Prijímacie konanie do odborov CESTOVNÝ RUCH a FINANCIE na vyššie odborné štúdium pre školský rok 2020/2021

Vážení uchádzači o vyššie odborné štúdium,

aj v školskom roku 2020/2021 otvárame vyššie odborné štúdium v študijnom odbore 6310 Q financie a 6314 Q cestovný ruch.

Štúdium je určené pre absolventov študijných odborov, ktorí získali maturitu. Absolventi vyššieho odborného štúdia získajú vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul DiS.

V prípade záujmu si môžete podať prihlášku najneskôr do 31. mája 2020.

Prijímacie skúšky sa na vyššie odborné štúdium nekonajú, kritériá prijatia sú uvedené v prílohe Kritéria.

Spôsob podania:

  1. Tlačivo prihlášky nájdete v spodnej časti oznamu v prílohe Prihláška. Prihlášku si vytlačte, riadne vyplňte a podpíšte.
  2. K prihláške doložte životopis a Výpis klasifikácie (známok) za prvý polrok 4. ročníka, resp. 5. ročníka alebo 2. ročníka nadstavbového štúdia. Všetky dokumenty pošlite elektronicky na adresu skola@hosnz.sk alebo Slovenskou poštou, prípadne vložte do schránky školy, ktorá je umiestnená na hlavnej bránke do budovy školy na Zdravotníckej ulici 3 v Nových Zámkoch.
  3. Termín podania prihlášky aj s prílohami je do 31. 05. 2020. V prípade zaslania prihlášky Slovenskou poštou je rozhodujúci dátum na obálke, pri elektronickom podaní a osobnom podaní do schránky pošty je rozhodujúci dátum doručenia.
  4. Prihlášku nemusíte dať potvrdiť lekárovi, potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti štúdia vo zvolenom odbore doložte do 31. 08. 2020.
  5. Maturitné vysvedčenie odovzdáte triednej učiteľke najneskôr do 2. septembra 2020.

Kritériá

prihláška-1

%d blogerom sa páči toto: