Kritériá prijímacích skúšok 

V zmysle Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej organizačných pokynov RÚŠS Nitra, odboru školstva k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2023/2024, riaditeľ školy určil kritériá na úspešné vykonanie skúšky.

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
Určenie počtu žiakov na prijatie do 1. ročníka šk. r. 2023/2024
       
O D B O R Y (kód – zameranie) Celkový počet žiakov, ktorých možno prijať Z celkového počtu žiakov, počet určený do systému duálneho vzdelávania
Š T U D I J N É    
6323 K   hotelová akadémia                                            30 0
6352 M   obchod a podnikanie                                          18 0
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 10 0
6442 K obchodný pracovník 6 6
6405 K   pracovník marketingu                                         10 0
U Č E B N É    
6444 H   čašník,servírka                                              12 2
6445 H   kuchár                                                       14 2
6489 H   hostinský,hostinská                                          10 2
2964 H cukrár 7 0
Spolu za SŠ  117 12

 

Kritériá 2023 – SDV

Kritériá 2023 – Dokument programu Microsoft Word