RIADITEĽ SKÉ VOĽ NO

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľ Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e

na odporúčanie ministra MŠVVaŠ SR z prevádzkových dôvodov žiakom Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky riaditeľské voľno na deň 8.januára 2016. Začiatok vyučovania po prázdninách je 11. január 2016.