáre

Venujte 2 % z dane našej škole

Venujte 2 % z dane našej škole,

podľa § 50  Zákona NR SR č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v platnom znení, môže daňovník – fyzická a právnická osoba dobrovoľne určiť, komu poukáže 2% zo svojej zaplatenej daňovej povinnosti, teda na aký účel sa použije tento podiel a komu bude určený. Tieto 2 % nebudú príjmom štátneho rozpočtu, ale budú poukázané Vami určenej konkrétnej právnickej osobe v zmysle vyššie citovaného zákona.

Občianske združenie Mladosť  Nové Zámky, Zdravotnícka 3, Nové Zámky, ktoré pôsobí pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu na Zdravotníckej ulici 3 v Nových Zámkoch, je  organizácia, ktorej môžete svoj podiel zaplatenej dane poukázať. Identifikačné číslo občianskeho združenia je: 34003754.

Obraciame na Vás s prosbou o podporu nášho združenia  čiastkou 2 % Vami zaplatenej dane, čím podporíte skvalitňovanie vzdelávania a výchovy v škole, rozvoj športových aktivít mládeže a zdravý a všestranný rozvoj osobnosti mladých ľudí.

Vašou finančnou podporou OZ pomôžete škole  dôstojne plniť  jej výchovno-vzdelávacie úlohy.

Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.

S úctou

RNDr. Rudolf Mišák
riaditeľ

————————————————————–

Postup pri poskytovaní 2 % dane OZ Mladosť

- ak vám robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ:

1. Vypýtajte si od zamestnávateľa (mzdová učtáreň) Potvrdenie o zaplatení  dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane…

2. Odovzdajte toto potvrdenie spolu s Vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane  príslušnému DÚ podľa miesta trvalého bydliska do 30.04.2014 , príp. odovzdajte Vášmu dieťaťu, ak navštevuje našu školu.

- Ak ste podnikateľ, alebo si Vy podávate daňové priznanie,  

uveďte údaje o našom OZ vo svojom daňovom priznaní:

IČO: 34003754
Právna forma:  občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie Mladosť Nové Zámky
Sídlo: Zdravotnícka 3, 940 51  Nové Zámky

Vyplnené Vyhlásenie s údajmi o OZ je k dispozícii na stránke: www.dvepercenta.sk – zoznam príjemcov 2 %

Vydarený „veľkonočný“ mix volejbal

Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami opäť patril volejbalu. Prečítať celú správu »

Veľkonočné trhy

Veľká noc je sviatok, ku ktorému patrí množstvo tradícií. Tradícia Veľkej noci pretrváva stáročia a jej krása sa na jeden deň preniesla aj do priestorov našej školy. Študenti študentských spoločnosti a cvičných firiem odboru pracovník marketingu a obchod a podnikanie nezabudli ani na sviatok jari. Prečítať celú správu »

Zapojili sme sa do projektu – „Global Money Week“

 

V týždni od 10.3.-17.3.2014, ktorý bol vyhlásený ako Svetový týždeň peňazí, sa žiaci Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch zapojili do projektu „Global Money Week“ organizovaného Nadáciou pre deti Slovenska. Prečítať celú správu »

Skvelé tretie miesto našich „olympionikov“

 

 

” Tieto bronzové medaily symbolicky venujeme nedávno zosnulému predsedovi okresného olympijského klubu Nové Zámky Jozefovi Mesiarkinovi “. Prečítať celú správu »

Biblická olympiáda

   

Dňa 27. marca 2014 sa uskutočnilo v priestoroch Katolíckej spojenej školy, v Nových Zámkoch dekanátne kolo 13. ročníka Biblickej olympiády. Ide o postupovú súťaž, ktorej cieľom je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Prečítať celú správu »

BARISTA JUNIOR 2014

 6. ročník   majstrovstiev Slovenska v príprave kávy a čajového nápoja

BARISTA JUNIOR  2014 Prečítať celú správu »

Celoslovenská súťaž v darčekovom balení

 Svetový deň šťastia bol 20. marca 2014.To šťastíčko sa zatúlalo do Bratislavy a sadlo si na našich študentov.Tradične v mesiaci marec sa koná v bratislavskom DK Ružinov Celoslovenská súťaž v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou, ktorú vyhlasuje SOŠ S. Jurkoviča z poverenia Ministerstva školstva SR. Prečítať celú správu »

Kritéria na PS
Kritériá prijímacích skúšok do jednotlivých odborov pre školský rok 2014/15
...riaditeľ tunajšej školy po prerokovaní s pedagogickou radou určil kritériá na úspešné vykonanie skúšky... Kritériá na prijatie
Táto škola je zapojená do projektu
SMAPUDE_LIFE – LIFE12 INF/SK/000165

Projekt realizuje


s príspevkom finančného nástroja Európskej únie LIFE
Views