Škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania
a prípravy

v oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb a obchodu

viac

Škola poskytuje duálne vzdelávanie pre zamestnávateľov TESCO STORES SR, COOP Jednota, s.d., DM drogerie markt Slovensko

podrobné informácie

6323 K hotelová akadémia

Študijný odbor (kód a názov):      6323 K hotelová akadémia

Forma a dĺžka štúdia:                           denná, päťročné štúdium

Stupeň vzdelania:                                 úplné stredné odborné vzdelanie

 

Absolvent  študijného odboru 6323 K hotelová akadémia má široký všeobecnovzdelávací základ, aktívne ovláda dva cudzie jazyky a  má  odborné  teoretické vedomosti a praktické zručnosti a návyky potrebné pre kvalifikovaný výkon činností v oblasti hotelierstva, spoločného stravovania a  cestovného ruchu. Je schopný samostatne podnikať v hotelových a reštauračných službách. Ovláda pracovné činnosti a súčasne vie organizovať prácu pri príprave jedál a nápojov a v obsluhe podniku spoločného stravovania. Po ukončení štúdia maturitnou skúškou je v praxi schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov a vykonávať práce súvisiace  s  riadením a organizovaním hospodárskej činnosti prevádzky. Vie vykonávať ekonomické činnosti spojené so získaním a spracovaním informácií v oblasti poskytovania služieb, zásobovania a odbytu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a rozvojových programov hotelierstva. Ovláda a využíva informačno-komunikačné technológie. Ovláda  základy hospodárskej korešpondencie a účtovnej evidencie. Dokáže zostaviť ponuku produktov a aplikovať nástroje marketingu pri realizácii podnikateľských zámerov.

Počas štúdia žiaci absolvujú prax v špičkových hotelových zariadeniach na Slovensku a v zahraničí, čo im umožní zdokonaliť sa po odbornej i jazykovej stránke. Žiaci majú možnosť počas štúdia získať výučný list v odbore kuchár alebo čašník. Okrem toho žiaci môžu absolvovať barmanský, sommeliersky, carving fruit a baristický kurz a získať medzinárodný certifikát, ktorý im umožní širšie uplatnenie na trhu práce, nie len doma, ale i v zahraničí.

Absolventi študijného odboru hotelová akadémia majú dobrý teoretický základ , ktorý im umožňuje pokračovať v štúdiu na vysokých školách, najmä so zameraním na manažment gastronómie, hoteliérstva a cestovného ruchu, ale aj na školách so všeobecným ekonomickým zameraním.  Absolventi našej školy sa vďaka vysokej dotácii a aktívnej výučby jazykov veľmi dobre uplatnili aj na štúdiu na zahraničných vysokých školách.

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 940 51  Nové Zámky
Názov ŠkVP STRAVOVACIE SLUŽBY
Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Kód a názov študijného odboru 6323 K  hotelová akadémia
Stupeň vzdelávania úplné stredné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 5 rokov
Forma štúdia denná
Druh školy štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
Kategórie a názvy vyuč. predmetov skratka spolu 1. 2. 3. 4. 5.
Všeobecnovzdelávacie predmety 83 22 17 18 13 13
slovenský jazyk a literatúra SJL 13 2 2 3 3 3
prvý cudzí jazyk ANJ / NEJ 22 4 4 4 5 5
druhý cudzí jazyk ANJ / NEJ 18 4 4 4 3 3
etická výchova / nábož.výchova ETV / NAV 2 1 1
dejepis DEJ 2 1 1
občianska náuka OBN 3 1 1 1
chémia CHE 2 2
ekológia EKO 1 1
matematika MAT 6 2 2 2
informatika INF 4 2 2
telesná výchova TEV 10 2 2 2 2 2
Odborné predmety 82 11 16 15 20 20
administratíva a korešpondencia ADK 2 2
aplikovaná informatika API 3 1 1 1
ekonomika EKN 10 2 2 3 3
geografia cestovného ruchu GCR 2 2
hotelový a gastronomický manažment HGM 7 3 4
marketing MKT 3 3
náuka o potravinách NAP 2 2
náuka o výžive NAU 1 1
právna náuka PRN 1 1
technika obsluhy TEO 6 3 3
technológia prípravy pokrmov TPP 14 6 6 2
účtovníctvo UCT 6 3 3
kongresové služby KOS 1 1
sprievodcovská činnosť SPC 2 2
úvod do sveta práce USP 1 1
základy podnikania ZAP 3 3
prax PRX 18 4 6 6 2
SPOLU 165 33 33 33 33 33


Komentovanie je uzatvorené.

Jedálny lístok do žiackeho centra Mladosť
Tešíme sa na Vašu návštevu Prijímame objednávky na svadobné hostiny, rodinné oslavy a jubileá, promócie, stužkové, smútočné posedenia a iné spoločenské podujatia. Prijímame objednávky na obložené misy a chlebíčky. Jedálny lístok

Táto škola je zapojená do projektu
SMAPUDE_LIFE – LIFE12 INF/SK/000165

Projekt realizuje


s príspevkom finančného nástroja Európskej únie LIFE
Leonardo da Vinci stáž “Odborná prax v Nemecku - motivácia k európskemu vzdelaniu / Praktikum in Deutschland - Motivation zu europäischer Ausbildung“