Leonardo da Vinci stáž “Odborná prax v Nemecku – motivácia k európskemu vzdelaniu

„Odborná prax v Nemecku – motivácia k európskemu vzdelaniu“

„Praktikum in Deutschland – Motivation zu europäischer Ausbildung“

Do projektu sa zapojila naša škola a jej projektový partner Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH.

Partnerská organizácia Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH (tiež v skratke SHW) má 7 rokov skúseností v príprave a uskutočňovaní štvortýždňových praktických pobytov (odborné praxe, praktiká) skupín polských, českých a maďarských praktikantov v turistických a gastronomických zariadeniach, ktoré sa nachádzajú v Durínsku ale i iných spolkových krajinách Nemecka. Tomuto rodinnému podniku sa podarilo vybudovať dobrý kontakt s hotelmi a ďalšími prevádzkami (odborná prax, ubytovanie a stravovanie) nielen v Durínsku ale i mimo neho. Partnerská organizácia obhospodaruje dva objekty s rekreačnými bytmi, apartmánmi a izbami v Siegmundsburgu a v Scheibe-Alsbach ako i administratívnu budovu s možnosťou ubytovania v Eisenachu. Weraquelle bola už viackrát partnerom  v mobilitných projektoch a podporila pritom zahraničné pobyty pre vyše 1900 žiakov. Počas prípravnej návštevy sme sa mohli presvedčiť o dobrej starostlivosti organizácie Weraquelle o zahraničných žiakov. Pani Müller (špeciálny pedagóg)  a pani Herzog (dopravná ekonómka) sú k dispozícii ako odborné a mentálne partnerky, majú rozsiahle poznatky o obsahoch projektov. Obe majú viacročné skúsenosti v starostlivosti o mladých ľudí, v ich školení  a príprave a v realizácii medzinárodných projektov. Projektu sa zúčastnilo 12 žiakov našej školy, študijného odboru 6323 K hotelová akadémia, ktorí boli v 3. – 4. ročníku štúdia. Žiaci boli v strede až druhej polovici svojej odbornej prípravy, v rámci školského vzdelávania a odbornej prípravy absolvovali už teoretickú i praktickú prípravu a majú i základné praktické schopnosti a zručnosti vo svojom odbore získané počas odbornej praxe i v iných ako školských zariadeniach.

Prvá skupina – šesť študentov  v termíne   22.04.2014 -21.05.2014, druhá skupina – šesť študentov v termíne 11.03. 2015 – 10.04.2015

Projekt bol zameraný na to, aby jeho účastníci – žiaci -praktikanti absolvovali časť svojej odbornej praxe (plnili úlohy vzdelávacieho programu) v podmienkach hotelových  a gastronomických prevádzok v Nemecku. Toto plnenie úloh je špecifické tým, že sa deje  v podmienkach zahraničných prevádzok, v podstate bez prítomnosti vlastných pedagógov  a v cudzojazyčnom prostredí. Dôraz sa kladie predovšetkým na dôležitosť kvality vzdelávania a prípravy na povolanie  a  vysokých jazykových kompetencií, čo je hlavné krédo našej školy.

Hlavné ciele projektu boli :

– dať žiakom – praktikantom možnosť porovnať systémy prípravy na povolanie vo vlastnej a hostiteľskej krajine a  urobiť tak krok v zblížení európskych systémov odborného vzdelávania, dať možnosť vytvoriť si priateľské kontakty s nemeckými i inými  zahraničnými praktikantmi, spoznať ich krajinu, kultúru, uvedomiť si pritom dôležitosť kvality vzdelávania a prípravy na povolanie ako i vysokých jazykových kompetencií

– dať možnosť slovenským praktikantom zistiť, aké šance majú uplatniť sa so svojim vzdelaním a schopnosťami na  európskom trhu práce

– získanými poznatkami a skúsenosťami viesť a motivovať žiakov k správnym postojom, k samostatnosti, k zodpovednosti a tvorivosti, k presvedčeniu o potrebe celoživotného vzdelávania zvyšovania svojich kompetencií v cudzích jazykoch

Projekt splnil očakávané výstupy. Umožnil účastníkom významne rozšíriť svoje poznatky a praktické schopnosti v odbore, dal im možnosť rozšíriť si odborné znalosti o zručnosti aktívnou činnosťou v zahraničných prevádzkach.  Naučil ich orientovať sa v rôznych životných i odborných situáciách, zaujať postoj k dianiu i v cudzom v prostredí. Umožnil im získať primerané sebavedomie, samostatnosť a zodpovednosť za svoje činy.

Jazyková a kultúrna príprava praktikantov na absolvovanie zahraničnej praxe  zdokonaľovacia jazyková príprava (Sprachweiterbildung) bola ocenená certifikátom , ktorý bol zohľadnený pri celkovom hodnotení žiaka z cudieho jazyka a tiež pri jeho hodnotení pri maturitnej skúške. Projekt dal možnosť účastníkom podstatne si rozšíriť a zdokonaliť kompetencie v cudzom jazyku, získať poznatky a informácie o hostiteľskej krajine, jej ľuďoch, zvykoch, kultúre a jej postavení vo svete. To sa odzrkadlilo aj vo výsledkoch žiakov v cudzom jazyku a následne aj pri maturitných skúškach. Nemčina je cudzí jazyk uplatňovaný v turizme, žiaci sú v rámci tohto projektu motivovaní pre vzdelávanie a zdokonaľovanie sa. Absolvent školy sa tak stane atraktívnejším pre budúcich , možno aj zahraničných zamestnávateľov, zlepšia sa tým i šance absolventov pre uplatnenie sa na trhu práce.

Odborná prax je neoddeliteľnou a stálou súčasťou kľúčových kompetencií vzdelávacieho programu, podľa ktorého sa účastníci pripravujú na svoje povolanie. Pri výbere žiakov sa sledovalo i to, aby očakávania žiakov boli blízke k cieľom projektu. Podniky v Durínsku evaluovali písomne vo forme ECVET -hodnotiacich hárkov, ktoré škola  pripravila v spolupráci s SHW.  V deň pricestovania obdŕžal každý žiak preukaz pracovného času – pracovný výkaz. Tento si viedol popri svojom denníku. Na konci praxe žiaci predložili vyplnené výkazy práce a denník prevádzkarovi hosťujúcej organizácie, sprevádzajúcej osobe a zástupcovi sprostredkovateľského partnera. Ústne vyhodnotenie so žiakmi a sprevádzajúcou osobou dáva informáciu o kvalite vzdelávania v podnikoch. Hodnotenie ECVET podnikom zároveň dáva prehľad o tom, ktoré časti -oblasti praktickej prípravy žiak absolvoval. Sprostredkovateľský partner zohľadnil výsledky ECVET bodovania pri hodnotení praktikantov, ktoré je uvedené aj v hodnotiacom certifikáte nemeckého partnera.

leonardo1

Po ukončení každej fázy projektu prebehla na škole prezentačná akcia spojená s besedou s účastníkmi projektu. Účastníci projektu -praktikanti rozširovaním svojich skúseností a poznatkov z odbornej praxe v zahraničí medzi svojimi spolužiakmi doma a pred verejnosťou školy prispeli a prispievajú k zvýšeniu kvality vzdelávania a odbornej prípravy na našej škole, k motivácii ostatných žiakov školy na  dosahovanie lepších výsledkov v príprave na povolanie. Každému účastníkovi bol udelený Europas mobility a získal certifikát o absolvovaní zahraničnej praxe od prijímajúceho partnera.

Projekt a jeho účastníci sa stali lákadlom počas dňa otvorených dverí na našej škole. O projekte sme informovali v školskom časopise a na stránkach školy. Vypracovali sme tiež propagačné materiály, ktoré projekt priblížili ostatným žiakom školy možným novým žiakom a ich rodičom. Úspešný projekt je reklamou školy pri nábore nových uchádzačov o štúdium u nás. Účastníci projektu svojou kvalitnou odbornou teoretickou a praktickou pripravenosťou úspešne šírili dobré meno a know-how našej vzdelávacej inštitúcie a taktiež nášho regiónu. Nadobudnutými skúsenosťami z tejto odbornej stáže prispeli k prepojeniu regiónov Slovenska a Nemecka a tak dláždili cestu rozvoja medzinárodného cestovného ruchu. Aj tento projekt prispel k dôkladnejšej integrácii Slovenska do európskych hospodárskych štruktúr.

Projekt mal za úlohu zvyšovať kvalitu a objem mobility osôb zúčastňujúcich sa na počiatočnom odbornom vzdelávaní a príprave a na ďalšom odbornom vzdelávaní na celoeurópskej úrovni s cieľom zvýšiť objem stáží v podnikoch a zvyšovať kvalitu a objem spolupráce medzi inštitúciami a organizáciami poskytujúcimi vzdelávanie, podnikmi, sociálnymi partnermi a inými relevantnými orgánmi na európskej úrovni a podporovať výučbu moderných cudzích jazykov. Aj na základe tohto projektu s nami nadviazalo spoluprácu Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu a naši študenti teraz vykonávajú odbornú stáž v spolupráci so Swiss – Hospitality Academy v Maienfelde.

Z tohto hľadiska je možné charakterizovať našu školu, ako spoločnosť s priaznivým prostredím pre jazyky.

* * *

Leonardo da Vinci stáž

Odborná prax v Nemecku – motivácia k európskemu vzdelaniu
Praktikum in Deutschland – Motivation zu europäischer Ausbildung

– je projekt zahraničnej praxe, ktorý bude prebiehať v dvoch etapách. V prvej etape projektu absolvuje stáž 6 študentov – 21.04.2014 – 21.05.2014. Projekt je zameraný na to, aby jeho účastníci – žiaci-praktikanti absolvovali časť svojej odbornej praxe (plnili úlohy vzdelávacieho programu) v podmienkach hotelových a gastronomických prevádzok v Nemecku. Toto plnenie úloh je špecifické tým, že sa deje v podmienkach zahraničných prevádzok, v podstate bez prítomnosti vlastných pedagógov a v cudzojazyčnom prostredí.
Výsledky, ktoré účastníci dosiahnu počas projektu a budú zaznamenané v hodnotení ich činnosti zamestnávateľom, prípadne ďalšími zainteresovanými stranami, budú zahrnuté do celkového hodnotenia účastníka v danom školskom roku i za celé štúdium. Účasť na projekte a absolvovanie odbornej praxe v zahraničí budú zaznamenané a uvedené v dodatku k maturitnému vysvedčeniu vydanému po ukončení štúdia.
Prijímajúca organizácia v certifikáte zohľadní jazykové a odborné kompetencie praktikanta a ich rozvoj počas pobytu. V hodnotení ECVET v praktickej prevádzke sa praktikant dozvie v akej miere jeho výkony zodpovedajú požiadavkám praxe.

– Detailný program stáže:

1. deň Cesta do Scheibe Alsbach v Durínsku
Informačný večer s nemeckými partnermi

2. deň Konverzačný tréning s Native Speaker

3. deň Konverzačný tréning s Native Speaker
Transfer do prevádzok so sprevádzajúcou osobou, pracovné poučenia

4.-8 deň Práca v prevádzkach (kuchyňa, reštaurácia)

9. – 10 deň Monitoring – monitorovacia návšteva

11.-15. deň Práca v prevádzkach (kuchyňa, reštaurácia)

16.-17. deň Voľno

18.-22. deň Práca v prevádzkach (kuchyňa, reštaurácia)

23.-24. deň Voľno s individuálnym trávením voľného

25.-29. deň Práca v prevádzkach (kuchyňa, reštaurácia)

30. deň Transfer do Scheibe Alsbach -Ukončenie pobytu v zahraničí (evaluácia)

31. deň Cesta späť na Slovensko

Druhá fáza projektu sa uskutoční v jarných mesiacoch 2015. Program stáže bude totožný aj pre druhú skupinu.

 

1. skupina

Meno účastníka:

1. Erika Oršulíková
2. Kristína Tornocziová
3. Žaneta Cimermanová
4. Bianka Ujvariová
5 Karin Kovácsová
6 Magdaléna Benčatová
7 Michaela Husárová / ako náhradník /
8 Karin Karvajová / ako náhradník /

Študijný odbor: 6323 K hotelová akadémia
Oblasť odbornej prípravy v zahraničí: Gastronomické služby
Vysielajúca organizácia: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu,
Zdravotnícka 3, 940 51 Nové Zámky

Kontaktná osoba a manager projektu : Mgr. Milan Trojanovský, učiteľ, milanotrojano@gmail.com,

Prijímajúca inštitúcia: Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH
Oberland 8, Siegmundsburg 98749 DE – NEMECKO

Kontaktná osoba: Dr. oec. Manfred Müller, Projektmanager,
m-s-m@gmx.de, 0049 151 109 249 12

