6310 Q FINANCIE – pomaturitné štúdium

ROZHODUJETE SA KAM PO MATURITE?

Ponúkame Vám možnosť  terciálneho štúdia (vysokoškolského štúdia neakademického typu) formou denného pomaturitného štúdia pre absolventov strednej školy s možnosťou získať vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore

6310 Q FINANCIE

Dĺžka štúdia je 3 roky – (z toho 2,5 roka denná forma štúdia a 0,5 roka súvislá odborná prax). Štúdium je bezplatné.

Absolvent získava absolventský diplom a má právo používať za menom titul „DiS“ – diplomovaný špecialista

Prihlásiť sa môžete do 30. mája 2019 pre akademický rok 2019/2020. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy, prípadne stiahnuť z web stránky školy (viď. príloha).

Príprava absolventa je zameraná hlavne na praktickú stránku výučby s cieľom adaptácie absolventa na trhu práce u širokého spektra podnikateľských subjektov. Všeobecne sú študenti pripravovaní pre vyššie riadiace funkcie v stredných a malých spoločnostiach, alebo pre funkciu stredného a vyššieho manažmentu vo veľkých podnikoch a organizáciách, finančných inštitúciách, bankách a poisťovniach.

Teoretická príprava je orientovaná na odborné predmety ako: financie, podnikové financie a účtovníctvo, verejné financie a dane, základy poisťovníctva a bankovníctva, základy podnikového a finančného manažmentu a základy etiky a komunikácie.

Odbor štúdia umožňuje absolventom uplatniť sa v zamestnaní, ako aj v samostatnom podnikaní, kde sa vyžaduje v značnej miere samostatnosť, praktická činnosť, odbornosť, vyššia úroveň teoretickej prípravy a flexibility.

Cieľom školy je umožniť študentom nadobudnúť odborné vedomosti, zručnosti a získať schopnosti dôležité pre samostatnú odbornú činnosť. Súčasťou trojročného vyššieho odborného štúdia je aj odborná jazyková príprava. Kvalifikovaní a skúsení pedagógovia usmerňujú študentov a motivujú ich k samoštúdiu, k tímovej práci, ale i k vytváraniu vlastnej iniciatívy.

Vyššia odborná škola otvára vzdelávacie možnosti pre mladých ľudí – maturantov, ktorí dávajú prednosť štúdiu s prevažne praktickým zameraním s dobrým teoretickým a etickým základom a dobrou jazykovou prípravou.

Štúdium končí absolventskou skúškou, ktorá pozostáva z praktickej časti – obhajoba absolventskej práce, a z teoretickej časti – ústna skúška len z odborných predmetov.

 VÝHODY ŠTÚDIA

  • štúdium je zamerané na odbornú praktickú prípravu (spolu 1056 hod. odbornej praxe)
  • 2 týždňová súvislá odborná prax v 1. ročníku v konkrétnej firme
  • 1 mesačná súvislá odborná prax v 2. ročníku v konkrétnej firme
  • 5 mesačná súvislá odborná prax v 3. ročníku s možnosťou zamestnať  sa hneď po ukončení štúdia v mieste vykonávanej praxe v bankách, poisťovniach, podnikateľských subjektoch, organizáciách štátneho a verejného sektora
  • možnosť absolvovať odbornú prax v zahraničí prostredníctvom projektov EÚ
  • získanie jazykových vedomostí a komunikačných zručností z anglického alebo nemeckého jazyka na úrovni bežnej i odbornej komunikácie

ucebny plan - financie

%d blogerom sa páči toto: