Centrum vzdelávania a prípravy v oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb a obchodu

Pri našej škole v pondelok 9.9.2013 bolo slávnostne otvorené Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb a obchodu. Slávnostnú pásku Centra prestrihol  doc. Ing. Milan Belica, PhD. -predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja,   Ing. Eva Szabóová za ZOCR SR a Ing. Jana Machatová za Nitriansku regionálnu komoru SOPK. Slávnostného otvorenia Centra sa o.i. za Nitriansky samosprávny kraj zúčastnili aj  Ing. Helena Psotová, riaditeľka Úradu NSK, PhDr. Ľubica Libová, PhD., vedúca  odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu NSK. Prítomní boli aj zástupcovia z oblasti cestovného ruchu a obchodných  organizácií z kraja, s ktorými škola úzko spolupracuje.

Centrum bude v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania v siedmich akreditovaných programoch zabezpečovať prípravu odborníkov na základe požiadaviek zamestnávateľov. V zmysle poverenia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory bude vykonávať odbornú prípravu inštruktorov o odbornej spôsobilosti a delegovaných zástupcov profesijných zväzov a stavovských organizácií za členov komisie pre odbornú zložku maturitnej a záverečnej skúšky. Centrum  zapadá do projektu budovania špecializovaných centier odborného vzdelávania a prípravy vo vybraných stredných školách v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja pre čo najlepšie prepojenie vzdelávania s reálnou praxou.

Leave a Comment