Partnerská organizácia Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH (tiež v skratke SHW) má 7 rokov skúseností v príprave a uskutočňovaní štvortýždňových praktických pobytov (odborné praxe, praktiká) skupín polských, českých a maďarských praktikantov v turistických a gastronomických zariadeniach, ktoré sa nachádzajú v Durínsku ale i iných spolkových krajinách Nemecka. Tomuto rodinnému podniku sa podarilo vybudovať dobrý kontakt s hotelmi a ďalšími prevádzkami (odborná prax, ubytovanie a stravovanie) nielen v Durínsku ale i mimo neho. Úlohy jednotlivých pracovníkov sú zadelené tak, že sa ich vplyvy navzájom efektívne doplňujú. Partnerská organizácia obhospodaruje dva objekty s rekreačnými bytmi, apartmánmi a izbami v Siegmundsburgu a v Scheibe-Alsbach ako i administratívnu budovu s možnosťou ubytovania v Eisenachu. Na hrebeňoch Durínskeho lesa uprostred jednej z najznámejších rekreačných oblastí Nemecka (v zime bežecké a zjazdové lyžovanie, v lete turistika) ponúka podnik ubytovanie a starostlivosť až pre 90 hostí.. Prevádzkuje bowlingovú dráhu, požičovňu lyží a sánok, medzi hosťami sú obľúbené výlety a rodinné rekreácie. Weraquelle bola už viackrát partnerom v mobilitných projektoch a podporila pritom zahraničné pobyty pre vyše 1900 žiakov. Počas prípravnej návštevy sme sa mohli presvedčiť o dobrej starostlivosti organizácie Weraquelle o zahraničných žiakov. Pani Müller (špeciálny pedagóg) a pani Herzog (dopravná ekonómka) sú k dispozícii ako odborné a mentálne partnerky, majú rozsiahle poznatky o obsahoch projektov. Obe majú viacročné skúsenosti v starostlivosti o mladých ľudí, v ich školení a príprave a v realizácii medzinárodných projektov.

 

Žiaci absolvujú prax v prevádzkach:

 

1. Hotel Rennsteig Masserberg
Hotel Rennsteig má k dispozícii 92 izieb s asi 180 posteľami. Päť poschodí hotela je rozdelených na fajčiarske a nefajčiarske zóny. Pre ubytovaných ale i pre ďalších hostí sú k dispozícii veľké gastronomické zariadenia s kvalitnou kuchyňou. Personál kuchyne tu ponúka sezónnu a tematizovanú gastronómiu so štandardným sortimentom na veľmi vysokej úrovni. Dobrá poloha v kúpeloch na hrebeni Durínskeho lesa v blízkosti kúpeľnej kliniky láka hostí všetkých vekových skupín na oddych a relaxáciu. Široká ponuka aktivít pre voľný čas ako strelnica pre lukostreľbu, bowling, požičovňa lyží, fitnes a letecký bar slúžia pre hostí. K tomu ešte samozrejme ponuky na wellnes v susedných kúpeloch a v klinike prof. Vollharda.
V súčasnosti sa stará o pohodlie a dobro všetkých hostí v tomto 4-hviezdičkovom hotely team 40 osôb. Už niekoľko rokov sa podieľa manažment hotela na mládežníckych činnostiach. Popri praktikantoch z Poľska nájdeme tu mladých zo Španielska i Francúzska. Žiakom sa tu poskytuje odborné vedenie personálu a voľné používanie voľnočasových zariadení. Vedenie hotela požaduje u všetkých žiakov pracovné oblečenie.

2. Waldhotel Berghof Luisenthal
Štvorhviezdičkový hotel hotel blízko diaľnice A4 neďaleko miest Gotha a Erfurt v malej obci. – v hoteli : bazén, zariadenia pre fitnes a wellness, rôzne reštaurácie, veľká sála. Neďaleko sa nachádza údolná priehrada na rieke Ohra – obľúbené miesto výletov. Zákazníci hotela sú prevažne obchodní cestujúci, kongres, skupiny mladých športovcov (pravidelné sústredenia reprezentantov juniorov v biatlone). Personál hotela je obzvlášť dobre orientovaný na mladých ľudí. Hotel je partnerom SHW takmer 5 rokov, prijíma pravidelne praktikantov z Poľska a Maďarska. Naši žiaci budú prví praktikanti zo Slovenska.

3. Brauhaus Zum Löwen
Je to hotel s reštauráciou a s vlastným pivovarom v srdci historického starého mesta Mühlhausen. Mühlhausen ležív spolkovej krajine Thüringen a okrese Unstrut-Hainich-Kreis. Hotel sa silne angažuje na živote mesta (sedliacke vidiecke tradície), LEO – „party-stodola“ vedľa hotela patrí k podniku a konajú sa tam pravidelné zábavné podujatia s disco a veľkými bufetmi. Brauhaus Zum Löwen je súčasťou hotelovej siete Göbel. Prevádzka má predovšetkým mladý personál a prijíma pravidelne praktikantov z Poľska a Maďarska. Zariadenie je partnerom SHW 4 roky.