ROZHODUJETE SA KAM PO MATURITE?

Naša škola Vám ponúka možnosť pokračovať v štúdiu formou vyššej odbornej školy v pomaturitnom štúdiu 6310 Q FINANCIE – 

prihláška na financie vo formáte PDF

Ak ešte máte chuť si doplniť svoje stredoškolské vzdelanie o vyššie odborné vzdelanie je to príležitosť práve pre Vás. Je to štúdium určené pre absolventov strednej školy, ktorí ešte nechcú pracovať ,ale štúdium na vysokej škole je pre nich dlhé, ťažké a finančne náročné.

Dĺžka štúdia je 3 roky a absolvent získava absolventský diplom
a má právo používať za menom titul „DiS“ – diplomovaný špecialista.
Štúdium je bezplatné a bez prijímacích pohovorov.

 

Príprava absolventa je zameraná na prípravu pre vyššie riadiace pracovné pozície v stredných a malých podnikoch alebo pre pracovné pozície stredného a vyššieho manažmentu vo veľkých podnikoch a organizáciách, finančných inštitúciách, bankách a poisťovniach.

 

Teoretická príprava je orientovaná na odborné predmety ako: financie, podnikové financie, verejné financie a dane, základy poisťovníctva a bankovníctva, základy podnikového a finančného manažmentu a základy etiky a komunikácie.

Odbor štúdia umožňuje absolventom uplatniť sa v zamestnaní, ako aj v samostatnom podnikaní, kde sa vyžaduje v značnej miere samostatnosť, praktická činnosť, odbornosť, vyššia úroveň teoretickej prípravy a flexibility.

Cieľom školy je umožniť študentom nadobudnúť odborné vedomosti, zručnosti a získať schopnosti dôležité pre samostatnú odbornú činnosť. Súčasťou trojročného vyššieho odborného štúdia je aj odborná jazyková príprava. Kvalifikovaní a skúsení pedagógovia usmerňujú študentov a motivujú ich k samoštúdiu, k tímovej práci, ale i k vytváraniu vlastnej iniciatívy.

Vyššia odborná škola otvára vzdelávacie možnosti pre mladých ľudí – maturantov, ktorí dávajú prednosť štúdiu s prevažne praktickým zameraním s dobrým teoretickým a etickým základom a dobrou jazykovou prípravou.

 VÝHODY ŠTÚDIA

  • štúdium je zamerané na odbornú praktickú prípravu (spolu 1056 hod. odbornej praxe)
  • 2 týždňová súvislá odborná prax v 1. ročníku v konkrétnej firme
  • 1 mesačná súvislá odborná prax v 2. ročníku v konkrétnej firme
  • 5 mesačná súvislá odborná prax v 3. ročníku s možnosťou zamestnať  sa hneď po ukončení štúdia v mieste vykonávanej praxe v bankách, poisťovniach, podnikateľských subjektoch, organizáciách štátneho a verejného sektora
  • možnosť absolvovať odbornú prax v zahraničí prostredníctvom projektov EÚ
  • získanie jazykových vedomostí a komunikačných zručností z anglického alebo nemeckého jazyka na úrovni bežnej i odbornej komunikácie

V prípade záujmu pošlite prihlášku na adresu školy do 31. mája 2017. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla 2017. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy, prípadne si ju zakúpiť v predajni Ševt.

Bližšie informácie Vám poskytnú na sekretariáte školy.

 

prihláška na financie vo formáte PDF