6314 Q CESTOVNÝ RUCH – pomaturitné št.

ROZHODUJETE SA KAM PO MATURITE?

Ponúkame Vám možnosť  terciálneho štúdia (vysokoškolského štúdia neakademického typu) formou denného pomaturitného štúdia pre absolventov strednej školy s možnosťou získať vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore

6314 Q CESTOVNÝ RUCH

Dĺžka štúdia je 3 roky – (z toho 2,5 roka denná forma štúdia a 0,5 roka súvislá odborná prax). Štúdium je bezplatné.

Absolvent získava absolventský diplom a má právo používať za menom titul „DiS“ – diplomovaný špecialista

Prihlásiť sa môžete do 30. mája 2019 pre akademický rok 2019/2020. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy, prípadne stiahnuť z web stránky školy (viď. príloha).

Príprava absolventa je zameraná hlavne na praktickú stránku výučby s cieľom adaptácie absolventa na trhu práce v oblasti cestovného ruchu. Všeobecne sú študenti pripravovaní pre vyššie riadiace funkcie v stredných a malých spoločnostiach, alebo pre funkciu stredného a vyššieho manažmentu vo veľkých podnikoch a organizáciách ako sú hotely, cestovné kancelárie, turistické informačné kancelárie. Absolvent je pripravený na pozíciu sprievodcu cestovného ruchu v inštitúciách poskytujúcich služby v cestovnom ruchu ale môže i sám podnikať v oblasti cestovného ruchu.

Teoretická príprava je orientovaná na odborné predmety ako: odborný anglický a nemecký jazyk, administratíva v cestovnom ruchu, ekonomika a právo v cestovnom ruchu, geografia cestovného ruchu, história, aplikovaná psychológia, technika cestovného ruchu, hotelierstvo, manažment cestovného ruchu, sprievodcovská činnosť, marketing cestovného ruchu a účtovníctvo.

Odbor štúdia umožňuje absolventom uplatniť sa v zamestnaní, ako aj v samostatnom podnikaní, kde sa vyžaduje v značnej miere samostatnosť, praktická činnosť, odbornosť, vyššia úroveň teoretickej prípravy a flexibility.

Cieľom školy je umožniť študentom nadobudnúť odborné vedomosti, zručnosti a získať schopnosti dôležité pre samostatnú odbornú činnosť. Súčasťou trojročného vyššieho odborného štúdia je aj odborná jazyková príprava. Kvalifikovaní a skúsení pedagógovia usmerňujú študentov a motivujú ich k samoštúdiu, k tímovej práci, ale i k vytváraniu vlastnej iniciatívy.

Vyššia odborná škola otvára vzdelávacie možnosti pre mladých ľudí – maturantov, ktorí dávajú prednosť štúdiu s prevažne praktickým zameraním s dobrým teoretickým a etickým základom a dobrou jazykovou prípravou.

Štúdium končí absolventskou skúškou, ktorá pozostáva z praktickej časti – obhajoba absolventskej práce, a z teoretickej časti – ústna skúška len z odborných predmetov.

 VÝHODY ŠTÚDIA

  • štúdium je zamerané na odbornú praktickú prípravu (spolu 1056 hod. odbornej praxe)
  • 2 týždňová súvislá odborná prax v 1. ročníku v konkrétnej firme
  • 1 mesačná súvislá odborná prax v 2. ročníku v konkrétnej firme
  • 5 mesačná súvislá odborná prax v 3. ročníku s možnosťou zamestnať  sa hneď po ukončení štúdia v mieste vykonávanej praxe v hoteloch, cestovných kanceláriách, turistických informačných centrách a pod.
  • možnosť absolvovať odbornú prax v zahraničí prostredníctvom projektov EÚ
  • získanie jazykových vedomostí a komunikačných zručností z anglického alebo nemeckého jazyka na úrovni bežnej i odbornej komunikácie
Kód a názov študijného odboru  

6314 Q cestovný ruch

denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

 
Forma štúdia slovenský  
Vyučovací jazyk    
Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov  
Skratka predmetu 1. 2. 3. Spolu
ODBORNÉ VZDELÁVANIE   33 33 33 99
Teoretické vzdelávanie   31 23 11 65
Odborný anglický jazyk           a, c) OAJ 4 3 D* 2 D* 9
Odborný nemecký jazyk                                    a, c) ONJ 4 3 D* 2 D* 9
Administratíva v cestovnom ruchu   a) ACR 3 D*     3
Ekonomika a právo v cestovnom ruchu ECR 2 D* 2   4
Geografia cestovného ruchu GCR 3 3   6
História HIS 3 D* 2 D* 1 6
Aplikovaná psychológia                 a) APS 2 D*     2
Technika cestovného ruchu TCR 2 2 2 D* 6
Hotelierstvo HOT 1 2 2 D* 5
Manažment cestovného ruchu MCR 2 2   4
Sprievodcovská činnosť SPC 2 2 D* 2 6
Marketing cestovného ruchu MKT 1 2   3
Účtovníctvoa) UCT 2 D*     2
Praktická príprava                                              e)   2 10 22 34
Odborná prax                                            f) OPR 2 4 18 24
Aplikovaná informatika                       a) API   2 2 4
Cvičenia z hotelierstva   a) CVH   2 D*   2
Cvičenia k tvorbe odborných práca) COP   2 2 4
Spolu   33 33 33 99
%d blogerom sa páči toto: