Škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania
a prípravy

v oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb a obchodu

viac

Škola poskytuje duálne vzdelávanie pre zamestnávateľov TESCO STORES SR, COOP Jednota, s.d., DM drogerie markt Slovensko

podrobné informácie

Jedálny lístok do žiackeho centra Mladosť
Tešíme sa na Vašu návštevu Prijímame objednávky na svadobné hostiny, rodinné oslavy a jubileá, promócie, stužkové, smútočné posedenia a iné spoločenské podujatia. Prijímame objednávky na obložené misy a chlebíčky. Jedálny lístok

6323 K hotelová akadémia

Študijný odbor (kód a názov):      6323 K hotelová akadémia

Forma a dĺžka štúdia:                           denná, päťročné štúdium

Stupeň vzdelania:                                 úplné stredné odborné vzdelanie

 

Absolvent  študijného odboru 6323 K hotelová akadémia má široký všeobecnovzdelávací základ, aktívne ovláda dva cudzie jazyky a  má  odborné  teoretické vedomosti a praktické zručnosti a návyky potrebné pre kvalifikovaný výkon činností v oblasti hotelierstva, spoločného stravovania a  cestovného ruchu. Je schopný samostatne podnikať v hotelových a reštauračných službách. Ovláda pracovné činnosti a súčasne vie organizovať prácu pri príprave jedál a nápojov a v obsluhe podniku spoločného stravovania. Po ukončení štúdia maturitnou skúškou je v praxi schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov a vykonávať práce súvisiace  s  riadením a organizovaním hospodárskej činnosti prevádzky. Vie vykonávať ekonomické činnosti spojené so získaním a spracovaním informácií v oblasti poskytovania služieb, zásobovania a odbytu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a rozvojových programov hotelierstva. Ovláda a využíva informačno-komunikačné technológie. Ovláda  základy hospodárskej korešpondencie a účtovnej evidencie. Dokáže zostaviť ponuku produktov a aplikovať nástroje marketingu pri realizácii podnikateľských zámerov.

Počas štúdia žiaci absolvujú prax v špičkových hotelových zariadeniach na Slovensku a v zahraničí, čo im umožní zdokonaliť sa po odbornej i jazykovej stránke. Žiaci majú možnosť počas štúdia získať výučný list v odbore kuchár alebo čašník. Okrem toho žiaci môžu absolvovať barmanský, sommeliersky, carving fruit a baristický kurz a získať medzinárodný certifikát, ktorý im umožní širšie uplatnenie na trhu práce, nie len doma, ale i v zahraničí.

Absolventi študijného odboru hotelová akadémia majú dobrý teoretický základ , ktorý im umožňuje pokračovať v štúdiu na vysokých školách, najmä so zameraním na manažment gastronómie, hoteliérstva a cestovného ruchu, ale aj na školách so všeobecným ekonomickým zameraním.  Absolventi našej školy sa vďaka vysokej dotácii a aktívnej výučby jazykov veľmi dobre uplatnili aj na štúdiu na zahraničných vysokých školách.

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 940 51  Nové Zámky
Názov ŠkVP STRAVOVACIE SLUŽBY
Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Kód a názov študijného odboru 6323 K  hotelová akadémia
Stupeň vzdelávania úplné stredné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 5 rokov
Forma štúdia denná
Druh školy štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
Kategórie a názvy vyuč. predmetov skratka spolu 1. 2. 3. 4. 5.
Všeobecnovzdelávacie predmety 83 22 17 18 13 13
slovenský jazyk a literatúra SJL 13 2 2 3 3 3
prvý cudzí jazyk ANJ / NEJ 22 4 4 4 5 5
druhý cudzí jazyk ANJ / NEJ 18 4 4 4 3 3
etická výchova / nábož.výchova ETV / NAV 2 1 1
dejepis DEJ 2 1 1
občianska náuka OBN 3 1 1 1
chémia CHE 2 2
ekológia EKO 1 1
matematika MAT 6 2 2 2
informatika INF 4 2 2
telesná výchova TEV 10 2 2 2 2 2
Odborné predmety 82 11 16 15 20 20
administratíva a korešpondencia ADK 2 2
aplikovaná informatika API 3 1 1 1
ekonomika EKN 10 2 2 3 3
geografia cestovného ruchu GCR 2 2
hotelový a gastronomický manažment HGM 7 3 4
marketing MKT 3 3
náuka o potravinách NAP 2 2
náuka o výžive NAU 1 1
právna náuka PRN 1 1
technika obsluhy TEO 6 3 3
technológia prípravy pokrmov TPP 14 6 6 2
účtovníctvo UCT 6 3 3
kongresové služby KOS 1 1
sprievodcovská činnosť SPC 2 2
úvod do sveta práce USP 1 1
základy podnikania ZAP 3 3
prax PRX 18 4 6 6 2
SPOLU 165 33 33 33 33 33


Komentovanie je uzatvorené.

Táto škola je zapojená do projektu
SMAPUDE_LIFE – LIFE12 INF/SK/000165

Projekt realizuje


s príspevkom finančného nástroja Európskej únie LIFE
Leonardo da Vinci stáž “Odborná prax v Nemecku - motivácia k európskemu vzdelaniu / Praktikum in Deutschland - Motivation zu europäischer Ausbildung“