IROP – Učíme sa pre prax

V Strednej odbornej škole (SOŠ) hotelových služieb a obchodu na Zdravotníckej ulici 3 v Nových Zámkoch, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), v utorok 6. septembra odovzdali do užívania zrekonštruované priestory v rámci projektu „Učíme sa pre prax“.
Strategickým zámerom projektu bolo zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní. Tomuto cieľu a vízii školy boli podriadené všetky plánované projektové aktivity a k nim prislúchajúce výdavky, ktoré boli zamerané na obstaranie a modernizáciu materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk, školských dielní a odborných učební pre praktické vyučovanie, súvisiace stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných priestorov pracovísk praktického vyučovania. Vynovili sa odborné učebne stolovania a technológie prípravy pokrmov, kuchyňa s gastroprevádzkou, vybudoval sa bezbariérový vstup do budovy cez hlavný vchod a cez schodisko na prízemí pre vstup do časti odborných učební a školskej dielne pre praktické vyučovanie. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj vybudovanie centrálneho plynového vykurovania budovy s prípravou teplej vody, pokladničný systém, informačné technológie, veľkokuchynské zariadenia, sklad potravín, stolový výťah, sociálne zariadenia a nové moderné šatne pre žiakov.